Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

10 Kasım 2007 Cumartesi

VBA [Object] Open Example
'UserForm1

Option Explicit
Dim Adet as Long , KayıtNo As Long

Private Sub UserForm_Initialize()
On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®] Text veri tabanı yönetimi..."
Application.Visible = False
Close #1
Open "C:\Personel.txt" For Random As #1 Len = Len(PersonelAlanı)
Adet = VBA.LOF(1) / Len(PersonelAlanı)
KayıtNo = Adet
If Adet = 0 Then
KayıtNo = 1
Label5 = KayıtNo
TextBox1 = ""
TextBox2 = ""
TextBox3 = ""
TextBox1.SetFocus
Else
Label5 = KayıtNo
Call KayıtÇağır
TextBox1.SetFocus
End If
End Sub
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
On Error Resume Next
If CloseMode <> 1 Then Cancel = 1
End Sub
Private Sub SpinButton1_SpinDown()
On Error Resume Next
Call KayıtGönder
If KayıtNo = 0 Then
KayıtNo = 1
Label5 = 1
ElseIf KayıtNo =1 Then
Label5 = 1
Else
KayıtNo = KayıtNo - 1
Label5 = KayıtNo
End If
Call KayıtÇağır
TextBox1.SetFocus
End Sub
Private Sub SpinButton1_SpinUp()
On Error Resume Next
Call KayıtGönder
If KayıtNo = 0 Then
KayıtNo = 1
Label5 = 1
            Else
KayıtNo = KayıtNo + 1
Label5 = KayıtNo
End If
Call KayıtÇağır
TextBox1.SetFocus
End Sub
Private Sub KayıtÇağır()
On Error Resume Next
Get #1, KayıtNo, PersonelAlanı
TextBox1 = VBA.Trim(PersonelAlanı.AdSoyad)
TextBox2 = VBA.Trim(PersonelAlanı.Görev)
TextBox3 = VBA.Trim(PersonelAlanı.Adres)
End Sub
Private Sub KayıtGönder()
On Error Resume Next
If KayıtNo > 0 Then
PersonelAlanı.AdSoyad = VBA.Trim(TextBox1)
PersonelAlanı.Görev = VBA.Trim(TextBox2)
PersonelAlanı.Adres = VBA.Trim(TextBox3)
Put #1, VBA.Val(VBA.Trim(KayıtNo)), PersonelAlanı
TextBox1 = ""
TextBox2 = ""
TextBox3 = ""
Else
Label5 = ""
TextBox1 = ""
TextBox2 = ""
TextBox3 = ""
End If
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click() 'Çık
On Error Resume Next
Call KayıtGönder
Close #1
Unload Me
Application.Visible = True
End Sub

'Module1

 Public Type PersonelKayıtları
AdSoyad As String * 20
Görev As String * 25
Adres As String * 30
End Type
Global PersonelAlanı As PersonelKayıtları 

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi