Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

10 Ağustos 2005 Çarşamba

Ongoing Search'Module1

Option Explicit
Dim i As Single, No As Double
Dim Hücre As Range, Sayfa As Worksheet
Dim Adres As String, Aranan As String, Bulunan As String, ÖncekiBulunan As String, Bilgi As String

Sub DevamEdenArama() '[Ongoing search]
On Error Resume Next
Set Sayfa = ThisWorkbook.Sheets(1)
No = Sayfa.Range("A65536").End(xlUp).Row
i = 1
Aranan = Sayfa.Range("E2").Value
Bulunan = ""
ÖncekiBulunan = ""
Bilgi = ""
Durak1:
Set Hücre = Nothing
Adres = "A" & i & ":A" & No
Set Hücre = Range(Adres).Find(Aranan, , , , , xlNext)
Bulunan = Hücre.Address
If Bulunan = ÖncekiBulunan Then
GoTo Durak2
Else
If i = 1 Then
Bilgi = Bulunan
i = Hücre.Row
Range(Bilgi).Select
Else
Bilgi = Bilgi & "," & Bulunan
i = Hücre.Row
Range(Bilgi).Select
End If
ÖncekiBulunan = Bulunan
End If
GoTo Durak1
Durak2:
MsgBox "Bulunan Kayıtlar:" & Bilgi & vbCrLf & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbExclamation, "[PBİD®] Devam Eden Arama..."
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi