Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Mart 2008 Perşembe

Date Text Len
'UserForm1

Option Explicit
Dim Boy As Integer
Dim Tarih
Public TarihHatası As Boolean
'True / False

Private Sub UserForm_Initialize()
On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®]Date Text Len..."
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
On Error Resume Next
Tarih = VBA.Split(Me.TextBox1.Value, "/")
Sheets(1).Range("A1").Value = VBA.DateSerial(Day:=Tarih(0), Month:=Tarih(1), Year:=Tarih(2))
'TextBox1.Text = ""
'Unload Me
End Sub
Private Sub TextBox1_Change()
On Error Resume Next
With Me.TextBox1
Boy = Len(.Value)
If TarihHatası Then
TarihHatası = False
If Boy = 2 Then
If (.Value > 31) Then
MsgBox "Gün veri girişi iki karakter (digit) olmalıdır...", vbInformation, "[PBİD®]"
.Value = ""
Exit Sub
End If
.Value = .Value & "/"
End If
If Boy = 5 Then
If Not IsDate(.Value & "/2004") Then
MsgBox "Ay veri girişi iki karakter (digit) olmalıdır...", vbInformation, "[PBİD®]"
.Value = Left$(.Value, 3)
Else
.Value = .Value & "/"
End If
End If
If (Boy >= 10) Then
If Not VBA.IsDate(.Value) Then
MsgBox "Tarih veri girişi en fazla 10 karakter olabilir...", vbInformation, "[PBİD®]"
End If
End If
End If
End With
End Sub
Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
On Error Resume Next
If KeyAscii > 47 T
hen
TarihHatası = True
Else
KeyAscii = 0
End If
End Sub

10 Mart 2008 Pazartesi

Date Information'Module1
Sub TarihBildirimi()
On Error Resume Next
MsgBox "Günaydın, bugün " & VBA.Format(Date, "dd,mmmm,yyyy dddd") & ", iyi günler dilerim..." & vbCrLf & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbInformation, "[PBİD®] Date Information..."
End Sub

1 Mart 2008 Cumartesi

Monthly Date Serial'UserForm1

Option Explicit
Dim i%, TMP$

Private Sub UserForm_Initialize()
On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®] Monthly Date Serial..."
ComboBox1.Clear
For i = 1 To 12
TMP = VBA.Format(VBA.DateSerial(2004, i, 1), "mmmm")
ComboBox1.AddItem TMP
Next i
ComboBox1.ListIndex = 5
End Sub

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi