Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Ekim 2003 Çarşamba

Timing Control
'UserForm1

'Add Tools on UserForm1: label1
Option Explicit
Dim Kalan As Double
Dim Bitiş As Date

Private Sub UserForm_Initialize()

On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®] Timing on UserForm Components..."
End Sub
Private Sub UserForm_Activate()

On Error Resume Next
Application.OnTime VBA.Now + VBA.TimeValue("00:00:30"), "ZamanlanmışKomut"
Bitiş = VBA.Now + VBA.TimeValue("00:00:30")
Do
Kalan = VBA.Round((Bitiş - VBA.Now) * 100000, 0)
Label1.Caption = Kalan & " saniye içinde form kapanacaktir!"
DoEvents
Loop
End Sub

'Module1

Option Explicit

Sub ZamanlanmışKomut()

On Error Resume Next
MsgBox "Be closed within 30 seconds." & vbCrLf & vbCrLf& "Mustafa ULUSARAÇ" & vbCrLf & "01ulusarac@superonline.com", vbInformation, "[PBİD®] Lütfen Dikkat!!!"
Unload UserForm1
End Sub


 

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi