Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Ekim 2009 Perşembe

Open Web Site With ShellExecute

'Module1

Option Explicit
Private Declare Function ShellExecute Lib "Shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Private Const vbNormalFocus = 1
Public Sub WebDosyasınıAç() 'Open Web Site With ShellExecute

On Error Resume Next
ShellExecute 0&, vbNullString, "www.excelkodklavuzu.blogspot.com", vbNullString, vbNullString, vbNormalFocus
On Error GoTo 0

End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi