Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

10 Ocak 2010 Pazar

Upload Pictures From The Internet


'UserForm1


'A) Windows XP® Office 2003® Normal Referance List

'Visual Basic For Aplication
'Microsoft Forms 2.0 Object Library
'Microsoft Excel 11.0 Object Library
'OLE Automation
'Microsoft Office 11.0 Object Library

'B) Windows XP® Office 2003® Auto Add Referance List

'Microsoft Common Controls 6.0 (SP6)

'C) UserForm1'e Eklenen Araçlar (Add Tools)

'Frame1
'Frame1\Image1, Label1, Label2
'ComboBox1, ComboBox2, Label3, Image2, TextBox1

Option Explicit
Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias "URLDownloadToFileA" (ByVal pCaller As Long, ByVal szURL As String, ByVal szFileName As String, ByVal dwReserved As Long, ByVal lpfnCB As Long) As Long
Private Declare Function DeleteUrlCacheEntry Lib "Wininet.dll" Alias "DeleteUrlCacheEntryA" (ByVal lpszUrlName As String) As Long
Private Declare Function GetTempFileName Lib "kernel32" Alias "GetTempFileNameA" (ByVal lpszPath As String, ByVal lpPrefixString As String, ByVal wUnique As Long, ByVal lpTempFileName As String) As Long
Private Declare Function SetFileAttributes Lib "kernel32" Alias "SetFileAttributesA" (ByVal lpFileName As String, ByVal dwFileAttributes As Long) As Long
Private No As Double, Yıl As String, Adı As String, Ülkesi As String, Ödülü As String, Dosya As String, URL As String
Private i As Single, Adet As Double
Private Sub UserForm_Initialize()


On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®] Upload Pictures From The Internet"
ThisWorkbook.VBProject.References.AddFromGuid "{831FDD16-0C5C-11D2-A9FC-0000F8754DA1}", 2, 0 'Microsoft Windows Common Controls 6.0 (SP6)
Call EkranDüzenle
Call BilgiGetir

End Sub
Private Sub ComboBox1_Change()


On Error Resume Next
No = ComboBox1.ListIndex
Yıl = ComboBox1.List(No, 0)
Adı = ComboBox1.List(No, 1)
Ülkesi = ComboBox1.List(No, 2)
Ödülü = ComboBox1.List(No, 3)
ComboBox2.ListIndex = No
Label3.Caption = " " & ComboBox1.List(No, 2)
TextBox1.Text = "Nobel Fizik Ödülü Konusu: " & ComboBox1.List(No, 3)
URL = ComboBox1.List(No, 4)
Image2.Picture = ResimYükle(URL):Me.Repaint

End Sub
Private Sub ComboBox2_Change()


On Error Resume Next
No = ComboBox2.ListIndex
ComboBox1.ListIndex = No

End Sub
Private Function DosyaYükle(Adres As String, Dosya As String) As Boolean


DosyaYükle = URLDownloadToFile(0&, Adres, Dosya, &H10, 0&) = 0

End Function
Function ResimYükle(Adres As String) As IPictureDisp


On Error GoTo Hata
Dosya = VBA.String(260, 0)
GetTempFileName "C:\", "KPD", 0, Dosya
Dosya = VBA.Left$(Dosya, VBA.InStr(1, Dosya, VBA.Chr$(0)) - 1)
SetFileAttributes Dosya, &H100
DeleteUrlCacheEntry Adres
If DosyaYükle(Adres, Dosya) = True Then

Set ResimYükle = LoadPicture(Dosya)
VBA.Kill Dosya

Else

VBA.Err.Raise 999

End If
Exit Function
Hata:
Set ResimYükle = LoadPicture("")
VBA.Kill Dosya
URL = "http://1.bp.blogspot.com/_WQweKhS8NI8/SZVRBS3slrI/AAAAAAAAALk/tF1TlY83P_E/s400/wikipedia.jpg"
Image2.Picture = ResimYükle(URL)
Me.Repaint

End Function
Private Sub EkranDüzenle()


On Error Resume Next
With Me

.Height = 288
.Width = 508
.BackColor = &H80000014

End With
With Frame1

.Caption = ""
.Top = -1
.Left = -1
.Height = 36
.Width = Me.Width + 12
.Picture = LoadPicture("D:\Mustafa ULUSARAÇ\BLOGSPOT\zarifVİSTA.bmp")
.PictureAlignment = fmPictureAlignmentTopLeft
.PictureSizeMode = fmPictureSizeModeClip
.PictureTiling = False
With Image1

.BackStyle = fmBackStyleTransparent
.BorderColor = &HFF0000
.BorderStyle = fmBorderStyleSingle
.Top = 6
.Left = 6
.Height = 24
.Width = 24
.Picture = LoadPicture("D:\Mustafa ULUSARAÇ\BLOGSPOT\Örnekİkonlar\PBİD.ico")

End With
With Label1

.Caption = " " & "Mustafa ULUSARAÇ"
.BackStyle = fmBackStyleTransparent
.BorderStyle = fmBorderStyleNone
.SpecialEffect = fmSpecialEffectFlat
.Left = 30
.Top = 6
.Height = 12
.Width = 198
.Font.Bold = True
.ForeColor = &HFF0000

End With
With Label2

.Caption = " " & "01ulusarac@superonline.com"
.BackStyle = fmBackStyleTransparent
.BorderStyle = fmBorderStyleNone
.SpecialEffect = fmSpecialEffectFlat
.Left = 30
.Top = 18
.Height = 12
.Width = 198
.Font.Bold = True
.ForeColor = &HFF0000

End With

End With
With ComboBox1

.Left = 6
.Top = 42
.Height = 20
.Width = 60
.BackColor = &H80000018
.Font = "Book Antigua"
.Font.Size = 12
.Font.Bold = True
.ForeColor = &H4000&
.SpecialEffect = fmSpecialEffectEtched

End With
With ComboBox2

.Left = 66
.Top = 42
.Height = 20
.Width = 246
.BackColor = &H80000018
.Font = "Book Antigua"
.Font.Size = 12
.Font.Bold = True
.ForeColor = &H4000&
.SpecialEffect = fmSpecialEffectEtched

End With
With Label3

.Caption = ""
.BackColor = &H80000018
.Left = 312
.Top = 42
.Height = 20
.Width = 186
.Font = "Book Antigua"
.Font.Bold = True
.Font.Size = 12
.ForeColor = &H4000&
.SpecialEffect = fmSpecialEffectEtched

End With
With Image2

.Left = 6
.Top = 62
.Width = 180
.Height = 196
.BorderStyle = fmBorderStyleNone
.BackColor = vbBlack
.SpecialEffect = fmSpecialEffectEtched
.PictureAlignment = fmPictureAlignmentCenter
.PictureSizeMode = fmPictureSizeModeStretch
.PictureTiling = False

End With
With TextBox1

.Left = 186
.Top = 62
.Height = 196
.Width = 312
.BackColor = &H80000018
.Font = "Book Antigua"
.Font.Bold = True
.Font.Size = 12
.ForeColor = &H4000&
.BorderStyle = fmBorderStyleNone
.MultiLine = True
.ScrollBars = fmScrollBarsVertical
.SpecialEffect = fmSpecialEffectEtched

End With

End Sub
Private Sub BilgiGetir() 'SetUp DataBase


On Error Resume Next
ComboBox1.AddItem 1901: ComboBox1.List(0, 1) = "Wilhelm Conrad Röntgen": ComboBox1.List(0, 2) = "Almanya": ComboBox1.List(0, 3) = "Röntgen ışınlarının (ya da x-ışınları) bulunmasında gösterdiği başarılı çalışmalarından dolayı[1]": ComboBox1.List(0, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/WilhelmR%C3%B6ntgen.JPG"
ComboBox1.AddItem 1902: ComboBox1.List(1, 1) = "Hendrik Lorentz": ComboBox1.List(1, 2) = "Hollanda": ComboBox1.List(1, 3) = "magnetizmanın radyasyon fenomenine etkilerinin bulunmasında gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı. Bakınız: Zeeman efekti[2]": ComboBox1.List(1, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Hendrik_Antoon_Lorentz.jpg"
ComboBox1.AddItem 1902: ComboBox1.List(2, 1) = "Pieter Zeeman": ComboBox1.List(2, 2) = "Hollanda": ComboBox1.List(2, 3) = "magnetizmanın radyasyon fenomenine etkilerinin bulunmasında gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı. Bakınız: Zeeman efekti[2]": ComboBox1.List(2, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Pieter_Zeeman.jpg"
ComboBox1.AddItem 1903: ComboBox1.List(3, 1) = "Antoine Henri Becquerel": ComboBox1.List(3, 2) = "Fransa": ComboBox1.List(3, 3) = "Doğal radyoaktivitenin bulunmasında gösterdiği başarılı çalışmalarından dolayı[3]": ComboBox1.List(3, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Henri_Becquerel.jpg"
ComboBox1.AddItem 1903: ComboBox1.List(4, 1) = "Pierre Curie": ComboBox1.List(4, 2) = "Fransa": ComboBox1.List(4, 3) = "Professör Henri Becquerel tarafından bulunan radyasyon fenomenin üzerine gerçekleştirdikleri beraber araştırmalardan dolayı[3]": ComboBox1.List(4, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Pierrecurie2.jpg"
ComboBox1.AddItem 1903: ComboBox1.List(5, 1) = "Marie Curie": ComboBox1.List(5, 2) = "Fransa": ComboBox1.List(5, 3) = "Professör Henri Becquerel tarafından bulunan radyasyon fenomenin üzerine gerçekleştirdikleri beraber araştırmalardan dolayı[3]": ComboBox1.List(5, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Marie-noble-portrait-600.jpg"
ComboBox1.AddItem 1904: ComboBox1.List(6, 1) = "John William Strutt": ComboBox1.List(6, 2) = "Birleşik Krallık": ComboBox1.List(6, 3) = "Önemli gazların yoğunluklarının bulunmasında ve argon gazının keşfindeki çalışmalarından dolayı[4]": ComboBox1.List(6, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/John_William_Strutt.jpg"
ComboBox1.AddItem 1905: ComboBox1.List(7, 1) = "Philipp Eduard Anton von Lenard": ComboBox1.List(7, 2) = "Almanya": ComboBox1.List(7, 3) = "Katot ışınlarına dair yaptığı çalışmalarından dolayı[5]": ComboBox1.List(7, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Phillipp_Lenard_in_1900.jpg"
ComboBox1.AddItem 1906: ComboBox1.List(8, 1) = "Joseph John Thomson": ComboBox1.List(8, 2) = "Birleşik Krallık": ComboBox1.List(8, 3) = "Gazlardaki elektrik iletiminin dair yaptığı teorik ve pratik çalışlardan dolayı[6]": ComboBox1.List(8, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Jj-thomson2.jpg"
ComboBox1.AddItem 1907: ComboBox1.List(9, 1) = "Albert Abraham Michelson": ComboBox1.List(9, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(9, 3) = "Optik kesinlik aletleri ve spektroskopik ve meteorolojik araştırmalarına yardımlarından dolayı[7]": ComboBox1.List(9, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Albert_Abraham_Michelson2.jpg"
ComboBox1.AddItem 1908: ComboBox1.List(10, 1) = "Gabriel Lippmann": ComboBox1.List(10, 2) = "Fransa": ComboBox1.List(10, 3) = "Girişim fenomenine dayanan bir metotla fotografik bir biçimde renkleri yeniden üretmeyi başarmasından dolayı[8]": ComboBox1.List(10, 4) = "http://www.nndb.com/people/444/000099147/gabriel-lippmann-1-sized.jpg"
ComboBox1.AddItem 1909: ComboBox1.List(11, 1) = "Guglielmo Marconi": ComboBox1.List(11, 2) = "İtalya": ComboBox1.List(11, 3) = "Kablosuz telegrafın geliştirilmesine katkılarından dolayı[9]": ComboBox1.List(11, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Marconi.jpg"
ComboBox1.AddItem 1909: ComboBox1.List(12, 1) = "Karl Ferdinand Braun": ComboBox1.List(12, 2) = "Almanya": ComboBox1.List(12, 3) = "Kablosuz telegrafın geliştirilmesine katkılarından dolayı[9]": ComboBox1.List(12, 4) = "http://www.edu365.cat/aulanet/comsoc/Lab_quimica/quimics/KFBraun_archivos/braun.gif"
ComboBox1.AddItem 1910: ComboBox1.List(13, 1) = "Johannes Diderik van der Waals": ComboBox1.List(13, 2) = "Hollanda": ComboBox1.List(13, 3) = "Gaz ve sıvı durum denklemi üzerine çalışmalardan dolayı. Bakınız: Van der Waals kuvveti[10]": ComboBox1.List(13, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Johannes_Diderik_van_der_Waals.jpg"
ComboBox1.AddItem 1911: ComboBox1.List(14, 1) = "Wilhelm Wien": ComboBox1.List(14, 2) = "Almanya": ComboBox1.List(14, 3) = "Isının yayılma kanunları alanındaki bulgularından dolayı[11]": ComboBox1.List(14, 4) = "http://www.kvarkadabra.net/mediagallery/mediaobjects/disp/c/c_wien2.jpg"
ComboBox1.AddItem 1912: ComboBox1.List(15, 1) = "Nils Gustaf Dalén": ComboBox1.List(15, 2) = "İsveç": ComboBox1.List(15, 3) = "Fenerlerin ve şamandıraların aydınlatılmasında kullanılan gaz akümülatörleri ile beraber kullanılan otamatik regulatörleri bulmasından dolayı[12]": ComboBox1.List(15, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Nils_Gustaf_Dal%C3%A9n.jpg"
ComboBox1.AddItem 1913: ComboBox1.List(16, 1) = "Heike Kamerlingh-Onnes": ComboBox1.List(16, 2) = "Hollanda": ComboBox1.List(16, 3) = "Maddelerin düşük sıcaklıklardaki özelliklerine dair yaptığı buluşlardan dolayı. Bu buluşlar diğer çoğu şeyin yanı sıra sıvı helyumun üretimini olanaklı kılmıştır[13]": ComboBox1.List(16, 4) = "http://www.kb.nl/hkc/nobel/onnes/onnes-boerhaave.jpg"
ComboBox1.AddItem 1914: ComboBox1.List(17, 1) = "Max von Laue": ComboBox1.List(17, 2) = "Almanya": ComboBox1.List(17, 3) = "X-ışınlarının kristaller tarafından kırılmasını keşfettiğinden dolayı[14]": ComboBox1.List(17, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Max_von_Laue.jpg"
ComboBox1.AddItem 1915: ComboBox1.List(18, 1) = "William Henry Bragg": ComboBox1.List(18, 2) = "Birleşik Krallık": ComboBox1.List(18, 3) = "Kristallerin yapılarını x-ışınları yardımıyla analiz etmesindeki çalışmalarından dolayı[15]": ComboBox1.List(18, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/William_Henry_Bragg.jpg"
ComboBox1.AddItem 1915: ComboBox1.List(19, 1) = "William Lawrence Bragg": ComboBox1.List(19, 2) = "Birleşik Krallık": ComboBox1.List(19, 3) = "Kristallerin yapılarını x-ışınları yardımıyla analiz etmesindeki çalışmalarından dolayı[15]": ComboBox1.List(19, 4) = "http://img268.imageshack.us/img268/2584/williamlawrencebragg1si.jpg"
ComboBox1.AddItem 1916: ComboBox1.List(20, 1) = "": ComboBox1.List(20, 2) = "": ComboBox1.List(20, 3) = "": ComboBox1.List(20, 4) = ""
ComboBox1.AddItem 1917: ComboBox1.List(21, 1) = "Charles Glover Barkla": ComboBox1.List(21, 2) = "Birleşik Krallık": ComboBox1.List(21, 3) = "Elementlerdeki X-Işını Floresanını bulmasından dolayı[16]": ComboBox1.List(21, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Charles_Glover_Barkla.jpg"
ComboBox1.AddItem 1918: ComboBox1.List(22, 1) = "Max Planck": ComboBox1.List(22, 2) = "Almanya": ComboBox1.List(22, 3) = "Enerji kuantasını bulmasından dolayı fiziğe sağladığı ilerlemelerden dolayı[17]": ComboBox1.List(22, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Max_planck.jpg"
ComboBox1.AddItem 1919: ComboBox1.List(23, 1) = "Johannes Stark": ComboBox1.List(23, 2) = "Almanya": ComboBox1.List(23, 3) = "Kanal ışınlarındaki Doppler etkisini ve elektrik alanlardaki spektral çizgilerin ayrılmasını bulmasından dolayı[18]": ComboBox1.List(23, 4) = "http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1919/stark.jpg"
ComboBox1.AddItem 1920: ComboBox1.List(24, 1) = "Charles Édouard Guillaume": ComboBox1.List(24, 2) = "İsviçre": ComboBox1.List(24, 3) = "Nikel çelik alaşımlarındaki anomalileri bularak fizikte hassas ölçüm yapılmasına sağladığı katkılarından dolayı[19]": ComboBox1.List(24, 4) = "http://jlalvira.files.wordpress.com/2008/07/charles-edouard-guillaume3.jpg"
ComboBox1.AddItem 1921: ComboBox1.List(25, 1) = "Albert Einstein": ComboBox1.List(25, 2) = "Almanya": ComboBox1.List(25, 3) = "Teorik fiziğe katkılarından ve özel olarak fotoelektrik etkinin ne olduğunu açıklamasından dolayı[20]": ComboBox1.List(25, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Albert_Einstein_Head.jpg"
ComboBox1.AddItem 1922: ComboBox1.List(26, 1) = "Niels Bohr": ComboBox1.List(26, 2) = "Danimarka": ComboBox1.List(26, 3) = "Atomların yapısına ve yaydığı radyosyona dair yaptığı buluşlardan dolayı[21]": ComboBox1.List(26, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Niels_Bohr.jpg"
ComboBox1.AddItem 1923: ComboBox1.List(27, 1) = "Robert Andrews Millikan": ComboBox1.List(27, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(27, 3) = "Elektrikteki temel yüke ve fotoelekrtrik etkiye dair yaptığı çalışmalardan dolayı[22]": ComboBox1.List(27, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Robert-millikan2.jpg"
ComboBox1.AddItem 1924: ComboBox1.List(28, 1) = "Manne Siegbahn": ComboBox1.List(28, 2) = "İsveç": ComboBox1.List(28, 3) = "X-ışını spektroskopisine dair çalışmalarından ve buluşlarından dolayı[23]": ComboBox1.List(28, 4) = "http://www.nndb.com/people/559/000099262/manne-siegbahn-1-sized.jpg"
ComboBox1.AddItem 1925: ComboBox1.List(29, 1) = "James Franck": ComboBox1.List(29, 2) = "Almanya": ComboBox1.List(29, 3) = "Elektronun atoma çarpmasını yöneten kurallara dair buluşlarından dolayı[24]": ComboBox1.List(29, 4) = "http://www.tamu-commerce.edu/physics/links/franck.jpg"
ComboBox1.AddItem 1925: ComboBox1.List(30, 1) = "Gustav Hertz": ComboBox1.List(30, 2) = "Almanya": ComboBox1.List(30, 3) = "Elektronun atoma çarpmasını yöneten kurallara dair buluşlarından dolayı[24]": ComboBox1.List(30, 4) = "http://phys.bspu.unibel.by/hist/physport/gif/phys/g_hertz.jpg"
ComboBox1.AddItem 1926: ComboBox1.List(31, 1) = "Jean Baptiste Perrin": ComboBox1.List(31, 2) = "Fransa": ComboBox1.List(31, 3) = "Maddenin süreksiz yapısına dair çalışmalarından ve özellikle birikim dengesi buluşundan dolayı[25]": ComboBox1.List(31, 4) = "http://www.fisicanet.com.ar/biografias/nobelfisica/bibliografias1/img/perrin.jpg"
ComboBox1.AddItem 1927: ComboBox1.List(32, 1) = "Arthur Holly Compton": ComboBox1.List(32, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(32, 3) = "Kendi adıyla adlandırılmış etkiyi bulmasaından dolayı Bakınız: Compton etkisi [26]": ComboBox1.List(32, 4) = "http://stwww.weizmann.ac.il/g-junior/matmon/common_tools/scientists/compton.jpg"
ComboBox1.AddItem 1927: ComboBox1.List(33, 1) = "Charles Thomson Rees Wilson": ComboBox1.List(33, 2) = "Birleşik Krallık": ComboBox1.List(33, 3) = "Elektrik ile yüklenmiş parçacıkların yollarını yoğunlaşmış buharda görülebilir yaptığı metodundan dolayı Bakınız: buhar odası[26]": ComboBox1.List(33, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/0/0c/Charles_Thomson_Rees_Wilson.jpg"
ComboBox1.AddItem 1928: ComboBox1.List(34, 1) = "Owen Willans Richardson": ComboBox1.List(34, 2) = "Birleşik Krallık": ComboBox1.List(34, 3) = "Termionik fenomenine dair çalışmalarından ve özellikle kendi adına adlandırılan yasayı bulmasından dolayı[27]": ComboBox1.List(34, 4) = "http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1928/richardson.jpg"
ComboBox1.AddItem 1929: ComboBox1.List(35, 1) = "Prince Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie": ComboBox1.List(35, 2) = "Fransa": ComboBox1.List(35, 3) = "Elektronların dalga özelliğini keşfetmesinden dolayı Bakınız: De Broglie hipotezi [28]": ComboBox1.List(35, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Broglie_Big.jpg"
ComboBox1.AddItem 1930: ComboBox1.List(36, 1) = "Chandrasekhara Venkata Raman": ComboBox1.List(36, 2) = "Hindistan": ComboBox1.List(36, 3) = "Işığın saçılımı üstüne yaptığı çalışmalarından ve kendi adı verilen etkiyi bulmasından dolayı[29]": ComboBox1.List(36, 4) = "http://www.tamu-commerce.edu/physics/links/raman.jpg"
ComboBox1.AddItem 1931: ComboBox1.List(37, 1) = "": ComboBox1.List(37, 2) = "": ComboBox1.List(37, 3) = "": ComboBox1.List(37, 4) = ""
ComboBox1.AddItem 1932: ComboBox1.List(38, 1) = "Werner Heisenberg": ComboBox1.List(38, 2) = "Almanya": ComboBox1.List(38, 3) = "Kuantum mekaniği yaratması ve hidrojenin allotropik formlarının bulunmasına dair çalışmalarından ötürü[30]": ComboBox1.List(38, 4) = "http://web.gc.cuny.edu/sciart/copenhagen/nyc/images/Heisenberg.jpg"
ComboBox1.AddItem 1933: ComboBox1.List(39, 1) = "Erwin Schrödinger": ComboBox1.List(39, 2) = "Avusturya": ComboBox1.List(39, 3) = "Atom teorisine dair yeni yaratıcı buluşlarından dolayı[31]": ComboBox1.List(39, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Erwin_Schr%C3%B6dinger.jpg"
ComboBox1.AddItem 1933: ComboBox1.List(40, 1) = "Paul Dirac": ComboBox1.List(40, 2) = "Birleşik Krallık": ComboBox1.List(40, 3) = "Atom teorisine dair yeni yaratıcı buluşlarından dolayı[31]": ComboBox1.List(40, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Dirac.gif"
ComboBox1.AddItem 1934: ComboBox1.List(41, 1) = "": ComboBox1.List(41, 2) = "": ComboBox1.List(41, 3) = "": ComboBox1.List(41, 4) = ""
ComboBox1.AddItem 1935: ComboBox1.List(42, 1) = "James Chadwick": ComboBox1.List(42, 2) = "Birleşik Krallık": ComboBox1.List(42, 3) = "Nötron'u keşfetmesinden dolayı[32]": ComboBox1.List(42, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/b/b8/James_Chadwick.jpg"
ComboBox1.AddItem 1936: ComboBox1.List(43, 1) = "Victor Francis Hess": ComboBox1.List(43, 2) = "Avusturya": ComboBox1.List(43, 3) = "Kozmik radyasyonu keşfinden dolayı[33]": ComboBox1.List(43, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/6/61/Victor_Francis_Hess.jpg"
ComboBox1.AddItem 1936: ComboBox1.List(44, 1) = "Carl David Anderson": ComboBox1.List(44, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(44, 3) = "Pozitron'u keşfetmesinden dolayı[33]": ComboBox1.List(44, 4) = "http://media-2.web.britannica.com/eb-media/24/21124-004-6A8CA8EA.jpg"
ComboBox1.AddItem 1937: ComboBox1.List(45, 1) = "Clinton Joseph Davisson": ComboBox1.List(45, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(45, 3) = "Deneysel olarak elektronların kristaller tarafından kırınımlarını bulmalarından dolayı Bakınız: dalga-parçacık ikiliği[34]": ComboBox1.List(45, 4) = "http://nuclphys.sinp.msu.ru/persons/images/davisson.jpg"
ComboBox1.AddItem 1937: ComboBox1.List(46, 1) = "George Paget Thomson": ComboBox1.List(46, 2) = "Birleşik Krallık": ComboBox1.List(46, 3) = "Deneysel olarak elektronların kristaller tarafından kırınımlarını bulmalarından dolayı Bakınız: dalga-parçacık ikiliği[34]": ComboBox1.List(46, 4) = "http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1937/thomson.jpg"
ComboBox1.AddItem 1938: ComboBox1.List(47, 1) = "Enrico Fermi": ComboBox1.List(47, 2) = "İtalya": ComboBox1.List(47, 3) = "Nötron ışınımından dolayı oluşan yeni radyoaktif elementlerin ve yavaş nötronlar tarafından oluşturulan nükleer tepkimelere dair buluşundan ötürü[35]": ComboBox1.List(47, 4) = "http://www.gelisenbeyin.net/img/enrico_fermi.jpg"
ComboBox1.AddItem 1939: ComboBox1.List(48, 1) = "Ernest Lawrence": ComboBox1.List(48, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(48, 3) = "Siklotron'u buluşu ve geliştirmesi ve onunla elde ettiği sonuçlardan, özellikle yapay radyoaktif elementler üzerine olan sonuçlarından dolayı[36]": ComboBox1.List(48, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Ernest_Orlando_Lawrence.jpg"
ComboBox1.AddItem 1940: ComboBox1.List(49, 1) = "": ComboBox1.List(49, 2) = "": ComboBox1.List(49, 3) = "": ComboBox1.List(49, 4) = ""
ComboBox1.AddItem 1941: ComboBox1.List(50, 1) = "": ComboBox1.List(50, 2) = "": ComboBox1.List(50, 3) = "": ComboBox1.List(50, 4) = ""
ComboBox1.AddItem 1942: ComboBox1.List(51, 1) = "": ComboBox1.List(51, 2) = "": ComboBox1.List(51, 3) = "": ComboBox1.List(51, 4) = ""
ComboBox1.AddItem 1943: ComboBox1.List(52, 1) = "Otto Stern": ComboBox1.List(52, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(52, 3) = "Moleküler ışın metoduna yaptığı katkılardan ve protonun manyetik momentini bulmasından dolayı[37]": ComboBox1.List(52, 4) = "http://www.fisicanet.com.ar/biografias/nobelfisica/bibliografias2/img/stern.jpg"
ComboBox1.AddItem 1944: ComboBox1.List(53, 1) = "Isidor Isaac Rabi": ComboBox1.List(53, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(53, 3) = "Atom çekirdeğindeki magnetik özellikleri kayıt etmek için geliştirdiği rezonans metodundan dolayı[38]": ComboBox1.List(53, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/c/c6/Rabi.jpg"
ComboBox1.AddItem 1945: ComboBox1.List(54, 1) = "Wolfgang Pauli": ComboBox1.List(54, 2) = "Avusturya": ComboBox1.List(54, 3) = "Kendi adı da verilen dışlama ilkesini bulmasından dolayı[39]": ComboBox1.List(54, 4) = "http://www.huwu.org/nobel_prizes/physics/laureates/1945/pauli.jpg"
ComboBox1.AddItem 1946: ComboBox1.List(55, 1) = "Percy Williams Bridgman": ComboBox1.List(55, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(55, 3) = "Bulduğu yüksek basınç üretebilen aygıttan ve yüksek basınç fiziğine dair yaptığı buluşlardan dolayı[40]": ComboBox1.List(55, 4) = "http://www.nndb.com/people/750/000099453/percy-williams-bridgeman-1-sized.jpg"
ComboBox1.AddItem 1947: ComboBox1.List(56, 1) = "Edward Victor Appleton": ComboBox1.List(56, 2) = "Birleşik Krallık": ComboBox1.List(56, 3) = "Üst atmosfer fiziği üzerine yaptığı araştırmalardan ve özellikle Appleton katmanı denen katmanı keşfinden ötürü[41]": ComboBox1.List(56, 4) = "http://www.npl.co.uk/upload/img_400/appleton.jpg"
ComboBox1.AddItem 1948: ComboBox1.List(57, 1) = "Patrick Maynard Stuart Blackett": ComboBox1.List(57, 2) = "Birleşik Krallık": ComboBox1.List(57, 3) = "Wilson buhar odası metodu denilen metodu geliştirdiğinden ve bunun sayesinde nükleer fizik ve kozmik radyasyona dair buluşlarından ötürü[42]": ComboBox1.List(57, 4) = "http://phys.bspu.unibel.by/hist/physport/gif/phys/blackett.jpg"
ComboBox1.AddItem 1949: ComboBox1.List(58, 1) = "Hideki Yukawa": ComboBox1.List(58, 2) = "Japonya": ComboBox1.List(58, 3) = "Nükleer güçler hakkında yaptığı teorik çalışmalarına dayanarak mezonların olabileceğine dair tahmininden dolayı Bakınız: Yukawa potansiyeli [43]": ComboBox1.List(58, 4) = "http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1949/yukawa.jpg"
ComboBox1.AddItem 1950: ComboBox1.List(59, 1) = "Cecil Frank Powell": ComboBox1.List(59, 2) = "Birleşik Krallık": ComboBox1.List(59, 3) = "Nükleer süreçleri incelemek için geliştirdiği fotoğrafik metot ve bu metotla birlikte mezonlara dair buluşlarından ötürü[44]": ComboBox1.List(59, 4) = "http://www.bristol.ac.uk/centenary/timeline/local/media/uploadedMedia/jpg/1950-cecill-powell.jpg"
ComboBox1.AddItem 1951: ComboBox1.List(60, 1) = "John Douglas Cockcroft": ComboBox1.List(60, 2) = "Birleşik Krallık": ComboBox1.List(60, 3) = "Atom çekirdeğinin yapay olarak hızlandırılmış atom parçacıklarıyla dönüştürülmesindeki öncül çalışmalarından ötürü[45]": ComboBox1.List(60, 4) = "http://stwww.weizmann.ac.il/g-junior/matmon/common_tools/scientists/cockroft.jpg"
ComboBox1.AddItem 1951: ComboBox1.List(61, 1) = "Ernest Thomas Sinton Walton": ComboBox1.List(61, 2) = "İrlanda": ComboBox1.List(61, 3) = "Yarı iletkenlere dair çalışmalarından ve transistör etkisini keşfinden dolayı[50]": ComboBox1.List(61, 4) = "http://phys.bspu.unibel.by/hist/physport/gif/phys/walton.jpg"
ComboBox1.AddItem 1952: ComboBox1.List(62, 1) = "Felix Bloch": ComboBox1.List(62, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(62, 3) = "Nükleer manyetik duyarlılık üzerine geliştirdikleri yeni metotlar ve bu metotlar ile yaptıkları yeni buluşlardan ötürü[46]": ComboBox1.List(62, 4) = "http://www.havelshouseofhistory.com/Bloch,%20Felix.jpg"
ComboBox1.AddItem 1952: ComboBox1.List(63, 1) = "Edward Mills Purcell": ComboBox1.List(63, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(63, 3) = "Yarı iletkenlere dair çalışmalarından ve transistör etkisini keşfinden dolayı[50]": ComboBox1.List(63, 4) = "http://www.nap.edu/html/biomems/photo/epurcell.JPG"
ComboBox1.AddItem 1953: ComboBox1.List(64, 1) = "Frits Zernike": ComboBox1.List(64, 2) = "Hollanda": ComboBox1.List(64, 3) = "Faz karşıtlığı metodunun kullanışına dair gösterimlerinden ve özellikle faz karşıtlığı mikroskobunu bulmasından dolayı[47]": ComboBox1.List(64, 4) = "http://www.tamu-commerce.edu/physics/links/zernike.jpg"
ComboBox1.AddItem 1954: ComboBox1.List(65, 1) = "Max Born": ComboBox1.List(65, 2) = "Birleşik Krallık": ComboBox1.List(65, 3) = "Kuantum mekaniğine dair yaptığı temel araştırmalardan ve özellikle dalga fonksiyonuna dair istatiksel yorumlamalarından dolayı[48]": ComboBox1.List(65, 4) = "http://stwww.weizmann.ac.il/g-junior/matmon/common_tools/scientists/born-2.jpg"
ComboBox1.AddItem 1954: ComboBox1.List(66, 1) = "Walther Bothe": ComboBox1.List(66, 2) = "Batı Almanya": ComboBox1.List(66, 3) = "Geliştirdiği rastlantısal metot ve bu metotla yaptığı buluşlardan dolayı[48]": ComboBox1.List(66, 4) = "http://stwww.weizmann.ac.il/g-junior/matmon/common_tools/scientists/bothe.jpg"
ComboBox1.AddItem 1955: ComboBox1.List(67, 1) = "Willis Eugene Lamb": ComboBox1.List(67, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(67, 3) = "Hidrojen tayfındaki ince yapıya dair buluşlarından ötürü[49]": ComboBox1.List(67, 4) = "http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1955/lamb.jpg"
ComboBox1.AddItem 1955: ComboBox1.List(68, 1) = "Polykarp Kusch": ComboBox1.List(68, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(68, 3) = "Elektronun manyetik momentine dair yaptığı duyarlı tespitlerinden dolayı[49]": ComboBox1.List(68, 4) = "http://www.nndb.com/people/782/000099485/polykarp-kusch-1-sized.jpg"
ComboBox1.AddItem 1956: ComboBox1.List(69, 1) = "John Bardeen": ComboBox1.List(69, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(69, 3) = "Yarı iletkenlere dair çalışmalarından ve transistör etkisini keşfinden dolayı[50]": ComboBox1.List(69, 4) = "http://www.nndb.com/people/785/000099488/john-bardeen-1-sized.jpg"
ComboBox1.AddItem 1956: ComboBox1.List(70, 1) = "Walter Houser Brattain": ComboBox1.List(70, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(70, 3) = "Yarı iletkenlere dair çalışmalarından ve transistör etkisini keşfinden dolayı[50]": ComboBox1.List(70, 4) = "http://en.academic.ru/pictures/enwiki/87/Walter_Houser_Brattain.jpg"
ComboBox1.AddItem 1956: ComboBox1.List(71, 1) = "William Bradford Shockley": ComboBox1.List(71, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(71, 3) = "Yarı iletkenlere dair çalışmalarından ve transistör etkisini keşfinden dolayı[50]": ComboBox1.List(71, 4) = "http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/pioneers/images/williamshockley.jpg"
ComboBox1.AddItem 1957: ComboBox1.List(72, 1) = "Tsung-Dao Lee": ComboBox1.List(72, 2) = "Çin Halk Cumhuriyeti": ComboBox1.List(72, 3) = "Denklik kurallarına dair kapsamlı araştırmalarından ötürü. Bu araştırmalar temel parçacıklara dair önemli buluşlara neden olmuştur[51]": ComboBox1.List(72, 4) = "http://physics.nist.gov/GenInt/Parity/pics/Lee.jpg"
ComboBox1.AddItem 1957: ComboBox1.List(73, 1) = "Chen Ning Yang": ComboBox1.List(73, 2) = "Çin Halk Cumhuriyeti": ComboBox1.List(73, 3) = "Denklik kurallarına dair kapsamlı araştırmalarından ötürü. Bu araştırmalar temel parçacıklara dair önemli buluşlara neden olmuştur[51]": ComboBox1.List(73, 4) = "http://physics.nist.gov/GenInt/Parity/pics/Yang.jpg"
ComboBox1.AddItem 1958: ComboBox1.List(74, 1) = "Pavel Alekseyevich Cherenkov": ComboBox1.List(74, 2) = "Sovyetler Birliği": ComboBox1.List(74, 3) = "Cherenkov-Vavilov etkisini bulmalarından ve yorumlamalarından dolayı[52]": ComboBox1.List(74, 4) = "http://www.tamu-commerce.edu/physics/links/cerenkov.jpg"
ComboBox1.AddItem 1958: ComboBox1.List(75, 1) = "Il'ya Frank": ComboBox1.List(75, 2) = "Sovyetler Birliği": ComboBox1.List(75, 3) = "Cherenkov-Vavilov etkisini bulmalarından ve yorumlamalarından dolayı[52]": ComboBox1.List(75, 4) = "http://02varvara.files.wordpress.com/2008/12/ilya-frank.jpg"
ComboBox1.AddItem 1958: ComboBox1.List(76, 1) = "Igor Yevgenyevich Tamm": ComboBox1.List(76, 2) = "Sovyetler Birliği": ComboBox1.List(76, 3) = "Cherenkov-Vavilov etkisini bulmalarından ve yorumlamalarından dolayı[52]": ComboBox1.List(76, 4) = "http://th.physik.uni-frankfurt.de/~jr/gif/phys/tamm.jpg"
ComboBox1.AddItem 1959: ComboBox1.List(77, 1) = "Owen Chamberlain": ComboBox1.List(77, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(77, 3) = "Antiprotonu keşfinden dolayı[53]": ComboBox1.List(77, 4) = "http://www.lbl.gov/Publications/Currents/Archive/view-assets/Mar-17-2006/chamberlain1950s.jpg"
ComboBox1.AddItem 1959: ComboBox1.List(78, 1) = "Emilio Gino Segrè": ComboBox1.List(78, 2) = "İtalya": ComboBox1.List(78, 3) = "Antiprotonu keşfinden dolayı[53]": ComboBox1.List(78, 4) = "http://www.nndb.com/people/821/000099524/emilio-segre-1-sized.jpg"
ComboBox1.AddItem 1960: ComboBox1.List(79, 1) = "Donald Arthur Glaser": ComboBox1.List(79, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(79, 3) = "Kabarcık odasını keşfinden dolayı[54]": ComboBox1.List(79, 4) = "http://www.mlahanas.de/Physics/Bios/images/DonaldAGlaser.jpg"
ComboBox1.AddItem 1961: ComboBox1.List(80, 1) = "Robert Hofstadter": ComboBox1.List(80, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(80, 3) = "Atom çekirdeğindeki elektron dağılımına dair yaptığı ve bu çalışmalar sonucunda elde ettiği nükleonların yapılarını açıklayan buluşlarından ötürü[55]": ComboBox1.List(80, 4) = "http://phys.bspu.unibel.by/hist/physport/gif/phys/hofstadt.jpg"
ComboBox1.AddItem 1961: ComboBox1.List(81, 1) = "Rudolf Ludwig Mössbauer": ComboBox1.List(81, 2) = "Batı Almanya": ComboBox1.List(81, 3) = "Gama radyasyonunun rezonans emilimine dair yaptığı çalışmalardan ve kendi adını taşıyan etkiyi bulmasından ötürü Bakınız:Mössbauer etkisi[55]": ComboBox1.List(81, 4) = "http://www.nndb.com/people/824/000099527/rudolf-mossbauer-1.jpg"
ComboBox1.AddItem 1962: ComboBox1.List(82, 1) = "Lev Davidovich Landau": ComboBox1.List(82, 2) = "Sovyetler Birliği": ComboBox1.List(82, 3) = "Yoğunlaşmış madde, özellikle sıvı Helyum, ile ilgili öncülük eden teorilerinden dolayı[56]": ComboBox1.List(82, 4) = "http://media-2.web.britannica.com/eb-media/38/21038-004-89BEEE01.jpg"
ComboBox1.AddItem 1963: ComboBox1.List(83, 1) = "Eugene Paul Wigner": ComboBox1.List(83, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(83, 3) = "Atom çekirdeği ve temel parçacıklar teorisine katkılarından, özellikle temel simetri ilkesinin bulmasından ve bu ilkeye dair uygulamalarından ötürü[57]": ComboBox1.List(83, 4) = "http://media-2.web.britannica.com/eb-media/13/20913-004-365F0CDA.jpg"
ComboBox1.AddItem 1963: ComboBox1.List(84, 1) = "Maria Goeppert-Mayer": ComboBox1.List(84, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(84, 3) = "Nükleer kabuk yapısına dair buluşlarından dolayı[57]": ComboBox1.List(84, 4) = "http://www.brynmawr.edu/Acads/Chem/mfrancl/PChemResource/culture/GoeppertMayer.jpg"
ComboBox1.AddItem 1963: ComboBox1.List(85, 1) = "J. Hans D. Jensen": ComboBox1.List(85, 2) = "Batı Almanya": ComboBox1.List(85, 3) = "": ComboBox1.List(85, 4) = "http://www.nndb.com/people/848/000099551/jensen-1.jpg"
ComboBox1.AddItem 1964: ComboBox1.List(86, 1) = "Nicolay Gennadiyevich Basov": ComboBox1.List(86, 2) = "Sovyetler Birliği": ComboBox1.List(86, 3) = "Kuantum elektroniğine dair yaptıkları temel çalışmalardan dolayı. Bu çalışmalar osilatörlerin ve maser-lazer etkisine dayanan yükselteçlerin yapımına olanak sağlamıştır[58]": ComboBox1.List(86, 4) = "http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1964/basov.jpg"
ComboBox1.AddItem 1964: ComboBox1.List(87, 1) = "Aleksandr Prokhorov": ComboBox1.List(87, 2) = "Sovyetler Birliği": ComboBox1.List(87, 3) = "Kuantum elektroniğine dair yaptıkları temel çalışmalardan dolayı. Bu çalışmalar osilatörlerin ve maser-lazer etkisine dayanan yükselteçlerin yapımına olanak sağlamıştır[58]": ComboBox1.List(87, 4) = "http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1964/prokhorov.jpg"
ComboBox1.AddItem 1964: ComboBox1.List(88, 1) = "Charles Hard Townes": ComboBox1.List(88, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(88, 3) = "Kuantum elektroniğine dair yaptıkları temel çalışmalardan dolayı. Bu çalışmalar osilatörlerin ve maser-lazer etkisine dayanan yükselteçlerin yapımına olanak sağlamıştır[58]": ComboBox1.List(88, 4) = "http://www.kepu.gov.cn/kjsh/jg/images/64-C.H.Townes.jpg"
ComboBox1.AddItem 1965: ComboBox1.List(89, 1) = "Richard Phillips Feynman": ComboBox1.List(89, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(89, 3) = "Kuantum elektrodinamiğine dair yaptıkları temel çalışmalardan ve bu çalışmaların temel parçacık fiziğinde yaratığı derin etkiden ötürü[59]": ComboBox1.List(89, 4) = "http://www.nndb.com/people/584/000026506/feynman.jpg"
ComboBox1.AddItem 1965: ComboBox1.List(90, 1) = "Julian Schwinger": ComboBox1.List(90, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(90, 3) = "Kuantum elektrodinamiğine dair yaptıkları temel çalışmalardan ve bu çalışmaların temel parçacık fiziğinde yaratığı derin etkiden ötürü[59]": ComboBox1.List(90, 4) = "http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1965/schwinger.jpg"
ComboBox1.AddItem 1965: ComboBox1.List(91, 1) = "Sin-Itiro Tomonaga": ComboBox1.List(91, 2) = "Japonya": ComboBox1.List(91, 3) = "Kuantum elektrodinamiğine dair yaptıkları temel çalışmalardan ve bu çalışmaların temel parçacık fiziğinde yaratığı derin etkiden ötürü[59]": ComboBox1.List(91, 4) = "http://www.nndb.com/people/832/000099535/sin-itiro-tomonaga-1.jpg"
ComboBox1.AddItem 1966: ComboBox1.List(92, 1) = "Alfred Kastler": ComboBox1.List(92, 2) = "Fransa": ComboBox1.List(92, 3) = "Atomlardaki Hertz Rezonansı'nı incelemek için bulduğu optik metottan dolayı[60]": ComboBox1.List(92, 4) = "http://www.nndb.com/people/798/000099501/alfred-kastler-1.jpg"
ComboBox1.AddItem 1967: ComboBox1.List(93, 1) = "Hans Albrecht Bethe": ComboBox1.List(93, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(93, 3) = "Nükleer reaksiyon teorisine yaptığı katkılardan, özellikel yıldızların enerji üretimine dair buluşlarından ötürü[61]": ComboBox1.List(93, 4) = "http://www.davebruns.com/bethe1L.jpg"
ComboBox1.AddItem 1968: ComboBox1.List(94, 1) = "Luis Walter Alvarez": ComboBox1.List(94, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(94, 3) = "Temel parçacık fiziğine katkılarından, özellikle kendi geliştirdiği hidrojen kabarcık odasını kullanarak bulduğu çok sayıdaki rezonans durumundan ötürü[62]": ComboBox1.List(94, 4) = "http://www.nndb.com/people/803/000099506/luis-alvarez-1.jpg"
ComboBox1.AddItem 1969: ComboBox1.List(95, 1) = "Murray Gell-Mann": ComboBox1.List(95, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(95, 3) = "Temel parçacıkların ve temel parçacıkların birbirleriyle etkisini sınıflandırmaya yönelik katkılarından ve buluşlarında ötürü[63]": ComboBox1.List(95, 4) = "http://content.answers.com/main/content/img/scitech/HSmurray.jpg"
ComboBox1.AddItem 1970: ComboBox1.List(96, 1) = "Hannes Olof Gösta Alfvén": ComboBox1.List(96, 2) = "İsveç": ComboBox1.List(96, 3) = "Manyeto hidrodinamiğe ve diğer plazma fiziği alanlarındaki yararlı çalışmaları ve buluşlardan dolayı[64]": ComboBox1.List(96, 4) = "http://phys.bspu.unibel.by/hist/physport/gif/phys/alfven.jpg"
ComboBox1.AddItem 1970: ComboBox1.List(97, 1) = "Louis Eugène Félix Néel": ComboBox1.List(97, 2) = "Fransa": ComboBox1.List(97, 3) = "Katı hal fiziğinde önemli uygulamalara yol açacak olan antiferro manyetizma ve ferri manyetizmaya dair buluşlarında ötürü[64]": ComboBox1.List(97, 4) = "http://www.nndb.com/people/853/000099556/louis-neel-1.jpg"
ComboBox1.AddItem 1971: ComboBox1.List(98, 1) = "Dennis Gabor": ComboBox1.List(98, 2) = "Birleşik Krallık": ComboBox1.List(98, 3) = "Holografik metotu bulması ve geliştirmesinden dolayı[65]": ComboBox1.List(98, 4) = "http://stwww.weizmann.ac.il/g-junior/matmon/common_tools/scientists/gabor.jpg"
ComboBox1.AddItem 1972: ComboBox1.List(99, 1) = "John Bardeen": ComboBox1.List(99, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(99, 3) = "Süper iletkenliğe dair ortaklaşa geliştirdikleri teoriden dolayı Bakınız:BCS-teorisi[66]": ComboBox1.List(99, 4) = "http://www.nndb.com/people/785/000099488/john-bardeen-1-sized.jpg"
ComboBox1.AddItem 1972: ComboBox1.List(100, 1) = "Leon Neil Cooper": ComboBox1.List(100, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(100, 3) = "Süper iletkenliğe dair ortaklaşa geliştirdikleri teoriden dolayı Bakınız:BCS-teorisi[66]": ComboBox1.List(100, 4) = "http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1972/cooper.jpg"
ComboBox1.AddItem 1972: ComboBox1.List(101, 1) = "John Robert Schrieffer": ComboBox1.List(101, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(101, 3) = "Süper iletkenliğe dair ortaklaşa geliştirdikleri teoriden dolayı Bakınız:BCS-teorisi[66]": ComboBox1.List(101, 4) = "http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/pioneers/images/johnrobertschrieffer.jpg"
ComboBox1.AddItem 1973: ComboBox1.List(102, 1) = "Leo Esaki": ComboBox1.List(102, 2) = "Japonya": ComboBox1.List(102, 3) = "Yarı iletkenler ve süper iletkenlerdeki tünelleme fenomenine dair deneysel buluşlarından ötürü[67]": ComboBox1.List(102, 4) = "http://stwww.weizmann.ac.il/g-junior/matmon/common_tools/scientists/esaki.jpg"
ComboBox1.AddItem 1973: ComboBox1.List(103, 1) = "Ivar Giaever": ComboBox1.List(103, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(103, 3) = "Yarı iletkenler ve süper iletkenlerdeki tünelleme fenomenine dair deneysel buluşlarından ötürü[67]": ComboBox1.List(103, 4) = "http://www.tamu-commerce.edu/physics/links/giaever.jpg"
ComboBox1.AddItem 1973: ComboBox1.List(104, 1) = "Brian David Josephson": ComboBox1.List(104, 2) = "Birleşik Krallık": ComboBox1.List(104, 3) = "Josephson etkisi olarak da bilinen, tünel bariyerin içindeki süper akım fenomeninin özelliklerini teorik olarak tahmin etmesinden dolayı.[67]": ComboBox1.List(104, 4) = "http://z.about.com/d/chemistry/1/0/s/6/1/Brian_David_Josephson.jpg"
ComboBox1.AddItem 1974: ComboBox1.List(105, 1) = "Martin Ryle": ComboBox1.List(105, 2) = "Birleşik Krallık": ComboBox1.List(105, 3) = "Radyo astronomi alanındaki öncül çalışmalarından dolayı; Ryle'ın açıklık sentezine dair yaptığı gözlem ve buluşlardan ve Hewish'in pulsarların bulunması için oynadığı etkin rolünden dolayı[68]": ComboBox1.List(105, 4) = "http://www.phys-astro.sonoma.edu/BruceMedalists/Ryle/ryle.jpg"
ComboBox1.AddItem 1974: ComboBox1.List(106, 1) = "Antony Hewish": ComboBox1.List(106, 2) = "Birleşik Krallık": ComboBox1.List(106, 3) = "Radyo astronomi alanındaki öncül çalışmalarından dolayı; Ryle'ın açıklık sentezine dair yaptığı gözlem ve buluşlardan ve Hewish'in pulsarların bulunması için oynadığı etkin rolünden dolayı[68]": ComboBox1.List(106, 4) = "http://www.e-one.uec.ac.jp/~tito/jugyou/gendai/files/hewish.jpg"
ComboBox1.AddItem 1975: ComboBox1.List(107, 1) = "Aage Niels Bohr": ComboBox1.List(107, 2) = "Danimarka": ComboBox1.List(107, 3) = "Atom çekirdeğindeki toplu hareket ve parça hareketlerinin arasındakı bağlantıyı bulmalarından ve bu bağlantıyı temel alarak atomun çekirdeğinin yapısı hakkındaki teoriyi geliştirmelerinden ötürü[69]": ComboBox1.List(107, 4) = "http://www.futura-sciences.com/uploads/tx_oxcsfutura/aage1_01.jpg"
ComboBox1.AddItem 1975: ComboBox1.List(108, 1) = "Ben Roy Mottelson": ComboBox1.List(108, 2) = "Danimarka": ComboBox1.List(108, 3) = "Atom çekirdeğindeki toplu hareket ve parça hareketlerinin arasındakı bağlantıyı bulmalarından ve bu bağlantıyı temel alarak atomun çekirdeğinin yapısı hakkındaki teoriyi geliştirmelerinden ötürü[69]": ComboBox1.List(108, 4) = "http://nuclphys.sinp.msu.ru/persons/images/mottel.jpg"
ComboBox1.AddItem 1975: ComboBox1.List(109, 1) = "Leo James Rainwater": ComboBox1.List(109, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(109, 3) = "Atom çekirdeğindeki toplu hareket ve parça hareketlerinin arasındakı bağlantıyı bulmalarından ve bu bağlantıyı temel alarak atomun çekirdeğinin yapısı hakkındaki teoriyi geliştirmelerinden ötürü[69]": ComboBox1.List(109, 4) = "http://www.tamu-commerce.edu/physics/links/rainwat.jpg"
ComboBox1.AddItem 1976: ComboBox1.List(110, 1) = "Burton Richter": ComboBox1.List(110, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(110, 3) = "Yeni bir ağır temel parçacığın bulunması yolunda gösterdikleri öncül çalışmalardan dolayı. Başka bir deyişle: baryonik maddelerin (örnek olarak atom çekirdeği) kuarklardan oluştuğuna dair düşüncelerinin onaylanıp J/? parçacığının keşfedilmesinden dolayı[70]": ComboBox1.List(110, 4) = "http://www-group.slac.stanford.edu/do/images/richter.jpg"
ComboBox1.AddItem 1976: ComboBox1.List(111, 1) = "Samuel Chao Chung Ting": ComboBox1.List(111, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(111, 3) = "Yeni bir ağır temel parçacığın bulunması yolunda gösterdikleri öncül çalışmalardan dolayı. Başka bir deyişle: baryonik maddelerin (örnek olarak atom çekirdeği) kuarklardan oluştuğuna dair düşüncelerinin onaylanıp J/? parçacığının keşfedilmesinden dolayı[70]": ComboBox1.List(111, 4) = "http://www.tamu-commerce.edu/physics/links/ting.jpg"
ComboBox1.AddItem 1977: ComboBox1.List(112, 1) = "Philip Warren Anderson": ComboBox1.List(112, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(112, 3) = "Manyetik düzensiz sistemlerin elktronik yapısına dair temel teorik araştırmalarından dolayı[71]": ComboBox1.List(112, 4) = "http://www.bristol.ac.uk/centenary/timeline/local/media/uploadedMedia/jpg/1977-motta.jpg"
ComboBox1.AddItem 1977: ComboBox1.List(113, 1) = "Nevill Francis Mott": ComboBox1.List(113, 2) = "Birleşik Krallık": ComboBox1.List(113, 3) = "Manyetik düzensiz sistemlerin elktronik yapısına dair temel teorik araştırmalarından dolayı[71]": ComboBox1.List(113, 4) = "http://www.tamu-commerce.edu/physics/links/mott.jpg"
ComboBox1.AddItem 1977: ComboBox1.List(114, 1) = "John Hasbrouck Van Vleck": ComboBox1.List(114, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(114, 3) = "Manyetik düzensiz sistemlerin elktronik yapısına dair temel teorik araştırmalarından dolayı[71]": ComboBox1.List(114, 4) = "http://www.tamu-commerce.edu/physics/links/vanvleck.jpg"
ComboBox1.AddItem 1978: ComboBox1.List(115, 1) = "Pyotr Leonidovich Kapitsa": ComboBox1.List(115, 2) = "Sovyetler Birliği": ComboBox1.List(115, 3) = "Düşük-sıcaklık fiziği alanındaki temel çalışmalarından ve buluşlarından dolayı[72]": ComboBox1.List(115, 4) = "http://phys.bspu.unibel.by/hist/physport/gif/phys/kapitza.jpg"
ComboBox1.AddItem 1978: ComboBox1.List(116, 1) = "Arno Allan Penzias": ComboBox1.List(116, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(116, 3) = "Kozmik mikrodalga arkaplan ışımasını bulmalarından dolayı[72]": ComboBox1.List(116, 4) = "http://www.nndb.com/people/935/000099638/arno-penzias-1-sized.jpg"
ComboBox1.AddItem 1978: ComboBox1.List(117, 1) = "Robert Woodrow Wilson": ComboBox1.List(117, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(117, 3) = "Kozmik mikrodalga arkaplan ışımasını bulmalarından dolayı[72]": ComboBox1.List(117, 4) = "http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1978/wilson.jpg"
ComboBox1.AddItem 1979: ComboBox1.List(118, 1) = "Sheldon Lee Glashow": ComboBox1.List(118, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(118, 3) = "Temel parçacılar arasında birleştirilmiş zayıf nükleer ve elektromanyetik etkileşim teorisine dair katkılarından ve bunların ek olarak güçsüz nötr akıntıya dair tahminlerinden dolayı[73]": ComboBox1.List(118, 4) = "http://phys.bspu.unibel.by/hist/physport/gif/phys/glashow.jpg"
ComboBox1.AddItem 1979: ComboBox1.List(119, 1) = "Abdus Salam": ComboBox1.List(119, 2) = "Pakistan": ComboBox1.List(119, 3) = "Temel parçacılar arasında birleştirilmiş zayıf nükleer ve elektromanyetik etkileşim teorisine dair katkılarından ve bunların ek olarak güçsüz nötr akıntıya dair tahminlerinden dolayı[73]": ComboBox1.List(119, 4) = "http://www.nature.com/embor/journal/v5/n5/images/7400159-f1.jpg"
ComboBox1.AddItem 1979: ComboBox1.List(120, 1) = "Steven Weinberg": ComboBox1.List(120, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(120, 3) = "Temel parçacılar arasında birleştirilmiş zayıf nükleer ve elektromanyetik etkileşim teorisine dair katkılarından ve bunların ek olarak güçsüz nötr akıntıya dair tahminlerinden dolayı[73]": ComboBox1.List(120, 4) = "http://www.tamu-commerce.edu/physics/links/weinberg.jpg"
ComboBox1.AddItem 1980: ComboBox1.List(121, 1) = "James Watson Cronin": ComboBox1.List(121, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(121, 3) = "Doğal K-mezonunun bozunurken gösterdiği temel simetri ilkesine aykırılığı bulmasından dolayı[74]": ComboBox1.List(121, 4) = "http://stwww.weizmann.ac.il/g-junior/matmon/common_tools/scientists/cronin.jpg"
ComboBox1.AddItem 1980: ComboBox1.List(122, 1) = "Val Logsdon Fitch": ComboBox1.List(122, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(122, 3) = "Doğal K-mezonunun bozunurken gösterdiği temel simetri ilkesine aykırılığı bulmasından dolayı[74]": ComboBox1.List(122, 4) = "http://stwww.weizmann.ac.il/g-junior/matmon/common_tools/scientists/fitch.jpg"
ComboBox1.AddItem 1981: ComboBox1.List(123, 1) = "Nicolaas Bloembergen": ComboBox1.List(123, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(123, 3) = "Lazer spektroskopinin gelişmesinde gösterdiği katkılardan dolayı[75]": ComboBox1.List(123, 4) = "http://stwww.weizmann.ac.il/g-junior/matmon/common_tools/scientists/bloem.jpg"
ComboBox1.AddItem 1981: ComboBox1.List(124, 1) = "Arthur Leonard Schawlow": ComboBox1.List(124, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(124, 3) = "Lazer spektroskopinin gelişmesinde gösterdiği katkılardan dolayı[75]": ComboBox1.List(124, 4) = "http://nuclphys.sinp.msu.ru/persons/images/schawlow.jpg"
ComboBox1.AddItem 1981: ComboBox1.List(125, 1) = "Kai Manne Börje Siegbahn": ComboBox1.List(125, 2) = "İsveç": ComboBox1.List(125, 3) = "Yüksek çözünürlüklü elektron spektroskopisinin gelişmesinde gösterdiği katkılardan dolayı[75]": ComboBox1.List(125, 4) = "http://bioinorganic.disav.unipmn.it/img/nobel/1924_siegbahn.jpg"
ComboBox1.AddItem 1982: ComboBox1.List(126, 1) = "Kenneth G. Wilson": ComboBox1.List(126, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(126, 3) = "Faz geçişindeki kritik fenomeni ile ilgili teorisinden dolayı[76]": ComboBox1.List(126, 4) = "http://www.huwu.org/nobel_prizes/physics/laureates/1982/wilson.jpg"
ComboBox1.AddItem 1983: ComboBox1.List(127, 1) = "Subrahmanyan Chandrasekhar": ComboBox1.List(127, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(127, 3) = "Yıldızların gelişimi ve yapısı ile ilgili fiziksel süreç üzeirne yaptığı teorik çalışmalarından dolayı[77]": ComboBox1.List(127, 4) = "http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/BigPictures/Chandrasekhar.jpeg"
ComboBox1.AddItem 1983: ComboBox1.List(128, 1) = "William Alfred Fowler": ComboBox1.List(128, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(128, 3) = "Evrendeki kimyasal elementlerin oluşumu ile ilgili yaptığı teorik ve deneysel çalışmalarından dolayı[77]": ComboBox1.List(128, 4) = "http://www.phys-astro.sonoma.edu/bruceMedalists/FowlerW/fowler-w.jpg"
ComboBox1.AddItem 1984: ComboBox1.List(129, 1) = "Carlo Rubbia": ComboBox1.List(129, 2) = "İtalya": ComboBox1.List(129, 3) = "Zayıf güçteki aktarımı sağlayan W ve Z alan partiküllerinin bulunmasını sağlayan prjedeki yön gösterici çalışmalarından dolayı[78]": ComboBox1.List(129, 4) = "http://phys.bspu.unibel.by/hist/physport/gif/phys/rubbia.jpg"
ComboBox1.AddItem 1984: ComboBox1.List(130, 1) = "Simon van der Meer": ComboBox1.List(130, 2) = "Hollanda": ComboBox1.List(130, 3) = "Zayıf güçteki aktarımı sağlayan W ve Z alan partiküllerinin bulunmasını sağlayan prjedeki yön gösterici çalışmalarından dolayı[78]": ComboBox1.List(130, 4) = "http://www.tamu-commerce.edu/physics/links/vdmeer.jpg"
ComboBox1.AddItem 1985: ComboBox1.List(131, 1) = "Klaus von Klitzing": ComboBox1.List(131, 2) = "Batı Almanya": ComboBox1.List(131, 3) = "Kuantum Hall etkisini bulmasından dolayı[79]": ComboBox1.List(131, 4) = "http://www.ptb.de/de/org/2/Inhalte/qhe/Bilder/klitzing_cut1.jpg"
ComboBox1.AddItem 1986: ComboBox1.List(132, 1) = "Ernst Ruska": ComboBox1.List(132, 2) = "Batı Almanya": ComboBox1.List(132, 3) = "Elektron optiğindeki temel oluşturan çalışmalarından ve ilk elektron mikroskobunu dizayn etmesinden dolayı[80]": ComboBox1.List(132, 4) = "http://infohost.nmt.edu/~mtls/instruments/Fesem/Ernst_Ruska.gif"
ComboBox1.AddItem 1986: ComboBox1.List(133, 1) = "Gerd Binnig": ComboBox1.List(133, 2) = "Batı Almanya": ComboBox1.List(133, 3) = "Tarayıcı tünel mikroskobunun tasarımlarından dolayı[80]": ComboBox1.List(133, 4) = "http://spectrum.ieee.org/images/may04/images/0504inve01.jpg"
ComboBox1.AddItem 1986: ComboBox1.List(134, 1) = "Heinrich Rohrer": ComboBox1.List(134, 2) = "İsviçre": ComboBox1.List(134, 3) = "Tarayıcı tünel mikroskobunun tasarımlarından dolayı[80]": ComboBox1.List(134, 4) = "http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/pioneers/images/heinrichrohrer.jpg"
ComboBox1.AddItem 1987: ComboBox1.List(135, 1) = "Johannes Georg Bednorz": ComboBox1.List(135, 2) = "Batı Almanya": ComboBox1.List(135, 3) = "Seramik malzemelerindeki çığır açan süperiletkenlik buluşlarından dolayı[81]": ComboBox1.List(135, 4) = "http://photos.aip.org/history/Thumbnails/bednorz_johannes_a1.jpg"
ComboBox1.AddItem 1987: ComboBox1.List(136, 1) = "Karl Alexander Müller": ComboBox1.List(136, 2) = "İsviçre": ComboBox1.List(136, 3) = "Seramik malzemelerindeki çığır açan süperiletkenlik buluşlarından dolayı[81]": ComboBox1.List(136, 4) = "http://www.tamu-commerce.edu/physics/links/mueller.jpg"
ComboBox1.AddItem 1988: ComboBox1.List(137, 1) = "Leon Max Lederman": ComboBox1.List(137, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(137, 3) = "Nötrino ışın metodundan ve müon nötrino bulunarak leptonların iki içerikli yapısının gösteriminden dolayı[82]": ComboBox1.List(137, 4) = "http://www.imsa.edu/news/releases/2007_2008/DrLederman.jpg"
ComboBox1.AddItem 1988: ComboBox1.List(138, 1) = "Melvin Schwartz": ComboBox1.List(138, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(138, 3) = "Nötrino ışın metodundan ve müon nötrino bulunarak leptonların iki içerikli yapısının gösteriminden dolayı[82]": ComboBox1.List(138, 4) = "http://www.physica.cn/about/img/82-2.jpg"
ComboBox1.AddItem 1988: ComboBox1.List(139, 1) = "Jack Steinberger": ComboBox1.List(139, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(139, 3) = "Nötrino ışın metodundan ve müon nötrino bulunarak leptonların iki içerikli yapısının gösteriminden dolayı[82]": ComboBox1.List(139, 4) = "http://wwwlapp.in2p3.fr/neutrinos/neutimg/nacteurs/lederman.jpg"
ComboBox1.AddItem 1989: ComboBox1.List(140, 1) = "Norman Foster Ramsey": ComboBox1.List(140, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(140, 3) = "Hidrojen maser ışını ve diğer atomik saatlerin kullanımı ile ayrık salınım alanlarını bulmasından dolayı[83]": ComboBox1.List(140, 4) = "http://www.fisicanet.com.ar/biografias/nobelfisica/bibliografias3/img/ramsey.jpg"
ComboBox1.AddItem 1989: ComboBox1.List(141, 1) = "Hans Georg Dehmelt": ComboBox1.List(141, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(141, 3) = "İyon kapanı tekniğini geliştirmesinden dolayı[83]": ComboBox1.List(141, 4) = "http://www.nndb.com/people/032/000099732/hans-g-dehmelt-1.jpg"
ComboBox1.AddItem 1989: ComboBox1.List(142, 1) = "Wolfgang Paul": ComboBox1.List(142, 2) = "Batı Almanya": ComboBox1.List(142, 3) = "İyon kapanı tekniğini geliştirmesinden dolayı[83]": ComboBox1.List(142, 4) = "http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1989/paul.jpg"
ComboBox1.AddItem 1990: ComboBox1.List(143, 1) = "Jerome I. Friedman": ComboBox1.List(143, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(143, 3) = "Parçacık fiziğindeki kuark modelinin geliştirilmesinde önemli yeri olan, elektron, proton ve bağlı nötonların derin inelastik yayılımı ile ilgili öncülük eden araştırmalarından dolayı[84]": ComboBox1.List(143, 4) = "http://stwww.weizmann.ac.il/g-junior/matmon/common_tools/scientists/friedman.jpg"
ComboBox1.AddItem 1990: ComboBox1.List(144, 1) = "Henry Way Kendall": ComboBox1.List(144, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(144, 3) = "Parçacık fiziğindeki kuark modelinin geliştirilmesinde önemli yeri olan, elektron, proton ve bağlı nötonların derin inelastik yayılımı ile ilgili öncülük eden araştırmalarından dolayı[84]": ComboBox1.List(144, 4) = "http://th.physik.uni-frankfurt.de/~jr/gif/phys/kendall.jpg"
ComboBox1.AddItem 1990: ComboBox1.List(145, 1) = "Richard E. Taylor": ComboBox1.List(145, 2) = "Kanada": ComboBox1.List(145, 3) = "Parçacık fiziğindeki kuark modelinin geliştirilmesinde önemli yeri olan, elektron, proton ve bağlı nötonların derin inelastik yayılımı ile ilgili öncülük eden araştırmalarından dolayı[84]": ComboBox1.List(145, 4) = "http://www.tamu-commerce.edu/physics/links/taylor.jpg"
ComboBox1.AddItem 1991: ComboBox1.List(146, 1) = "Pierre-Gilles de Gennes": ComboBox1.List(146, 2) = "Fransa": ComboBox1.List(146, 3) = "Basit sistemlerdeki düzen fenomeni ile ilgili metodların kompleks sistemlere de genellenebileceğine dair buluşundan dolayı. Özellikle likid kristal ve polimerler üzerinde yaptığı çalışmalardan dolayı[85]": ComboBox1.List(146, 4) = "http://physicaplus.org.il/zope/home/en/1185176174/de-gennes_en/deGennes.jpg"
ComboBox1.AddItem 1992: ComboBox1.List(147, 1) = "Georges Charpak": ComboBox1.List(147, 2) = "Fransa": ComboBox1.List(147, 3) = "Patikül detektörlerini bulmasından ve geliştirmesinden dolayı (özellikle çoklu-kablolu orantılı tanka dair yaptığı çalışmalardan dolayı[86]": ComboBox1.List(147, 4) = "http://stwww.weizmann.ac.il/g-junior/matmon/common_tools/scientists/charpak.jpg"
ComboBox1.AddItem 1993: ComboBox1.List(148, 1) = "Russell Alan Hulse": ComboBox1.List(148, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(148, 3) = " Yeni bir tip pulsar bulmasından dolayı. Bu buluşla kütle çekimi araştırmalarında yeni olasılıkların araştırılma şansı doğdu.[87]": ComboBox1.List(148, 4) = "http://www.nndb.com/people/992/000099695/russell-a-hulse-1-sized.jpg"
ComboBox1.AddItem 1993: ComboBox1.List(149, 1) = "Joseph Hooton Taylor, Jr.": ComboBox1.List(149, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(149, 3) = " Yeni bir tip pulsar bulmasından dolayı. Bu buluşla kütle çekimi araştırmalarında yeni olasılıkların araştırılma şansı doğdu.[87]": ComboBox1.List(149, 4) = "http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1993/taylor.jpg"
ComboBox1.AddItem 1994: ComboBox1.List(150, 1) = "Bertram Brockhouse": ComboBox1.List(150, 2) = "Kanada": ComboBox1.List(150, 3) = "Yoğunlaştırılmış maddelerdeki nötron dağılımı tekniklerinin ve nötron spectroskopisinin geliştirilmesine yapmış oldukları katkılardan dolayı[88]": ComboBox1.List(150, 4) = "http://www.cap.ca/pic/archives/61.1(2005)/brockhouse.jpg"
ComboBox1.AddItem 1994: ComboBox1.List(151, 1) = "Clifford Glenwood Shull": ComboBox1.List(151, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(151, 3) = "Yoğunlaştırılmış maddelerdeki nötron dağılımı tekniklerinin ve nötron spectroskopisinin geliştirilmesine yapmış oldukları katkılardan dolayı[88]": ComboBox1.List(151, 4) = "http://www.nndb.com/people/047/000099747/clifford-g-shull-1.jpg"
ComboBox1.AddItem 1995: ComboBox1.List(152, 1) = "Martin Lewis Perl": ComboBox1.List(152, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(152, 3) = "Tau leptonun bulunmasından ve lepton fiziğine katkılarından dolayı[89]": ComboBox1.List(152, 4) = "http://www.nndb.com/people/049/000099749/martin-l-perl-1-sized.jpg"
ComboBox1.AddItem 1995: ComboBox1.List(153, 1) = "Frederick Reines": ComboBox1.List(153, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(153, 3) = "Nötrino bulunmasından ve lepton fiziğine yaptığı deneysel katkılardan dolayı[89]": ComboBox1.List(153, 4) = "http://www.ps.uci.edu/physics/news5/fred3.jpg"
ComboBox1.AddItem 1996: ComboBox1.List(154, 1) = "David Morris Lee": ComboBox1.List(154, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(154, 3) = "Helyum-3'ün süper akışkanlığının keşfinden dolayı[90]": ComboBox1.List(154, 4) = "http://www.nobelphysics.com/morris.jpg"
ComboBox1.AddItem 1996: ComboBox1.List(155, 1) = "Douglas D. Osheroff": ComboBox1.List(155, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(155, 3) = "Helyum-3'ün süper akışkanlığının keşfinden dolayı[90]": ComboBox1.List(155, 4) = "http://www.clas.pdx.edu/newsletters/0308/osheroff.douglas.jpg"
ComboBox1.AddItem 1996: ComboBox1.List(156, 1) = "Robert Coleman Richardson": ComboBox1.List(156, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(156, 3) = "Helyum-3'ün süper akışkanlığının keşfinden dolayı[90]": ComboBox1.List(156, 4) = "http://www.nndb.com/people/056/000099756/robert-c-richardson-1-sized.jpg"
ComboBox1.AddItem 1997: ComboBox1.List(157, 1) = "Steven Chu": ComboBox1.List(157, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(157, 3) = "Laser ışığıyla atomların soğutulması ve yakalanması için bir method geliştirdiğinden dolayı[91]": ComboBox1.List(157, 4) = "http://thepoliticsofbeinggreen.files.wordpress.com/2009/06/6140_steven_chu_energy_secretary.jpg"
ComboBox1.AddItem 1997: ComboBox1.List(158, 1) = "Claude Cohen-Tannoudji": ComboBox1.List(158, 2) = "Fransa": ComboBox1.List(158, 3) = "Laser ışığıyla atomların soğutulması ve yakalanması için bir method geliştirdiğinden dolayı[91]": ComboBox1.List(158, 4) = "http://www.hebrewhistory.info/images/factpaper/44-IIc.jpg"
ComboBox1.AddItem 1997: ComboBox1.List(159, 1) = "William Daniel Phillips": ComboBox1.List(159, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(159, 3) = "Laser ışığıyla atomların soğutulması ve yakalanması için bir method geliştirdiğinden dolayı[91]": ComboBox1.List(159, 4) = "http://www.nndb.com/people/067/000099767/william-d-phillips-1-sized.jpg"
ComboBox1.AddItem 1998: ComboBox1.List(160, 1) = "Robert B. Laughlin": ComboBox1.List(160, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(160, 3) = "Kuantum akışkanlığının çok az uyarılma sonucu yeni bir şeklinin bulmasından dolayı[92]": ComboBox1.List(160, 4) = "http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1998/laughlin.jpg"
ComboBox1.AddItem 1998: ComboBox1.List(161, 1) = "Horst Ludwig Störmer": ComboBox1.List(161, 2) = "Almanya": ComboBox1.List(161, 3) = "Kuantum akışkanlığının çok az uyarılma sonucu yeni bir şeklinin bulmasından dolayı[92]": ComboBox1.List(161, 4) = "http://www.nndb.com/people/075/000099775/horst-l-stoermer-1-sized.jpg"
ComboBox1.AddItem 1998: ComboBox1.List(162, 1) = "Daniel Chee Tsui": ComboBox1.List(162, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(162, 3) = "Kuantum akışkanlığının çok az uyarılma sonucu yeni bir şeklinin bulmasından dolayı[92]": ComboBox1.List(162, 4) = "http://www.nndb.com/people/078/000099778/daniel-c-tsui-1-sized.jpg"
ComboBox1.AddItem 1999: ComboBox1.List(163, 1) = "Gerardus 't Hooft": ComboBox1.List(163, 2) = "Hollanda": ComboBox1.List(163, 3) = "Elektrozayıf etkileşimin kuantum yapısının aydınlatılması çalışmalarından dolayı[93]": ComboBox1.List(163, 4) = "http://www.nndb.com/people/048/000027964/thooft.jpg"
ComboBox1.AddItem 1999: ComboBox1.List(164, 1) = "Martinus J. G. Veltman": ComboBox1.List(164, 2) = "Hollanda": ComboBox1.List(164, 3) = "Elektrozayıf etkileşimin kuantum yapısının aydınlatılması çalışmalarından dolayı[93]": ComboBox1.List(164, 4) = "http://www.huwu.org/nobel_prizes/physics/laureates/1999/veltman.jpg"
ComboBox1.AddItem 2000: ComboBox1.List(165, 1) = "Zhores Ivanovich Alferov": ComboBox1.List(165, 2) = "Rusya": ComboBox1.List(165, 3) = "Çok hızlı optoelektronikte kullanılan yarıiletken heteroyapısını geliştirmesinden dolayı[94]": ComboBox1.List(165, 4) = "http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2000/alferov.jpg"
ComboBox1.AddItem 2000: ComboBox1.List(166, 1) = "Herbert Kroemer": ComboBox1.List(166, 2) = "Almanya": ComboBox1.List(166, 3) = "Çok hızlı optoelektronikte kullanılan yarıiletken heteroyapısını geliştirmesinden dolayı[94]": ComboBox1.List(166, 4) = "http://www.nndb.com/people/058/000027974/herbert-kroemer-70.jpg"
ComboBox1.AddItem 2000: ComboBox1.List(167, 1) = "Jack St. Clair Kilby": ComboBox1.List(167, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(167, 3) = "Tümleşik devrenin bulunuşundaki oynadığı rol dolayısıyla[94]": ComboBox1.List(167, 4) = "http://www.engr.wisc.edu/eday/pictures/1986_Jack_Kilby.jpg"
ComboBox1.AddItem 2001: ComboBox1.List(168, 1) = "Eric Allin Cornell": ComboBox1.List(168, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(168, 3) = "Alkali atomlarının oluşturduğu seyrek gazlarda Bose-Einstein yoğunlaşmasının oluşturmadaki başarıları ve 'bu yoğunlaşmanın temel özelliklerini hakkındaki çalışmaları dolayısıyla[95]": ComboBox1.List(168, 4) = "http://www.nndb.com/people/035/000027951/eric-a--cornell.jpg"
ComboBox1.AddItem 2001: ComboBox1.List(169, 1) = "Carl Edwin Wieman": ComboBox1.List(169, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(169, 3) = "Alkali atomlarının oluşturduğu seyrek gazlarda Bose-Einstein yoğunlaşmasının oluşturmadaki başarıları ve 'bu yoğunlaşmanın temel özelliklerini hakkındaki çalışmaları dolayısıyla[95]": ComboBox1.List(169, 4) = "http://photos.aip.org/history/Thumbnails/wieman_carl_a1.jpg"
ComboBox1.AddItem 2001: ComboBox1.List(170, 1) = "Wolfgang Ketterle": ComboBox1.List(170, 2) = "Almanya": ComboBox1.List(170, 3) = "Alkali atomlarının oluşturduğu seyrek gazlarda Bose-Einstein yoğunlaşmasının oluşturmadaki başarıları ve 'bu yoğunlaşmanın temel özelliklerini hakkındaki çalışmaları dolayısıyla[95]": ComboBox1.List(170, 4) = "http://www.daad.de/alumni/pics/vip/Wolfgang_Ketterle.jpg"
ComboBox1.AddItem 2002: ComboBox1.List(171, 1) = "Raymond Davis, Jr.": ComboBox1.List(171, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(171, 3) = "Astrofizikteki öncü çalışmaları, özellikle kozmik nötrinoları saptanması dolayısıyla[96]": ComboBox1.List(171, 4) = "http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2002/davis_interview_photo.jpg"
ComboBox1.AddItem 2002: ComboBox1.List(172, 1) = "Masatoshi Koshiba": ComboBox1.List(172, 2) = "Japonya": ComboBox1.List(172, 3) = "Astrofizikteki öncü çalışmaları, özellikle kozmik nötrinoları saptanması dolayısıyla[96]": ComboBox1.List(172, 4) = "http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2002/koshiba_interview_photo.jpg"
ComboBox1.AddItem 2002: ComboBox1.List(173, 1) = "Riccardo Giacconi": ComboBox1.List(173, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(173, 3) = "Kozmik X ışını kaynaklarının bulunmasını sağlayan öncü astrofizik çalışmaları nedeniyle[96]": ComboBox1.List(173, 4) = "http://chandra.harvard.edu/chronicle/0402/nobel/giacconi_bw.jpg"
ComboBox1.AddItem 2003: ComboBox1.List(174, 1) = "Alexei Alexeyevich Abrikosov": ComboBox1.List(174, 2) = "Rusya": ComboBox1.List(174, 3) = "Süperiletkenler ve süperakışkanlar hakkındaki öncü çalışmaları nedeniyle[97]": ComboBox1.List(174, 4) = "http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2003/abrikosov.jpg"
ComboBox1.AddItem 2003: ComboBox1.List(175, 1) = "Vİtalya Lazarevich Ginzburg": ComboBox1.List(175, 2) = "Rusya": ComboBox1.List(175, 3) = "Süperiletkenler ve süperakışkanlar hakkındaki öncü çalışmaları nedeniyle[97]": ComboBox1.List(175, 4) = "http://www.nature.com/nphys/journal/v5/n12/images/nphys1475-i1.jpg"
ComboBox1.AddItem 2003: ComboBox1.List(176, 1) = "Anthony James Leggett": ComboBox1.List(176, 2) = "Birleşik Krallık": ComboBox1.List(176, 3) = "Süperiletkenler ve süperakışkanlar hakkındaki öncü çalışmaları nedeniyle[97]": ComboBox1.List(176, 4) = "http://www.geneall.net/img/pessoas/pes_556987.jpg"
ComboBox1.AddItem 2004: ComboBox1.List(177, 1) = "David J. Gross": ComboBox1.List(177, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(177, 3) = "Kuvvetli etkileşim kuramında 'asimptotik bağımsızlığı' bulduğu için[98]": ComboBox1.List(177, 4) = "http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2004/gross.jpg"
ComboBox1.AddItem 2004: ComboBox1.List(178, 1) = "H. David Politzer": ComboBox1.List(178, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(178, 3) = "Kuvvetli etkileşim kuramında 'asimptotik bağımsızlığı' bulduğu için[98]": ComboBox1.List(178, 4) = "http://www.nsfgrfp.org/assets/Image/david_politzer.jpg"
ComboBox1.AddItem 2004: ComboBox1.List(179, 1) = "Frank Wilczek": ComboBox1.List(179, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(179, 3) = "Kuvvetli etkileşim kuramında 'asimptotik bağımsızlığı' bulduğu için[98]": ComboBox1.List(179, 4) = "http://www-news.uchicago.edu/releases/04/041005.wilczek300.jpg"
ComboBox1.AddItem 2005: ComboBox1.List(180, 1) = "Roy J. Glauber": ComboBox1.List(180, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(180, 3) = "Optik koherensin kuantum teorisin yaptığı katkılardan dolayı[99]": ComboBox1.List(180, 4) = "http://www.princeton.edu/mae/people/faculty/scully/homepage/teaching/guest_presenters/glauber-Nonelprize.org.jpg"
ComboBox1.AddItem 2005: ComboBox1.List(181, 1) = "John L. Hall": ComboBox1.List(181, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(181, 3) = "Lazere dayalı hassas-spektroskopiye özellikle frekans tarağına dair yaptıkları çalışmalardan dolayı[99]": ComboBox1.List(181, 4) = "http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2005/hall.jpg"
ComboBox1.AddItem 2005: ComboBox1.List(182, 1) = "Theodor W. Hänsch": ComboBox1.List(182, 2) = "Almanya": ComboBox1.List(182, 3) = "Lazere dayalı hassas-spektroskopiye özellikle frekans tarağına dair yaptıkları çalışmalardan dolayı[99]": ComboBox1.List(182, 4) = "http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2005/hansch.jpg"
ComboBox1.AddItem 2006: ComboBox1.List(183, 1) = "John C. Mather": ComboBox1.List(183, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(183, 3) = "Kozmik mikrodalga arkaplan ışımasının kara cisim formunu ve barındırdığı anizotropisini bulmalarından dolayı[100]": ComboBox1.List(183, 4) = "http://imagine.gsfc.nasa.gov/Images/news/mather2.jpg"
ComboBox1.AddItem 2006: ComboBox1.List(184, 1) = "George F. Smoot": ComboBox1.List(184, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(184, 3) = "Kozmik mikrodalga arkaplan ışımasının kara cisim formunu ve barındırdığı anizotropisini bulmalarından dolayı[100]": ComboBox1.List(184, 4) = "http://berkeley.edu/news/media/releases/2006/10/images/smoot_phys150.jpg"
ComboBox1.AddItem 2007: ComboBox1.List(185, 1) = "Albert Fert": ComboBox1.List(185, 2) = "Fransa": ComboBox1.List(185, 3) = "Dev manyetik direnç etkileri üzerine yaptıkları çalışmalardan dolayı[101]": ComboBox1.List(185, 4) = "http://i.zdnet.com/blogs/albert-fert.JPG"
ComboBox1.AddItem 2007: ComboBox1.List(186, 1) = "Peter Grünberg": ComboBox1.List(186, 2) = "Almanya": ComboBox1.List(186, 3) = "Dev manyetik direnç etkileri üzerine yaptıkları çalışmalardan dolayı[101]": ComboBox1.List(186, 4) = "http://3.bp.blogspot.com/_F6u_0uBD1no/RwuiZ7zSpnI/AAAAAAAABE0/rHNXBT3sizI/s400/peter.jpg"
ComboBox1.AddItem 2008: ComboBox1.List(187, 1) = "Makoto Kobayashi": ComboBox1.List(187, 2) = "Japonya": ComboBox1.List(187, 3) = "Doğada en az 3 kuark ailesinin olduğunu öngören simetri kırılmasının kökenlerinin bulmalarından dolayı[102]": ComboBox1.List(187, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Makoto_Kobayashi-press_conference_Dec_07th,_2008-2b.jpg/225px-Makoto_Kobayashi-press_conference_Dec_07th,_2008-2b.jpg"
ComboBox1.AddItem 2008: ComboBox1.List(188, 1) = "Toshihide Maskawa": ComboBox1.List(188, 2) = "Japonya": ComboBox1.List(188, 3) = "Doğada en az 3 kuark ailesinin olduğunu öngören simetri kırılmasının kökenlerinin bulmalarından dolayı[102]": ComboBox1.List(188, 4) = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Toshihide_Masukawa-press_conference_Dec_07th,_2008-4.jpg/225px-Toshihide_Masukawa-press_conference_Dec_07th,_2008-4.jpg"
ComboBox1.AddItem 2008: ComboBox1.List(189, 1) = "Yoichiro Nambu": ComboBox1.List(189, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(189, 3) = "Atom altı fizikte kendiliğinden simetri kırılması konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı[102]": ComboBox1.List(189, 4) = "http://z.about.com/d/chicago/1/0/i/4/-/-/YoichiroNambuPeterThompsonCropScale.jpg"
ComboBox1.AddItem 2009: ComboBox1.List(190, 1) = "Charles K. Kao": ComboBox1.List(190, 2) = "Çin": ComboBox1.List(190, 3) = "Işığın fiber optik içinde aktarılması ile optik iletişim alanındaki çığır açıcı çalışmalarından dolayı[103]": ComboBox1.List(190, 4) = "http://www.erg.cuhk.edu.hk/images/files/000083_19.jpg"
ComboBox1.AddItem 2009: ComboBox1.List(191, 1) = "Willard S. Boyle": ComboBox1.List(191, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(191, 3) = "Işığın fiber optik içinde aktarılması ile optik iletişim alanındaki çığır açıcı çalışmalarından dolayı[103]": ComboBox1.List(191, 4) = "http://askmeany.com/wp-content/uploads/2009/10/willard-boyle-askmeany.jpg"
ComboBox1.AddItem 2009: ComboBox1.List(192, 1) = "George E. Smith": ComboBox1.List(192, 2) = "Amerika Birleşik Devletleri": ComboBox1.List(192, 3) = "Işığın fiber optik içinde aktarılması ile optik iletişim alanındaki çığır açıcı çalışmalarından dolayı[103]": ComboBox1.List(192, 4) = "http://www.chicagomaroon.com/assets/2009/10/8/George_E_Smith_half.jpg"
Adet = ComboBox1.ListCount
For i = 0 To (Adet - 1)

ComboBox2.AddItem ComboBox1.List(i, 1)

Next i

End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi