Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Mart 2006 Çarşamba

ActiveX Control Library
'A) MS Windows XP ® işletim sistemi ve MS Office 2003 ® geliştirme platformlarının normal kurulum koşullarında Excel ® VBA kodları aracılığıyla (Run Time) oluşturulacak arayüz araçlarının bazı makro örnekleri aşağıdaki gibidir.

'[00] vsFlexArray1 [VSFLEX.vsFlexArrayCtrl.1]
'[01] vsFlexString1 [VSFLEX.vsFlexStringCtrl.1]
'[02] DHTMLEdit1 [DHTMLEdit.DHTMLEdit.1]
'[03] DHTMLSafe1 [DHTMLSafe.DHTMLSafe.1]
'[04] Knob1 [AUDIOCONTROL.KnobCtrl.1]
'[05] LevelSlider1 [AUDIOCONTROL.LevelSliderCtrl.1]
'[06] ListPad1 [ListPad.ListPad.1]
'[07] Agent1 [Agent.Control.2]
'[08] CheckBox1 [Forms.CheckBox.1]
'[09] ComboBox1 [Forms.ComboBox.1]
'[10] CommandButton1 [Forms.CommandButton.1]
'[11] Frame1 [Forms.Frame.1]
'[12] Image1 [Forms.Image.1]
'[13] Label1 [Forms.Label.1]
'[14] ListBox1 [Forms.ListBox.1]
'[15] MultiPage2 [Forms.MultiPage.1]
'[16] OptionButton1 [Forms.OptionButton.1]
'[17] ScrollBar1 [Forms.ScrollBar.1]
'[18] SpinButton1 [Forms.SpinButton.1]
'[19] TabStrip1 [Forms.TabStrip.1]
'[20] TextBox1 [Forms.TextBox.1]
'[21] ToggleButton1 [Forms.ToggleButton.1]
'[22] ImageCombo1 [MSComctlLib.ImageComboCtl.2]
'[23] ImageList1 [MSComctlLib.ImageListCtrl.2]
'[24] InkEdit1 [InkEd.InkEdit.1]
'[25] InkPicture1 [msinkaut.InkPicture.1]
'[26] ListView1 [MSComctlLib.ListViewCtrl.2]
'[27] ChartSpace1 [OWC10.ChartSpace.10]
'[28] ChartSpace2 [OWC11.ChartSpace.11]
'[29] DataSourceControl1 [OWC10.DataSourceControl.10]
'[30] DataSourceControl2 [OWC11.DataSourceControl.11]
'[31] ViewCtl1 [OVCtl.OVCtl.1]
'[32] PivotTable1 [OWC10.PivotTable.10]
'[33] PivotTable2 [OWC11.PivotTable.11]
'[34] RecordNavigationControl1 [OWC10.RecordNavigationControl.10]
'[35] RecordNavigationControl2 [OWC11.RecordNavigationControl.11]
'[36] Spreadsheet1 [OWC10.Spreadsheet.10]
'[37] Spreadsheet2 [OWC11.Spreadsheet.11]
'[38] ProgressBar1 [MSComctlLib.ProgCtrl.2]
'[39] Slider1 [MSComctlLib.Slider.2]
'[40] StatusBar1 [MSComctlLib.SBarCtrl.2]
'[41] TabStrip2 [MSComctlLib.TabStrip.2]
'[42] Toolbar1 [MSComctlLib.Toolbar.2]
'[43] TreeView1 [MSComctlLib.TreeCtrl.2]
'[44] WebBrowser1 [Shell.Explorer.2]
'[45] MSVidCtl1 [MSVidCtl.MSVidCtl.1]
'[46] Msie1 [MSIE.MsieCtrl.1]
'[47] AMSREdit1 [Msrtedit.AAMSREdit.1]
'[48] MSWebDVD1 [MSWebDVD.MSWebDVD.1]
'[49] OleInstall1 [OlePrn.OleInstall.1]
'[50] OWSPostData1 [OWS.PostData.1]
'[51] Preview1 [Preview.Preview.1]
'[52] ShockwaveFlash1 [ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10]
'[53] SVGCtl1 [Adobe.SVGCtl.2]
'[54] SysColorCtrl1 [SysColorCtrl.SysColorCtrl.1]
'[55] MSInfo1 [Msinfo32.MSInfo.1]
'[56] SystemMonitor1 [Sysmon.3]
'[57] Calendar1 [MSCAL.Calendar.7]
'[58] Control1 [TrialEnd.TrialEnd.1]
'[59] WindowsMediaPlayer1 [WMPlayer.OCX.7]

'B) Aşağıdaki uygulama örneği çalışırken; yüklü olmayan MS Office® bileşenlerinin yüklenmesini sağlamak gerekir.

'UserForm1

Option Explicit
Private i As Single
Private ActiveX(100) As Control
Private ActiveXKontrol(100) As String

Private Sub UserForm_Activate()
On Error Resume Next
Set ActiveX(1) = Me.Controls.Add("Forms.MultiPage.1")
With ActiveX(1)
.TabOrientation = 0
.Left = 6
.Top = 6
.Width = 504
.Height = 270
For i = 1 To 58
.Pages.Add
Next i
End With
ActiveXKontrol(2) = "VSFLEX.vsFlexArrayCtrl.1"
Set ActiveX(2) = ActiveX(1).Pages(0).Controls.Add(ActiveXKontrol(2))
With ActiveX(2)
ActiveX(1).Pages(0).Caption = "[00] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 12
.Height = ActiveX(1).Height - 12
ActiveX(1).Value = 0
End With
ActiveXKontrol(3) = "VSFLEX.vsFlexStringCtrl.1"
Set ActiveX(3) = ActiveX(1).Pages(1).Controls.Add(ActiveXKontrol(3))
With ActiveX(3)
ActiveX(1).Pages(1).Caption = "[01] " & .Name
ActiveX(1).Value = 1
End With
ActiveXKontrol(4) = "DHTMLEdit.DHTMLEdit.1"
Set ActiveX(4) = ActiveX(1).Pages(2).Controls.Add(ActiveXKontrol(4))
With ActiveX(4)
ActiveX(1).Pages(2).Caption = "[02] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 96
.Height = 96
ActiveX(1).Value = 2
End With
ActiveXKontrol(5) = "DHTMLSafe.DHTMLSafe.1"
Set ActiveX(5) = ActiveX(1).Pages(3).Controls.Add(ActiveXKontrol(5))
With ActiveX(5)
ActiveX(1).Pages(3).Caption = "[03] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 18
.Height = 18
ActiveX(1).Value = 3
End With
ActiveXKontrol(6) = "AUDIOCONTROL.KnobCtrl.1"
Set ActiveX(6) = ActiveX(1).Pages(4).Controls.Add(ActiveXKontrol(6))
With ActiveX(6)
ActiveX(1).Pages(4).Caption = "[04] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 24
.Height = 24
ActiveX(1).Value = 4
End With
ActiveXKontrol(7) = "AUDIOCONTROL.LevelSliderCtrl.1"
Set ActiveX(7) = ActiveX(1).Pages(5).Controls.Add(ActiveXKontrol(7))
With ActiveX(7)
ActiveX(1).Pages(5).Caption = "[05] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 36
.Height = 72
ActiveX(1).Value = 5
End With
ActiveXKontrol(8) = "ListPad.ListPad.1"
Set ActiveX(8) = ActiveX(1).Pages(6).Controls.Add(ActiveXKontrol(8))
With ActiveX(8)
ActiveX(1).Pages(6).Caption = "[06] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 24
.Height = 24
ActiveX(1).Value = 6
End With
ActiveXKontrol(9) = "Agent.Control.2"
Set ActiveX(9) = ActiveX(1).Pages(7).Controls.Add(ActiveXKontrol(9))
With ActiveX(9)
ActiveX(1).Pages(7).Caption = "[07] " & .Name
ActiveX(1).Value = 7
End With
ActiveXKontrol(10) = "Forms.CheckBox.1"
Set ActiveX(10) = ActiveX(1).Pages(8).Controls.Add(ActiveXKontrol(10))
With ActiveX(10)
ActiveX(1).Pages(8).Caption = "[08] " & .Name
.Caption = .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 18
ActiveX(1).Value = 8
End With
ActiveXKontrol(11) = "Forms.ComboBox.1"
Set ActiveX(11) = ActiveX(1).Pages(9).Controls.Add(ActiveXKontrol(11))
With ActiveX(11)
ActiveX(1).Pages(9).Caption = "[09] " & .Name
.Value = .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 18
ActiveX(1).Value = 9
End With
ActiveXKontrol(12) = "Forms.CommandButton.1"
Set ActiveX(12) = ActiveX(1).Pages(10).Controls.Add(ActiveXKontrol(12))
With ActiveX(12)
ActiveX(1).Pages(10).Caption = "[10] " & .Name
.Caption = .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 18
ActiveX(1).Value = 10
End With
ActiveXKontrol(13) = "Forms.Frame.1"
Set ActiveX(13) = ActiveX(1).Pages(11).Controls.Add(ActiveXKontrol(13))
With ActiveX(13)
ActiveX(1).Pages(11).Caption = "[11] " & .Name
.Caption = .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 18
ActiveX(1).Value = 11
End With
ActiveXKontrol(14) = "Forms.Image.1"
Set ActiveX(14) = ActiveX(1).Pages(12).Controls.Add(ActiveXKontrol(14))
With ActiveX(14)
ActiveX(1).Pages(12).Caption = "[12] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 84
ActiveX(1).Value = 12
End With
ActiveXKontrol(15) = "Forms.Label.1"
Set ActiveX(15) = ActiveX(1).Pages(13).Controls.Add(ActiveXKontrol(15))
With ActiveX(15)
ActiveX(1).Pages(13).Caption = "[13] " & .Name
.Caption = .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 18
ActiveX(1).Value = 13
End With
ActiveXKontrol(16) = "Forms.ListBox.1"
Set ActiveX(16) = ActiveX(1).Pages(14).Controls.Add(ActiveXKontrol(16))
With ActiveX(16)
ActiveX(1).Pages(14).Caption = "[14] " & .Name
For i = 1 To 24
.AddItem .Name & " Kayıt" & i
Next i
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 168
ActiveX(1).Value = 14
End With
ActiveXKontrol(17) = "Forms.MultiPage.1"
Set ActiveX(17) = ActiveX(1).Pages(15).Controls.Add(ActiveXKontrol(17))
With ActiveX(17)
ActiveX(1).Pages(15).Caption = "[15] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 168
.Height = 84
ActiveX(1).Value = 15
End With
ActiveXKontrol(18) = "Forms.OptionButton.1"
Set ActiveX(18) = ActiveX(1).Pages(16).Controls.Add(ActiveXKontrol(18))
With ActiveX(18)
ActiveX(1).Pages(16).Caption = "[16] " & .Name
.Caption = .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 18
ActiveX(1).Value = 16
End With
ActiveXKontrol(19) = "Forms.ScrollBar.1"
Set ActiveX(19) = ActiveX(1).Pages(17).Controls.Add(ActiveXKontrol(19))
With ActiveX(19)
ActiveX(1).Pages(17).Caption = "[17] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 12
ActiveX(1).Value = 17
End With
ActiveXKontrol(20) = "Forms.SpinButton.1"
Set ActiveX(20) = ActiveX(1).Pages(18).Controls.Add(ActiveXKontrol(20))
With ActiveX(20)
ActiveX(1).Pages(18).Caption = "[18] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 36
.Height = 18
ActiveX(1).Value = 18
End With
ActiveXKontrol(21) = "Forms.TabStrip.1"
Set ActiveX(21) = ActiveX(1).Pages(19).Controls.Add(ActiveXKontrol(21))
With ActiveX(21)
ActiveX(1).Pages(19).Caption = "[19] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 24
ActiveX(1).Value = 19
End With
ActiveXKontrol(22) = "Forms.TextBox.1"
Set ActiveX(22) = ActiveX(1).Pages(20).Controls.Add(ActiveXKontrol(22))
With ActiveX(22)
ActiveX(1).Pages(20).Caption = "[20] " & .Name
.Text = .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 18
ActiveX(1).Value = 20
End With
ActiveXKontrol(23) = "Forms.ToggleButton.1"
Set ActiveX(23) = ActiveX(1).Pages(21).Controls.Add(ActiveXKontrol(23))
With ActiveX(23)
ActiveX(1).Pages(21).Caption = "[21] " & .Name
.Caption = .Name
.Value = 1
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 18
ActiveX(1).Value = 21
End With
ActiveXKontrol(24) = "MSComctlLib.ImageComboCtl.2"
Set ActiveX(24) = ActiveX(1).Pages(22).Controls.Add(ActiveXKontrol(24))
With ActiveX(24)
ActiveX(1).Pages(22).Caption = "[22] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 42
ActiveX(1).Value = 22
End With
ActiveXKontrol(25) = "MSComctlLib.ImageListCtrl.2"
Set ActiveX(25) = ActiveX(1).Pages(23).Controls.Add(ActiveXKontrol(25))
With ActiveX(25)
ActiveX(1).Pages(23).Caption = "[23] " & .Name
ActiveX(1).Value = 23
End With
ActiveXKontrol(26) = "InkEd.InkEdit.1"
Set ActiveX(26) = ActiveX(1).Pages(24).Controls.Add(ActiveXKontrol(26))
With ActiveX(26)
ActiveX(1).Pages(24).Caption = "[24] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 36
ActiveX(1).Value = 24
End With
ActiveXKontrol(27) = "msinkaut.InkPicture.1"
Set ActiveX(27) = ActiveX(1).Pages(25).Controls.Add(ActiveXKontrol(27))
With ActiveX(27)
ActiveX(1).Pages(25).Caption = "[25] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 36
.Height = 36
ActiveX(1).Value = 25
End With
ActiveXKontrol(28) = "MSComctlLib.ListViewCtrl.2"
Set ActiveX(28) = ActiveX(1).Pages(26).Controls.Add(ActiveXKontrol(28))
With ActiveX(28)
ActiveX(1).Pages(26).Caption = "[26] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 84
ActiveX(1).Value = 26
End With
ActiveXKontrol(29) = "OWC10.ChartSpace.10"
Set ActiveX(29) = ActiveX(1).Pages(27).Controls.Add(ActiveXKontrol(29))
With ActiveX(29)
ActiveX(1).Pages(27).Caption = "[27] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 18
.Height = ActiveX(1).Height - 30
ActiveX(1).Value = 27
End With
ActiveXKontrol(30) = "OWC11.ChartSpace.11"
Set ActiveX(30) = ActiveX(1).Pages(28).Controls.Add(ActiveXKontrol(30))
With ActiveX(30)
ActiveX(1).Pages(28).Caption = "[28] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 18
.Height = ActiveX(1).Height - 30
ActiveX(1).Value = 28
End With
ActiveXKontrol(31) = "OWC10.DataSourceControl.10"
Set ActiveX(31) = ActiveX(1).Pages(29).Controls.Add(ActiveXKontrol(31))
With ActiveX(31)
ActiveX(1).Pages(29).Caption = "[29] " & .Name
ActiveX(1).Value = 29
End With
ActiveXKontrol(32) = "OWC11.DataSourceControl.11"
Set ActiveX(32) = ActiveX(1).Pages(30).Controls.Add(ActiveXKontrol(32))
With ActiveX(32)
ActiveX(1).Pages(30).Caption = "[30] " & .Name
ActiveX(1).Value = 30
End With
ActiveXKontrol(33) = "OVCtl.OVCtl.1"
Set ActiveX(33) = ActiveX(1).Pages(31).Controls.Add(ActiveXKontrol(33))
With ActiveX(33)
ActiveX(1).Pages(31).Caption = "[31] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 18
.Height = ActiveX(1).Height - 30
ActiveX(1).Value = 31
End With
ActiveXKontrol(34) = "OWC10.PivotTable.10"
Set ActiveX(34) = ActiveX(1).Pages(32).Controls.Add(ActiveXKontrol(34))
With ActiveX(34)
ActiveX(1).Pages(32).Caption = "[32] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 32
End With
ActiveXKontrol(35) = "OWC11.PivotTable.11"
Set ActiveX(35) = ActiveX(1).Pages(33).Controls.Add(ActiveXKontrol(35))
With ActiveX(35)
ActiveX(1).Pages(33).Caption = "[33] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 33
End With
ActiveXKontrol(36) = "OWC10.RecordNavigationControl.10"
Set ActiveX(36) = ActiveX(1).Pages(34).Controls.Add(ActiveXKontrol(36))
With ActiveX(36)
ActiveX(1).Pages(34).Caption = "[34] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 34
End With
ActiveXKontrol(37) = "OWC11.RecordNavigationControl.11"
Set ActiveX(37) = ActiveX(1).Pages(35).Controls.Add(ActiveXKontrol(37))
With ActiveX(37)

ActiveX(1).Pages(35).Caption = "[35] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 35
End With
ActiveXKontrol(38) = "OWC10.Spreadsheet.10"
Set ActiveX(38) = ActiveX(1).Pages(36).Controls.Add(ActiveXKontrol(38))
With ActiveX(38)
ActiveX(1).Pages(36).Caption = "[36] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 18
.Height = ActiveX(1).Height - 30
ActiveX(1).Value = 36
End With
ActiveXKontrol(39) = "OWC11.Spreadsheet.11"
Set ActiveX(39) = ActiveX(1).Pages(37).Controls.Add(ActiveXKontrol(39))
With ActiveX(39)
ActiveX(1).Pages(37).Caption = "[37] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 18
.Height = ActiveX(1).Height - 30
ActiveX(1).Value = 37
End With
ActiveXKontrol(40) = "MSComctlLib.ProgCtrl.2"
Set ActiveX(40) = ActiveX(1).Pages(38).Controls.Add(ActiveXKontrol(40))
With ActiveX(40)
ActiveX(1).Pages(38).Caption = "[38] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 38
End With
ActiveXKontrol(41) = "MSComctlLib.Slider.2"
Set ActiveX(41) = ActiveX(1).Pages(39).Controls.Add(ActiveXKontrol(41))
With ActiveX(41)
ActiveX(1).Pages(39).Caption = "[39] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 39
End With
ActiveXKontrol(42) = "MSComctlLib.SBarCtrl.2"
Set ActiveX(42) = ActiveX(1).Pages(40).Controls.Add(ActiveXKontrol(42))
With ActiveX(42)
ActiveX(1).Pages(40).Caption = "[40] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 40
End With
ActiveXKontrol(43) = "MSComctlLib.TabStrip.2"
Set ActiveX(43) = ActiveX(1).Pages(41).Controls.Add(ActiveXKontrol(43))
With ActiveX(43)
ActiveX(1).Pages(41).Caption = "[41] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 41
End With
ActiveXKontrol(44) = "MSComctlLib.Toolbar.2"
Set ActiveX(44) = ActiveX(1).Pages(42).Controls.Add(ActiveXKontrol(44))
With ActiveX(44)
ActiveX(1).Pages(42).Caption = "[42] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 42
End With
ActiveXKontrol(45) = "MSComctlLib.TreeCtrl.2"
Set ActiveX(45) = ActiveX(1).Pages(43).Controls.Add(ActiveXKontrol(45))
With ActiveX(45)
ActiveX(1).Pages(43).Caption = "[43] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 120
.Height = 180
ActiveX(1).Value = 43
.Nodes.Add , , , "GrantParent"
.Nodes.Add 1, 4, , "Parent1"
.Nodes.Add 1, 4, , "Parent2"
.Nodes.Add 3, 4, , "Children2"
.LineStyle = 1
.Nodes.Item(1).Expanded = True
.Nodes.Item(3).Expanded = True
End With
ActiveXKontrol(46) = "Shell.Explorer.2"
Set ActiveX(46) = ActiveX(1).Pages(44).Controls.Add(ActiveXKontrol(46))
With ActiveX(46)
ActiveX(1).Pages(44).Caption = "[44] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 44
End With
ActiveXKontrol(47) = "MSVidCtl.MSVidCtl.1"
Set ActiveX(47) = ActiveX(1).Pages(45).Controls.Add(ActiveXKontrol(47))
With ActiveX(47)
ActiveX(1).Pages(45).Caption = "[45] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 18
.Height = ActiveX(1).Height - 30
ActiveX(1).Value = 45
End With
ActiveXKontrol(48) = "MSIE.MsieCtrl.1"
Set ActiveX(48) = ActiveX(1).Pages(46).Controls.Add(ActiveXKontrol(48))
With ActiveX(48)
ActiveX(1).Pages(46).Caption = "[46] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 46
End With
ActiveXKontrol(49) = "Msrtedit.AAMSREdit.1"
Set ActiveX(49) = ActiveX(1).Pages(47).Controls.Add(ActiveXKontrol(49))
With ActiveX(49)
ActiveX(1).Pages(47).Caption = "[47] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 47
End With
ActiveXKontrol(50) = "MSWebDVD.MSWebDVD.1"
Set ActiveX(50) = ActiveX(1).Pages(48).Controls.Add(ActiveXKontrol(50))
With ActiveX(50)
ActiveX(1).Pages(48).Caption = "[48] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 18
.Height = ActiveX(1).Height - 30
ActiveX(1).Value = 48
End With
ActiveXKontrol(51) = "OlePrn.OleInstall.1"
Set ActiveX(51) = ActiveX(1).Pages(49).Controls.Add(ActiveXKontrol(51))
With ActiveX(51)
ActiveX(1).Pages(49).Caption = "[49] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 49
End With
ActiveXKontrol(52) = "OWS.PostData.1"
Set ActiveX(52) = ActiveX(1).Pages(50).Controls.Add(ActiveXKontrol(52))
With ActiveX(52)
ActiveX(1).Pages(50).Caption = "[50] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 50
End With
ActiveXKontrol(53) = "Preview.Preview.1"
Set ActiveX(53) = ActiveX(1).Pages(51).Controls.Add(ActiveXKontrol(53))
With ActiveX(53)
ActiveX(1).Pages(51).Caption = "[51] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 18
.Height = ActiveX(1).Height - 30
ActiveX(1).Value = 51
End With
ActiveXKontrol(54) = "ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"
Set ActiveX(54) = ActiveX(1).Pages(52).Controls.Add(ActiveXKontrol(54))
With ActiveX(54)
ActiveX(1).Pages(52).Caption = "[52] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 52
End With
ActiveXKontrol(55) = "Adobe.SVGCtl.2"
Set ActiveX(55) = ActiveX(1).Pages(53).Controls.Add(ActiveXKontrol(55))
With ActiveX(55)
ActiveX(1).Pages(53).Caption = "[53] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 18
.Height = ActiveX(1).Height - 30
ActiveX(1).Value = 53
End With
ActiveXKontrol(56) = "SysColorCtrl.SysColorCtrl.1"
Set ActiveX(56) = ActiveX(1).Pages(54).Controls.Add(ActiveXKontrol(56))
With ActiveX(56)
ActiveX(1).Pages(54).Caption = "[54] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 54
End With
ActiveXKontrol(57) = "Msinfo32.MSInfo.1"
Set ActiveX(57) = ActiveX(1).Pages(55).Controls.Add(ActiveXKontrol(57))
With ActiveX(57)
ActiveX(1).Pages(55).Caption = "[55] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 55
End With
ActiveXKontrol(58) = "Sysmon.3"
Set ActiveX(58) = ActiveX(1).Pages(56).Controls.Add(ActiveXKontrol(58))
With ActiveX(58)
ActiveX(1).Pages(56).Caption = "[56] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 18
.Height = ActiveX(1).Height - 30
ActiveX(1).Value = 56
End With
ActiveXKontrol(59) = "MSCAL.Calendar.7"
Set ActiveX(59) = ActiveX(1).Pages(57).Controls.Add(ActiveXKontrol(59))
With ActiveX(59)
ActiveX(1).Pages(57).Caption = "[57] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 57
End With
ActiveXKontrol(60) = "TrialEnd.TrialEnd.1"
Set ActiveX(60) = ActiveX(1).Pages(58).Controls.Add(ActiveXKontrol(60))
With ActiveX(60)
ActiveX(1).Pages(58).Caption = "[58] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 58
End With
ActiveXKontrol(61) = "WMPlayer.OCX.7"
Set ActiveX(61) = ActiveX(1).Pages(59).Controls.Add(ActiveXKontrol(61))
With ActiveX(61)
ActiveX(1).Pages(59).Caption = "[59] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 18
.Height = ActiveX(1).Height - 30
ActiveX(1).Value = 59
End With
For i = 1 To ActiveX(1).Pages.Count
ActiveSheet.Cells(i, 1) = ActiveX(1).Pages(i - 1).Caption & " [" & ActiveXKontrol(i + 1) & "]"
Next i
With Me
.Caption = "PBİD ® Mustafa ULUSARAÇ"
.Width = 522
.Height = 306
.Top = (Application.Height - Me.Height) / 2
.Left = (Application.Width - Me.Width) / 2
End With
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi