Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Eylül 2007 Cumartesi

UserForm Locked
'UserForm1

Option Explicit
Private Declare Function GetWindowLongA Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowLongA Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Declare Function FindWindowA Lib "user32" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Dim hWnd As Long

Private Sub UserForm_Initialize()
On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®] UserForm Locked..."
hWnd = FindWindowA("Thunder" & IIf(Application.Version Like "8*", "X", "D") & "Frame", Me.Caption)
SetWindowLongA hWnd, -16, GetWindowLongA(hWnd, -16) And &HFFF7FFFF
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
On Error Resume Next
Unload Me
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi