Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Kasım 2004 Pazartesi

Cells Find on TextBox
'UserForm1

Option Explicit
Dim i As Byte
Dim BulunanSayfa, BulunanHücre, Aranan, ÖnDeğer, SonDeğer As Variant
Dim Hücre As Range
Dim No, Sayaç As Double

Private Sub UserForm_Initialize()
On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®] Cells Find..."
With ComboBox1
.ColumnCount = 4
.ColumnWidths = "18;96;36;12"
.ListWidth = (18 + 96 + 36 + 12)
.Width = 36
End With
TextBox1.Text = "Erzurum"
End Sub
Private Sub ComboBox1_Click()
On Error Resume Next
No = ComboBox1.ListIndex
BulunanSayfa = ComboBox1.List(No, 1)
Label2.Caption = " " & BulunanSayfa
BulunanHücre = ComboBox1.List(No, 2)
Label3.Caption = BulunanHücre
Sheets(BulunanSayfa).Select
Range(BulunanHücre).Select
End Sub
Private Sub TextBox1_Change()
On Error Resume Next
Aranan = TextBox1.Value
If (VBA.Len(Aranan) > 0) Then
ÖnDeğer = Empty: SonDeğer = Empty:
Set Hücre = Nothing
ComboBox1.Clear
Sayaç = 0
For i = 1 To Worksheets.Count
Call TerimBulucu(Worksheets(i).Name)
Next i
End If
End Sub
Private Function TerimBulucu(Sayfa As String)
On Error Resume Next
Set Hücre = Sheets(Sayfa).Cells.Find(Aranan, LookIn:=xlValues)
If Not Hücre Is Nothing Then
SonDeğer = Hücre.Address
Do
Set Hücre = Sheets(Sayfa).Cells.FindNext(Hücre)
ÖnDeğer = Hücre.Address
Sayaç = Sayaç + 1
ComboBox1.AddItem Sayaç
ComboBox1.List(Sayaç - 1, 1) = Sayfa
ComboBox1.List(Sayaç - 1, 2) = ÖnDeğer
Loop While Not Hücre Is Nothing And (ÖnDeğer <> SonDeğer)
End If
End Function

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi