Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Aralık 2007 Perşembe

Files Collection'Module1

Sub Files_Collection()
On Error Resume Next
FihristGöster "c:\"
End Sub
Sub FihristGöster(Fihrist)
On Error Resume Next
Dim fs, f, f1, fc, s
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fs.GetFolder(Fihrist)
Set fc = f.Files
For Each f1 In fc
s = s & f1.Name
s = s & vbCrLf
Next
MsgBox s & VBA.Chr(13) & VBA.Chr(13) & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbInformation, "[PBİD®] File Collection..."
End Sub

10 Aralık 2007 Pazartesi

Condition Statements (Select Case, For Each, For Next, Do Loop, Do While, While)


'Module1

Sub DÖNGÜ_ForNext()
On Error GoTo Hata:
Dim Hafıza(1 To 24, 1 To 1)
For i = 1 To 24
Hafıza(i, 1) = i
Next i
[A1:A24].Value = Hafıza
For Sayaç = 1 To 24
If (Cells(Sayaç, 1) > 20) Then
With Cells(Sayaç, 2)
.Value = Application.WorksheetFunction.Max(Range(Cells(1, 2), Cells(24, 2))) + 1
With .Interior
.ColorIndex = 4
.Pattern = xlPatternCrissCross
End With
With .Font
.Bold = True
.Color = vbWhite
End With
End With
End If
Next Sayaç
Hata:
End Sub
Sub DÖNGÜ_ForEachNext()
On Error GoTo Hata:
Dim Hafıza(1 To 65536, 1 To 1)
For i = 1 To 65536
Hafıza(i, 1) = VBA.Rnd
Next i
[A1:A65536].Value = Hafıza
For Each Hücre In Range("A1:A65536")
If (Hücre.Value > 0.6) Then
With Hücre.Offset(0, 1).Interior

.ColorIndex = 6
.Pattern = xlSolid
End With
End If
Next Hücre
Hata:
End Sub
Sub DÖNGÜ_SelectCase()
On Error GoTo Hata:
Dim Bulgu
Dim Hafıza(1 To 12, 1 To 1)
For i = 1 To 12
Hafıza(i, 1) = i
Next i
[A1:A12].Value = Hafıza
[A6].Select
Bulgu = Selection.Offset(0, 0).Row
Select Case Bulgu
Case 1 :Selection.Offset(0, 1) = Selection.Row
Case 2 :Selection.Offset(0, 1) = Selection.Row
Case 3 :Selection.Offset(0, 1) = Selection.Row
Case 4 :Selection.Offset(0, 1) = Selection.Row
Case 5 :Selection.Offset(0, 1) = Selection.Row
Case 6 :Selection.Offset(0, 1) = Selection.Row
Case 7 :Selection.Offset(0, 1) = Selection.Row
Case 8 :Selection.Offset(0, 1) = Selection.Row
Case 9 :Selection.Offset(0, 1) = Selection.Row
Case 10 :Selection.Offset(0, 1) = Selection.Row
Case 11 :Selection.Offset(0, 1) = Selection.Row
Case 12 :Selection.Offset(0, 1) = Selection.Row
End Select
Hata:
End Sub Sub DÖNGÜ_DoLoop1()
On Error GoTo Hata:
Do
Range("A1") = Range("A1") + 1
Loop
Hata:
End Sub
Sub DÖNGÜ_DoLoop2()
On Error GoTo Hata:
Do
Range("A1") = Range("A1") + 1
If Range("A1") = 50 Then Exit Do
Loop
Hata:
End Sub
Sub DÖNGÜ_DoUntilLoop1()
On Error GoTo Hata:
Dim i As Single
Dim Satır As Double
Dim Hafıza(1 To 40, 1 To 1)
Satır = 0
[A1].Select
For i = 1 To 40
Hafıza(i, 1) = i
Next i
[A1:A40].Value = Hafıza
Do Until (Selection.Offset(Satır, 0).Row > 20)
If (Selection.Offset(Satır, 0).Value <> "") Then
With Selection.Offset(Satır, 1)
.Interior.ColorIndex = 6
.Interior.Pattern = xlSolid
.Offset(Satır, 1) = Selection.Offset(Satır, 0).Row
End With
End If
Selection.Offset(Satır + 1, 0).Select
Loop
Hata:
End Sub
Sub DÖNGÜ_DoUntilLoop2()
On Error Resume Next
Dim i As Integer
Dim Ölçüt(1 To 4) As String
Dim Karşılık As String
Dim İşaret As Boolean
İşaret = False
Ölçüt(1) = "A"
Ölçüt(2) = "B"
Ölçüt(3) = "C"
Ölçüt(4) = "D"
Do Until İşaret = True
Karşılık = InputBox("Lütfen kendi seçiminizi giriniz: (A,B,C or D)")
For i = 1 To 4
If UCase(Karşılık) = UCase(Ölçüt(i)) Then
İşaret = True: Exit For
End If
Next i
Loop
End Sub
Sub DÖNGÜ_DoUntilLoop3()
On Error Resume Next
If IsEmpty(ActiveCell) Then Exit Sub
Do Until IsEmpty(ActiveCell)
MsgBox ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Loop
End Sub
Sub DÖNGÜ_DoUntilLoop4()
On Error Resume Next
Dim i As Integer
Dim Dosya As String
Dosya = Dir("C:\*.XLS")
i = 1
Do Until Dosya = ""
Cells(i, 1) = Dosya
Dosya = Dir
i = i + 1
Loop
End Sub
Sub DÖNGÜ_DoLoopUntil()
On Error GoTo Hata:
Dim i As Integer
i = 1
Do
Cells(i, 1).Value = i
i = i + 1
Loop Until (i > 10)
Hata:
End Sub
Sub DÖNGÜ_GoTo1()
On Error GoTo Hata:
Dim i As Integer
i = InputBox("1-100 arasında bir sayı giriniz")
GoTo Topla
Topla:
i = i + 20
MsgBox "Girdiğiniz sayının 20 fazlası:" & i
Hata:
End Sub
Sub DÖNGÜ_GoTo2()
On Error GoTo Hata:
If IsEmpty(ActiveCell) Then Exit Sub
Top:
MsgBox ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
If Not IsEmpty(ActiveCell) Then GoTo Top
Hata:
End Sub
Sub DÖNGÜ_While()
On Error GoTo Hata:
Dim Değer As Variant
Dim Sayaç, Topla As Double
Değer = Val(InputBox("Sıfırdan farklı değer giriniz"))
Sayaç = 0
Topla = 0
While Değer > 0
Topla = Topla + Değer
Sayaç = Sayaç + 1
Değer = Val(InputBox("Sonraki deger"))
Wend
MsgBox ("Toplanan Adet: " & Sayaç & " Toplam Değer: " & Topla)
Hata:
End Sub

1 Aralık 2007 Cumartesi

GetOpenFilename / GetSaveAsFilename'Module1

Option Explicit

Sub GetOpenFilename()
     Dim Bilgi
     Dim Sayaç%
     On Error GoTo Hata
     Cells.Columns(1).ClearContents
     Cells(1, 1).Select
     Bilgi = Application.GetOpenFilename("All Files (*.*), *.*", "123", "[PBİD®]”)

     GetOpenFilename", MultiSelect:=True)
     For Sayaç = LBound(Bilgi) To UBound(Bilgi)

          Cells(Sayaç, 1) = Bilgi(Sayaç)
     Next Sayaç
Hata:
End Sub

Sub GetSaveAsFilename()
     Dim Bilgi
     Dim Sayaç%
     On Error GoTo Hata
     Cells.Columns(1).ClearContents
     Cells(1, 1).Select
     Bilgi = Application.GetSaveAsFilename("FarklıKaydetAdı", fileFilter:="Text Files (*.txt), *.txt", FilterIndex:=2)
     For Sayaç = LBound(Bilgi) To UBound(Bilgi)

          Cells(Sayaç, 1) = Bilgi(Sayaç)
     Next Sayaç
Hata:
End Sub

20 Kasım 2007 Salı

Export Method

'Module1
Sub Export_Method()
Worksheets("Sayfa1").ChartObjects(1).Chart.Export Filename:="c:\Örnek.gif", FilterName:="GIF"
End Sub

10 Kasım 2007 Cumartesi

VBA [Object] Open Example
'UserForm1

Option Explicit
Dim Adet as Long , KayıtNo As Long

Private Sub UserForm_Initialize()
On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®] Text veri tabanı yönetimi..."
Application.Visible = False
Close #1
Open "C:\Personel.txt" For Random As #1 Len = Len(PersonelAlanı)
Adet = VBA.LOF(1) / Len(PersonelAlanı)
KayıtNo = Adet
If Adet = 0 Then
KayıtNo = 1
Label5 = KayıtNo
TextBox1 = ""
TextBox2 = ""
TextBox3 = ""
TextBox1.SetFocus
Else
Label5 = KayıtNo
Call KayıtÇağır
TextBox1.SetFocus
End If
End Sub
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
On Error Resume Next
If CloseMode <> 1 Then Cancel = 1
End Sub
Private Sub SpinButton1_SpinDown()
On Error Resume Next
Call KayıtGönder
If KayıtNo = 0 Then
KayıtNo = 1
Label5 = 1
ElseIf KayıtNo =1 Then
Label5 = 1
Else
KayıtNo = KayıtNo - 1
Label5 = KayıtNo
End If
Call KayıtÇağır
TextBox1.SetFocus
End Sub
Private Sub SpinButton1_SpinUp()
On Error Resume Next
Call KayıtGönder
If KayıtNo = 0 Then
KayıtNo = 1
Label5 = 1
            Else
KayıtNo = KayıtNo + 1
Label5 = KayıtNo
End If
Call KayıtÇağır
TextBox1.SetFocus
End Sub
Private Sub KayıtÇağır()
On Error Resume Next
Get #1, KayıtNo, PersonelAlanı
TextBox1 = VBA.Trim(PersonelAlanı.AdSoyad)
TextBox2 = VBA.Trim(PersonelAlanı.Görev)
TextBox3 = VBA.Trim(PersonelAlanı.Adres)
End Sub
Private Sub KayıtGönder()
On Error Resume Next
If KayıtNo > 0 Then
PersonelAlanı.AdSoyad = VBA.Trim(TextBox1)
PersonelAlanı.Görev = VBA.Trim(TextBox2)
PersonelAlanı.Adres = VBA.Trim(TextBox3)
Put #1, VBA.Val(VBA.Trim(KayıtNo)), PersonelAlanı
TextBox1 = ""
TextBox2 = ""
TextBox3 = ""
Else
Label5 = ""
TextBox1 = ""
TextBox2 = ""
TextBox3 = ""
End If
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click() 'Çık
On Error Resume Next
Call KayıtGönder
Close #1
Unload Me
Application.Visible = True
End Sub

'Module1

 Public Type PersonelKayıtları
AdSoyad As String * 20
Görev As String * 25
Adres As String * 30
End Type
Global PersonelAlanı As PersonelKayıtları 

1 Kasım 2007 Perşembe

VBA [Object] Open Statement
'Excel ortamında txt, csv tip dosyalara veri yazma ve okuma işlemidir.

'A) DOSYALAMA ve VERİTABANI FONKSİYONLARI

'Open "Dosya Adı ve Yolu" For [Açma Metodu] Access [Erişim Modu] [lock] As # [Dosya Numarası] Len [Kayıt Uzunluğu]
'Dosya Adı ve Yolu : Açmak istediğiniz dosyanın bulunduğu dizin ve adıdır.
'Açma Modu : Dosyaların açılacağı yöntemi belirlemek için kullanılır. Bunlar sırasıyla; Random, Binary, Input, Output, Append modlarıdır.
'Random Modu: Kayıtlar dosyaya yazılırken, belirtilen kayıt uzunluğuna göre yazılırlar. Kaydedilen veri ister belirlenen uzunluktan az, isterse fazla olsun, dosyada kaplayacağı alan belirtilen kayıt uzunluğu kadardır.
'Binary Modu: Kayıtlar dosyaya bu modda yazdırıldığı zaman, ulaşmak istediğiniz karaktere karakterin numarasını vererek ulaşabilirsiniz. Diğer modların aksine bu mod kayıtlara sadece bir bütün olarak değil, karakter karakter olarak ulaşabilir.
'Input Modu: Sıralı erişim olan bu mod, dosyadaki kayıtları okumak için kullanılır.
'Output Modu: Bu da sıralı erişim modudur. Input’un tersine bu mod dosyaya yazdırmak için kullanılır.
'Append Modu: Input ve Output modları gibi sıralı erişimi olan bir moddur. Bu modun Output’tan tek farkı dosya göstericisinin dosyanın sonunda durmasıdır. En son yazılan kayıt, dosyanın en sonuna eklenecektir.
'Erişim Modu : Dosyanın açılacağı parametreyi belirler. 3 ayrı erişim modu bulunmaktadır. Read, Write, Read Write
'Read Modu : Dosyayı salt okunur olarak açmak için kullanılır.
'Write Modu : Dosyaya sadece yazmak için kullanılır.
'Read Write Modu : Dosyaya hem okumak hem de yazmak için kullanılır.
'Lock : Dosyanın açılması sağlandığında, farklı programların bu dosyaya erişimini engellemek için kullanılır.
'Shared : Diğer programlar dosyayı hem açar, hem de yazarlar.
'Read : Diğer programlar sadece yazabilirler, okuyamazlar.
'Write : Diğer programlar sadece okuyabilirler, yazamazlar.
'Read Write : Diğer programlar okuyamaz ve yazamazlar.
'Dosya Numarası : Dosyanın kayıt (1-511) numarası denilebilir. Her açılan dosyaya bir numara verilir ve dosyaya ulaşmak istenildiğinde bu numara kullanılır.
'Kayıt Uzunluğu : Dosyaya kaydedilecek verinin [Veri Uzunluğu <= 32767 (bytes)] uzunluğunu belirler.

 
'B) OPEN (Dosya Açmak), CLOSE (Dosya Kapatmak)
 
'Open "..." For Input As #1
'Open "..." For Binary Access Write As #1
'Open "..." For Output Shared As #1
'Open "..." For Binary Access Read Lock Read As #1
'Open "..." For Random As #1 Len = Len(Kayit)
'Close #[DosyaNo]
Sub Veriler1()
Open "C:\Test.txt" For Output As #1
Print #1, "Mustafa ULUSARAÇ"
Close #1
End Sub
Sub Veriler2()
Dim i As Integer
Open "C:\Test1.txt" For Output As #1
For i = 1 To 10
Print #1, "Mustafa ULUSARAÇ"
Next i
Close #1
End Sub
Sub Veriler3()
Open "C:\Test3.txt" For Output As #1
Print #1, "Mustafa ULUSARAÇ", "Yönetim Muhasebesi", 01ulusarac@superonline.com
Close #1
End Sub
Sub Veriler4()
Dim i As Integer
For i = 1 To 4
Open "C:\SeriDosya" & i & ".txt" For Output As #i
Print #i, "Mustafa ULUSARAÇ"
Close #i
Next i
End Sub
Sub Veriler5()
Open "C:\Test4.TXT" For Output As #1
Print #1, "Mustafa ULUSARAÇ"; "Yönetim Muhasebesi"; 01ulusarac@superonline.com
Close #1
End Sub
Sub Veriler6()
Open "C:\Test5.txt" For Output As #1
Print #1, Worksheets("Sayfa1").Cells(1, 1).Value
Close #1
End Sub
Sub Veriler7()
Open "C:\Test6.txt" For Output As #1
For i = 1 To 10
Print #1, Cells(i, 1), Cells(i, 2)
Next i
Close #1
End Sub
Sub Veriler8()
Dim veri1 As String * 60
Dim veri2 As String * 60
Dim veri3 As String * 60
Open "C:\Test7.txt" For Random As #1 Len = 60
veri1 = "Mustafa ULUSARAÇ"
veri2 = "Yönetim Muhasebesi"
veri3 = 01ulusarac@superonline.com
Put #1, 1, veri1
Put #1, 2, veri2
Put #1, 3, veri3
Close #1
End Sub
Sub DosyayaYazdir_Write()
satir = 1
Open "C:\Deneme1.csv" For Output As #1
satir = Worksheets("Sayfa1").Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count
For i = 1 To satir
Write #1, Cells(i, 1), Cells(i, 2), Cells(i, 3), Cells(i, 4)
Next i
Close #1
End Sub
Sub DosyayaYazdir_Print()
satir = 1
Open "C:\Deneme2.csv" For Output As #1
satir = Worksheets("Sayfa1").Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count
For i = 1 To satir
Print #1, Cells(i, 1), Cells(i, 2), Cells(i, 3), Cells(i, 4)
Next i
Close #1
End Sub
 
'C) EOF FONKSİYONU
 
Sub DosyadanAl_EOF()
satir = 1
Open "C:\Deneme3.csv" For Input As 1
Do While Not EOF(1)
Line Input #1, kayit1
If kayit1 <> Empty Then
Cells(satir, 1) = kayit1
satir = satir + 1
End If
Loop
Close #1
End Sub
 
'D) LINE INPUT FONKSİYONU
 
Sub DosyadanAl_LINE_INPUT()
satir = 1
Open "C:\Deneme4.csv" For Input As 1
Do While Not EOF(1)
Line Input #1, kayit1
If kayit1 <> Empty Then
        Cells(satir, 1) = kayit1
        satir = satir + 1
End If
Loop
Close #1
Cells(1, 1).CurrentRegion.TextToColumns DataType:=xlDelimited, Comma:=True
End Sub
 
'E) INPUT FONKSİYONU
 
Sub DosyadanAl_INPUT()
satir = 1
Open "C:\Deneme5.csv" For Input As #1
Do While Not EOF(1)
Input #1, kayit1
If kayit1 <> Empty Then
Input #1, kayit2, kayit3, kayit4
Cells(satir, 1) = kayit1
Cells(satir, 2) = kayit2
Cells(satir, 3) = kayit3
Cells(satir, 4) = kayit4
satir = satir + 1
End If
Loop
Close #1
End Sub
 
'F) LOF FONKSİYONU
 
Sub DosyaUzunlugu_LOF1()
Open "C:\Deneme6.csv" For Input As #1
dosyaUzun = LOF(1)
Close #1
MsgBox "Deneme1.csv dosyası " & dosyaUzun & " bytedir."
End Sub
Sub DosyaUzunlugu_LOF2()
For i = 1 To 6
Open "C:\SeriDeneme" & i & ".txt" For Input As #i
dosyaUzun = LOF(i)
Close #i
Cells(i, 1).Value = "SeriDeneme" & i & ".txt"
Cells(i, 2).Value = dosyaUzun
Next i
End Sub
 
'G) Loc FONKSİYONU
 
Sub LocFonk()
Open "C:\Deneme7.csv" For Binary As #1
Do While uzunluk
Veri = Veri & Input(1, #1)
uzunluk = Loc(1)
Cells(1, 1) = Veri
Cells(1, 2) = uzunluk
Loop
Close #1
End Sub
 
'H) Append (FreeFile) FONKSİYONU
 
Sub YeniVeriEkle1()
Open "C:\VeriEkle1.txt" For Append As #1
Print #1, "Mustafa ULUSARAÇ"
Close #1
End Sub
Sub YeniVeriEkle2()
Open "C:\VeriEkle2.txt" For Append As #1
Print #1, Range("A1")
Close #1
End Sub
Sub YeniVeriEkle3()
Open "C:\VeriEkle3.txt" For Append As #1
Print #1, Range("B1"), Range("B2"), Range("B3"), Range("B4")
Close #1
End Sub
 
'I) PUT FONKSİYONU
 
'Put # [Dosya No], [Kayıt No], geçici dosya değişkeni

 'J) GET FONKSİYONU
 
'Get # [Dosya No], [Kayıt No], geçici dosya değişkeni
 
'K) SEEK FONKSİYONU
 
'Seek #[Dosya No], pozisyon

20 Ekim 2007 Cumartesi

MS Office Excel® Dialogs
'UserForm1

Option Explicit
Dim x, y As Single
Dim Alan(1 To 137, 1 To 3)
Dim Sayfa, Adı

Private Sub UserForm_Initialize()
On Error Resume Next
With Me
.Width = 354 + 6 + 6 + 6
.Height = 152
.Caption = "[PBİD®] Liste üzerinden dialog çağırınız..."
End With
For Each Sayfa In ThisWorkbook.Sheets
If Sayfa.Name = "Dialoglar" Then
Adı = Sayfa.Name
Exit For
Else
Adı = Sayfa.Name
End If
Next Sayfa
If Adı <> "Dialoglar" Then
ThisWorkbook.Sheets.Add Sheets(1), , 1
ThisWorkbook.Sheets(1).Name = "Dialoglar"
Call Excel_Dialog_Pencereleri
Else
Call Excel_Dialog_Pencereleri
End If
For x = 1 To 137
Alan(x, 1) = Sheets("Dialoglar").Cells(x + 1, 1).Value
Alan(x, 2) = Sheets("Dialoglar").Cells(x + 1, 2).Value
Alan(x, 3) = Sheets("Dialoglar").Cells(x + 1, 3).Value
Next x
With ListBox1
.Left = 6
.Top = 6
.Height = 118
.Width = 354
.ColumnCount = 3
.ColumnWidths = "24;152;152"
.BackColor = &H80000018
.Clear
.List() = Alan()
End With
End Sub
Private Sub ListBox1_Click()
On Error GoTo Hata:
y = ListBox1.ListIndex + 1
If y >= -1 Then
Application.Dialogs(y).Show
End If
Hata:
Select Case Err
Case 18
Exit Sub
Case Else
Resume Next
End Select
End Sub
Sub Excel_Dialog_Pencereleri()
On Error GoTo Hata:
With Application
.EnableCancelKey = xlErrorHandler
For x = 1 To 137
Sheets("Dialoglar").Cells(x + 1, 1) = x
Sheets("Dialoglar").Cells(x + 1, 2) = .Dialogs(x).Application.CommandBars.Item(x).Name
Sheets("Dialoglar").Cells(x + 1, 3) = .Dialogs(x).Application.CommandBars.Item(x).NameLocal
.StatusBar = x
Next
.StatusBar = False
End With
Exit Sub
Hata:
Select Case Err
Case 18
Exit Sub
Case Else
Resume Next
End Select
End Sub

10 Ekim 2007 Çarşamba

Image ComboBox

'UserForm1 

Option Explicit
Dim Liste As New ImageList
Dim Simge As Variant
Dim Kayıt As Variant
Dim i As Long
Dim No
Private Sub UserForm_Initialize() 
     On Error Resume Next 
     Me.Caption = "[PBİD®] Image ComboBox düzenleme...."ImageCombo1.Text = "Seçiniz"
     Simge = Sheets(1).Range("B2:B9").Value
     Kayıt = Sheets(1).Range("C2:C9").Value
     For i = 1 To 8
          Liste.ListImages.Add Key:="img" & i, Picture:=Sheets(1).OLEObjects(Simge(i, 1)).Object.Picture 
     Next
     Set ImageCombo1.ImageList = Liste
     For i = 1 To 7
          ImageCombo1.ComboItems.Add Index:=i, Text:=Kayıt(i, 1), Image:="img" & i, SelImage:="img8" 
     Next
     Set Liste = Nothing
End Sub
Private Sub ImageCombo1_Click() 

     On Error Resume Next
     If Not ImageCombo1.SelectedItem Is Nothing Then
          No = ImageCombo1.SelectedItem.Index
          Select Case No
          Case 1:MsgBox ImageCombo1.SelectedItem.Text
          Case 2:MsgBox ImageCombo1.SelectedItem.Text
          Case 3:MsgBox ImageCombo1.SelectedItem.Text
          Case 4:MsgBox ImageCombo1.SelectedItem.Text
          Case 5:MsgBox ImageCombo1.SelectedItem.Text
          Case 6:MsgBox ImageCombo1.SelectedItem.Text
          Case 7:MsgBox ImageCombo1.SelectedItem.Text
     End Select 
End Sub

1 Ekim 2007 Pazartesi

Add & Delete Images on The Sheet'Module1

Option Explicit
Dim i As Single
Dim ResimKlasörü As String, ResimAdı As String
Dim Resim As Object, Resimler As Object
Sub SayfayaResimEkle()
On Error Resume Next
ResimKlasörü = "C:\Documents and Settings\PC\Desktop\BLOGSPOT\Örnekİkonlar\"
For i = 1 To 6
ResimAdı = Cells(i, 3) & "." & Cells(i, 4)
Cells(i, 2).Select
Set Resim = ActiveSheet.Pictures.Insert(ResimKlasörü & ResimAdı)
With Resim

     .ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse
     .ShapeRange.Height = 36
     .ShapeRange.Width = 36
     .ShapeRange.Rotation = 0#
     .ShapeRange.Name = "Logo " & i
End With
Next i
End Sub
Sub SayfadakiResimleriSil()
On Error Resume Next
Set Resimler = ActiveSheet.Shapes
For Each Resim In Resimler
                If VBA.Left(Resim.Name, 4) = "Logo" Then Resim.Delete
Next Resim
End Sub

20 Eylül 2007 Perşembe

CommandBar ID

Menu Bars
Worksheet Menu Bar
&File :30002
&Edit :30003
&View :30004
&Insert :30005
F&ormat :30006
&Tools :30007
&Data :30011
&Window :30009
&Help :30010
Chart Menu Bar
&File :30002
&Edit :30003
&View :30004
&Insert :30005
F&ormat :30006
&Tools :30007
&Chart :30022
&Window :30009
&Help :30010
Worksheet Menu Bar
File
&New :18
&Open :23
&Close :106
&Save :3
Save &As :748
Save As Web Pa&ge :3823
Save &Workspace :846
We&b Page Preview :3655
Page Set&up :247
Prin&t Area :30255
Print Pre&view :109
&Print :4
Sen&d To :30095
Propert&ies :750
Recent File Name Goes Here :831
E&xit :752
Edit
&Undo :128
Can't &Undo :128
&Repeat :37
Can't Repeat :37
Cu&t :21
&Copy :19
&Paste :22
Paste &Special :755
Paste as &Hyperlink :2787
F&ill :30020
Cle&ar :30021
&Delete :478
De&lete Sheet :847
&Move or Copy Sheet :848
&Find :1849
R&eplace :313
&Go To :757
Lin&ks :759
&Object :961
&Object :30019
View
&Normal :723
&Page Break Preview :724
&Toolbars :30045
&Formula Bar :849
&Status Bar :850
&Header and Footer :762
&Comments :1594
Custom &Views :950
F&ull Screen :178
&Zoom :925
Insert
C&ells :295
&Rows :296
&Columns :297
&Worksheet :852
C&hart :1957
Page &Break :509
Reset All Page &Breaks :1585
&Function :385
&Name :30023
Co&mment :1589
&Picture :30180
&Object :546
Hyperl&ink :1576
Format
C&ells :855
&Row :30024
&Column :30025
S&heet :30026
&AutoFormat :786
Con&ditional Formatting :3058
&Style :254
Phone&tic Guide :30136
Tools
&Spelling :2
&AutoCorrect :793
S&hare Workbook :2040
&Track Changes :30138
Merge &Workbooks :2044
&Protection :30029
O&nline Collaboration :30468
&Goal Seek :856
Sc&enarios :857
A&uditing :30028
&Macro :30017
Add-&Ins :943
&Customize :797
&Options :522
Data
&Sort :928
&Filter :30031
F&orm :860
Su&btotals :861
Va&lidation :2034
&Table :862
T&ext to Columns :806
Co&nsolidate :863
&Group and Outline :30032
&PivotTable and PivotChart Report :2915
Get External &Data :30101
&Refresh Data :459
Window
&New Window :303
&Arrange :298
&Hide :865
&Unhide :866
&Split :302
&Freeze Panes :443
&Window Name Goes Here :830
Help
Microsoft Excel &Help :984
Office on the &Web :375
Show the &Office Assistant :1004
Hide the &Office Assistant :1004
What's &This? :124
&Lotus 1-2-3 Help :936
Detect and &Repair :3774
&About Microsoft Excel :927
Chart Menu Bar
View Sized with &Window :908
Ch&art Window :2571
Chart Chart &Type :918
&Source Data :954
Chart &Options :956
&Location :955
&Add Data :1963
Add T&rendline :914
3-D &View :919
Includes only those controls unique to the Chart menu bar.
Shortcut Menus
Workbook tabs
&Sheet1-Sheet4 :957
&Sheet List :957
cell
Cu&t :21
&Copy :19
&Paste :22
Paste &Special :755
&Insert :3181
&Delete :292
Clear Co&ntents :3125
Insert Co&mment :2031
Delete Co&mment :1592
Sh&ow Comment :1593
&Format Cells :855
Pic&k From List :1966
&Hyperlink :1576
&Hyperlink :30094
Column
Cu&t :21
&Copy :19
&Paste :22
Paste &Special :755
&Columns :297
&Delete :294
Clear Co&ntents :3125
&Format Cells :855
&Column Width :542
&Hide :886
&Unhide :887
Row
Cu&t :21
&Copy :19
&Paste :22
Paste &Special :755
&Rows :296
&Delete :293
Clear Co&ntents :3125
&Format Cells :855
&Row Height :541
&Hide :883
&Unhide :884
Ply
&Ungroup Sheets :1968
&Insert :945
&Delete :847
&Rename :889
&Move or Copy :848
&Select All Sheets :946
&View Code :1561
XLM Cell
Cu&t :21
&Copy :19
&Paste :22
Paste &Special :755
C&ells :295
&Delete :292
Clear Co&ntents :3125
Insert Co&mment :2031
Delete Co&mment :1592
Sh&ow Comment :1593
&Format Cells :522
&Run :186
Document
&Save :3
Save &As :748
&Print :4
Page Set&up :247
&Spelling :2
&New Window :303
&Arrange :298
&Zoom :925
&View Code :1561
Desktop
&New :18
&Open :23
Save &Workspace :846
&Calculate Now :960
&Options :522
&Toolbars :30045
Nondefault Drag and Drop
&Move Here :2046
&Copy Here :2045
Copy Here as &Values Only :2048
Copy Here as &Formats Only :2047
&Link Here :2158
Create &Hyperlink Here :2159
&Shift Down and Copy :2049
Shif&t Right and Copy :2050
Shift &Down and Move :2051
Shift &Right and Move :2052
C&ancel :569
AutoFill
&Copy Cells :2019
Fill &Series :2020
Fill &Formats :2021
Fill &Values :2022
Fill &Days :2023
Fill &Weekdays :2024
Fill &Months :2025
Fill &Years :2026
&Linear Trend :2027
&Growth Trend :2028
S&eries :2029
Button
Cu&t :21
&Copy :19
&Paste :22
Clear :47
Edit Object :961
&Object :319
&Format Object :962
Bring to Fron&t :166
Send to Bac&k :167
&Group :164
Assig&n Macro :859
Dialog
&Paste :22
Ta&b Order :469
&Run Dialog :470
Series
&Selected Object :917
Chart &Type :918
&Source Data :954
Add T&rendline :914
Cle&ar :47
Plot Area
&Selected Object :917
Chart &Type :918
&Source Data :954
Chart &Options :956
&Location :955
3-D &View :919
Ch&art Window :2571
Cle&ar :47
Floor and Walls
&Selected Object :917
3-D &View :919
Cle&ar :47
Trendline
&Selected Object :917
Cle&ar :47
Chart
&Chart Objects :1622
&Selected Object :917
Chart &Type :918
Legend :439
&Data Table :987
Series in &Rows :989
Series in &Columns :988
&Angle Text Downward :1014
&Angle Text Upward :1013
Format Data Series
&Selected Object :917
Chart &Type :918
&Source Data :954
Add T&rendline :914
&Hide Detail :464
Sho&w Detail :4002
Format Axis
&Selected Object :917
Cle&ar :47
&Hide Detail :464
Sho&w Detail :462
Format Legend Entry
&Selected Object :917
&Hide Detail :464
Sho&w Detail :462
Cle&ar :47
Formula Bar
Cu&t :21
&Copy :19
&Paste :22
&Format Cells :855
Recon&version :3720
&Hangul Hanja Conversion :3492
&Edit Phonetic Field :1611
Pic&k From List :1966
Menu PivotTable Context
&Format Cells :855
Forma&t Report :107
Pivot&Chart :3789
&Delete :292
&Wizard :457
&Refresh Data :459
&Select :30252
&Group and Outline :30251
For&mulas :30254
Ord&er :30485
&Field Settings :460
Table &Options :1604
Show &Pages :461
Query
Cu&t :21
&Copy :19
&Paste :22
Paste &Special :755
C&ells :295
&Delete :292
Clear Co&ntents :3125
Insert Co&mment :2031
Delete Co&mment :1592
Sh&ow Comment :1593
&Format Cells :855
&Edit Query :1950
D&ata Range Properties :1951
Para&meters :537
&Refresh Data :459
Query Layout
Cu&t :21
&Copy :19
&Paste :22
Paste &Special :755
C&ells :295
&Delete :292
Clear Co&ntents :3125
Insert Co&mment :2031
Delete Co&mment :1592
Sh&ow Comment :1593
&Format Cells :855
&Edit Query :1950
D&ata Range Properties :1951
Para&meters :537
&Refresh Data :459
Insert Page &Break :1588
Reset All Page &Breaks :1585
&Set Print Area :364
&Add to Print Area :1583
&Exclude From Print Area :1586
R&eset Print Area :2038
Page Set&up :247
AutoCalculate
&None :2012
&Average :2013
&Count :2014
C&ount Nums :2015
&Max :2016
M&in :2017
&Sum :2018
Object/Plot
&Format Object :917
Chart &Type :918
&Source Data :954
Chart &Options :956
&Location :955
3-D &View :919
Ch&art Window :2571
Cu&t :21
&Copy :19
&Paste :22
Cle&ar :47
Bring to Fron&t :166
Send to Bac&k :167
Assig&n Macro :859
Title Bar(Charting)
&Print :4
Page Set&up :247
&Spelling :2
Layout
&Format Cells :855
&Delete :292
&Wizard :457
&Refresh Data :459
&Select :30252
&Group and Outline :30251
For&mulas :30254
&Field Settings :460
Table &Options :1604
Show &Pages :461
Insert Page &Break :1588
Reset All Page &Breaks :1585
&Set Print Area :364
&Add to Print Area :1583
&Exclude From Print Area :1586
R&eset Print Area :2038
Page Set&up :247
Pivot Chart Popup
&Selected Object :917
&PivotChart Options :1604
&Wizard :457
&Refresh Data :459
&Hide PivotChart Field Buttons :3956
&Group and Outline :30251
For&mulas :30254
Remo&ve Field :47
Phonetic Information
Cu&t :21
&Copy :19
&Paste :22
Pick from Phonetic List :3514
Shapes
Cu&t :21
&Copy :19
&Paste :22
Recon&vert :3720
Edit Te&xt :1401
&Grouping :30175
O&rder :30078
Assig&n Macro :859
Set AutoShape &Defaults :2179
&Object :962
&Hyperlink :1576
&Hyperlink :30094
Inactive Chart
Cu&t :21
&Copy :19
&Paste :22
&Object :961
&Grouping :30175
O&rder :30078
Assig&n Macro :859
Set AutoShape Defaults :2179
&Object :962
ActiveX Control
Cu&t :21
&Copy :19
&Paste :22
&Properties :222
&View Code :1561
&Object :30019
&Grouping :30175
O&rder :30078
&Object :962
OLE Object
Cu&t :21
&Copy :19
&Paste :22
&Object :30019
Show Picture Toolba&r :1413
&Grouping :30175
O&rder :30078
Assig&n Macro :859
&Object :962
Excel Control
Cu&t :21
&Copy :19
&Paste :22
Edit Te&xt :1401
&Grouping :30175
O&rder :30078
Assig&n Macro :859
&Object :962
WordArt Context Menu
Cu&t :21
&Copy :19
&Paste :22
Edit Te&xt :2094
Show WordArt Toolba&r :1410
&Grouping :30175
O&rder :30078
Assig&n Macro :859
Set AutoShape &Defaults :2179
&Object :962
&Hyperlink :1576
&Hyperlink :30094
Curve
Cu&t :21
&Copy :19
&Paste :22
&Edit Points :206
Open C&urve :2693
Close C&urve :1420
&Grouping :30175
O&rder :30078
Assig&n Macro :859
Set AutoShape &Defaults :2179
&Object :962
&Hyperlink :1576
&Hyperlink :30094
Curve Node
&Add Point :1415
De&lete Point :1416
Open C&urve :2693
Close C&urve :1420
Au&to Point :1421
&Smooth Point :1422
St&raight Point :1423
&Corner Point :1424
Exit &Edit Point :1425
Set AutoShape &Defaults :2179
&Object :962
&Hyperlink :1576
&Hyperlink :30094
Curve Segment
&Add Point :1415
De&lete Segment :2692
Open C&urve :2693
Close C&urve :1420
&Straight Segment :1417
&Curved Segment :1418
Exit &Edit Point :1425
Set AutoShape &Defaults :2179
&Object :962
&Hyperlink :1576
&Hyperlink :30094
Pictures Context Menu
Cu&t :21
&Copy :19
&Paste :22
Show Picture Toolba&r :1413
&Grouping :30175
O&rder :30078
Assig&n Macro :859
&Object :962
&Hyperlink :1576
&Hyperlink :30094
Rotate Mode
Cu&t :21
&Copy :19
&Paste :22
&Exit Rotate Mode :1412
Set AutoShape &Defaults :2179
&Object :962
Connector
Cu&t :21
&Copy :19
&Paste :22
&Straight Connector :2091
&Elbow Connector :2092
C&urved Connector :2093
Rerou&te Connectors :1033
Assig&n Macro :859
Set AutoShape &Defaults :2179
&Object :962
&Hyperlink :1576
&Hyperlink :30094
Script Anchor Popup
Cu&t :21
&Copy :19
&Paste :22
&Insert Script :3628
Add Command
File :30054
Edit :30055
View :30056
Insert :30057
Format :30058
Tools :30059
Data :30241
Window and Help :30061
Drawing :30073
AutoShapes :30246
Charting :30243
Web :30249
Forms :30244
Control Toolbox :30247
Macros :30062
Built-in Menus
&File :30002
Prin&t Area :30255
Sen&d To :30095
&Edit :30003
F&ill :30020
Cle&ar :30021
&Object :30019
&View :30004
&Toolbars :30045
&Insert :30005
&Name :30023
&Picture :30180
F&ormat :30006
&Row :30024
&Column :30025
S&heet :30026
Phone&tic Guide :30136
&Tools :30007
&Track Changes :30138
&Protection :30029
A&uditing :30028
&Macro :30017
&Data :30011
&Filter :30031
&Group and Outline :30032
Get External &Data :30101
&Window :30009
&Help :30010
System
&Restore :839
&Move :841
&Size :842
Mi&nimize :838
Ma&ximize :843
&Close :840
Tear-off Menus on Drawing Toolbar
Font Color
&Automatic Color :1926
&Color Scheme :1927
&Color :1928
Fill Color
&No Color :1453
&Color Scheme :1455
&Standard Colors :1456
&Recently Used Colors :1457
&More Fill Colors :1051
&Fill Effects :1006
&Fill Effects :2668
Line Color
&No Color :1458
&Automatic Color :1459
&Color Scheme :1460
&Standard Colors :1461
&Recently Used Colors :1462
&More Line Colors :1052
&Patterned Lines :1053
Tear-off Menus
Borders
&Border :1618
Chart Type
&Chart Type :1616
Pattern
&Pattern :1617
&Automatic Color :3141
&Color Scheme :1929
&Color :1930
Toolbars
Standard
&New :2520
Open :23
&Save :3
&Mail Recipient :3738
Print :2521
Print Pre&view :109
&Spelling :2
Cu&t :21
&Copy :19
&Paste :22
&Format Painter :108
&Undo :128
&Redo :129
Hyperl&ink :1576
&AutoSum :226
Paste Function :385
Sort &Ascending :210
Sort Des&cending :211
&Chart Wizard :436
&Drawing :204
&Zoom: :1733
Microsoft Excel &Help :984
Formatting
&Font: :1728
&Font Size: :1731
&Bold :113
&Italic :114
&Underline :115
&Align Left :120
&Center :122
&Align Right :121
&Merge and Center :402
&Text Direction :4027
Sheet Right to left :1925
&Currency Style :395
&Percent Style :396
&Comma Style :397
&Increase Decimal :398
&Decrease Decimal :399
&Decrease Indent :3162
&Increase Indent :3161
&Borders :203
&Fill Color :1691
&Font Color :401
3-D Settings
&3-D On/Off :1374
&Tilt Down :1375
&Tilt Up :1376
&Tilt Left :1377
&Tilt Right :1378
&Depth :1379
&Direction :1380
&Lighting :1382
&Surface :1383
3-D Color :1694
Auditing
&Trace Precedents :486
&Remove Precedent Arrows :452
Trace &Dependents :451
&Remove Dependent Arrows :450
Remove &All Arrows :453
Trace &Error :463
Co&mment :1589
Circle Invalid Data :2035
&Clear Validation Circles :2055
Chart
&Chart Objects: :1622
&Selected Object :917
Chart &Type :918
&Legend :439
&Data Table :987
Series in &Rows :989
Series in &Columns :988
&Angle Text Downward :1014
&Angle Text Upward :1013
Circular Reference
&Navigate Circular Reference :1623
Trace &Dependents :451
&Trace Precedents :486
Remove &All Arrows :453
Control Toolbox
&Design Mode :1605
&Properties :222
&View Code :1561
&Check Box :1848
&Text Box :1850
&Command Button :1851
&Option Button :1852
&List Box :1853
&Combo Box :1854
&Toggle Button :1855
&Spin Button :1856
&Scroll Bar :1857
&Label :1858
&Image :2089
&More Controls :642
Drawing
D&raw :30013
&Select Objects :182
Free Ro&tate :688
A&utoShapes :30177
&Line :130
&Arrow :243
&Rectangle :1111
&Oval :1119
Te&xt Box :139
&WordArt :1031
&Clip Art :682
&Fill Color :1691
&Line Color :1692
&Font Color :401
&Line Style :692
&Dash Style :693
&Arrow Style :694
&Shadow :394
&3-D :339
Exit Design Mode
&Design Mode :1605
External Data
&Edit Query :1950
D&ata Range Properties :1951
Para&meters :537
&Refresh Data :459
&Cancel Refresh :1953
Refresh &All :1952
&Refresh Status :1954
Forms
&Label :476
&Edit Box :219
&Group Box :467
&Button :282
&Check Box :220
&Option Button :446
&List Box :448
&Combo Box :221
&Combination List-Edit :471
&Combination Drop-Down Edit :475
&Scroll Bar :447
&Spinner :468
Control Properties :222
&Code :488
Toggle Grid :485
&Run Dialog :470
Full Screen
F&ull Screen :178
Query and Pivot
Forma&t Report :5473
Pivot&Chart :3789
&Wizard :457
&Refresh Data :459
C&lient-Server Settings :3988
&Select :30252
For&mulas :30254
&Field Settings :460
Table &Options :1604
Show &Pages :461
Picture
&From File :2619
&Image Control :1403
&More Contrast :1064
&Less Contrast :1065
&More Brightness :1066
&Less Brightness :1067
&Crop :732
&Line Style :692
&Object :962
&Set Transparent Color :2827
&Reset Picture :1362
PivotTable
&PivotTable :30253
&PivotChart :30469
Format Report :5473
&ChartWizard :436
&Wizard :457
&Hide Detail :464
&Show Detail :462
&Refresh Data :459
Fi&eld Settings :460
&Display Fields :3790
&Data Area :4388
&Non-Data Area :4391
More Fields :3648
&Data Area :4389
&Non-Data Area :4392
&Data Area :4390
&Non-Data Area :4393
More Fields :3650
Refresh
Refre&sh :3817
Do &Not Refresh :3819
Reviewing
Co&mment :1589
&Previous Comment :1590
&Next Comment :1591
Sh&ow Comment :1593
&Comments :1594
Delete Co&mment :1592
&Create Microsoft Outlook Task :837
&Update File :455
&Mail Recipient (As Attachment) :2188
Shadow Settings
&Shadow On/Off :2175
&Nudge Shadow Up :1068
&Nudge Shadow Down :1069
&Nudge Shadow Left :1070
&Nudge Shadow Right :1071
&Shadow Color :1693
Stop Recording
Stop &Recording :2186
Relative Reference :896
Visual Basic
&Macros :186
&Record New Macro :184
Security :3627
&Visual Basic Editor :1695
Control T&oolbox :548
&Design Mode :1605
Microsoft Script Editor :3631
Web
&Back :1017
&Forward :1018
&Stop Current Jump :1019
&Refresh Current Page :1020
&Start Page :1016
Search the &Web :1922
Favorites :30176
&Go :30328
&Show Only Web Toolbar :1023
&Address: :1740
WordArt
&WordArt :1031
Edit Te&xt :2094
&WordArt Gallery :1606
&Object :962
&WordArt Shape :1058
Free Ro&tate :688
&WordArt Same Letter Heights :1063
&WordArt Vertical Text :1061
&WordArt Alignment :1059
&WordArt Character Spacing :1060
PivotChart Menu on PivotTable Toolbar
PivotChart Menu
&Field Settings :460
&Options :1604
&Refresh Data :459
&Hide PivotChart Field Buttons :3956
For&mulas :30254
Remo&ve Field :5416
AutoShapes Menu on Drawing Toolbar
AutoShapes
&Lines :2631
Co&nnectors :2633
&Basic Shapes :2632
Block &Arrows :1049
&Flowchart :1048
&Stars and Banners :1050
&Callouts :1047
&More AutoShapes :3889
Lines
&Line :130
&Arrow :243
&Double Arrow :1639
&Curve :1041
&Freeform :200
&Scribble :409
Connectors
St&raight Connector :1042
&Straight Arrow Connector :2640
&Straight Double-Arrow Connector :2641
&Elbow Connector :1043
&Elbow Arrow Connector :2642
&Elbow Double-Arrow Connector :2643
C&urved Connector :1044
&Curved Arrow Connector :2644
&Curved Double-Arrow Connector :2645
Flowchart
&Flowchart: Process :1190
&Flowchart: Alternate Process :1191
&Flowchart: Decision :1192
&Flowchart: Data :1193
&Flowchart: Predefined Process :1194
&Flowchart: Internal Storage :1195
&Flowchart: Document :1196
&Flowchart: Multidocument :1197
&Flowchart: Terminator :1198
&Flowchart: Preparation :1199
&Flowchart: Manual Input :1200
&Flowchart: Manual Operation :1201
&Flowchart: Connector :1202
&Flowchart: Off-page Connector :1203
&Flowchart: Card :1204
&Flowchart: Punched Tape :1205
&Flowchart: Summing Junction :1206
&Flowchart: Or :1207
&Flowchart: Collate :1208
&Flowchart: Sort :1209
&Flowchart: Extract :1210
&Flowchart: Merge :1211
&Flowchart: Stored Data :1213
&Flowchart: Delay :1218
&Flowchart: Sequential Access Storage :1214
&Flowchart: Magnetic Disk :1215
&Flowchart: Direct Access Storage :1216
&Flowchart: Display :1217
Basic Shapes
&Rectangle :1111
&Parallelogram :1112
&Trapezoid :1113
&Diamond :1114
&Rounded Rectangle :1115
&Octagon :1116
&Isosceles Triangle :1117
&Right Triangle :1118
&Oval :1119
&Hexagon :1120
&Cross :1121
&Regular Pentagon :1124
&Can :1126
&Cube :1122
&Bevel :1130
&Folded Corner :1129
&Smiley Face :1131
&Donut :1132
&"No" Symbol :1133
&Block Arc :1134
&Heart :1141
&Lightning Bolt :1140
&Sun :2634
&Moon :2635
&Arc :1139
&Double Bracket :2636
&Double Brace :2637
&Plaque :1123
&Left Bracket :1135
&Right Bracket :1136
&Left Brace :1137
&Right Brace :1138
Block Arrows
&Right Arrow :1142
&Left Arrow :1143
&Up Arrow :1144
&Down Arrow :1145
&Left-Right Arrow :1146
&Up-Down Arrow :1147
&Quad Arrow :1148
&Left-Right-Up Arrow :1149
&Bent Arrow :1152
&U-Turn Arrow :1153
&Left-Up Arrow :1150
&Bent-Up Arrow :1151
&Curved Right Arrow :1160
&Curved Left Arrow :1161
&Curved Up Arrow :1162
&Curved Down Arrow :1163
&Striped Right Arrow :1154
&Notched Right Arrow :1155
&Pentagon :1156
&Chevron :1157
&Right Arrow Callout :1164
&Left Arrow Callout :1165
&Up Arrow Callout :1166
&Down Arrow Callout :1167
&Left-Right Arrow Callout :1168
&Up-Down Arrow Callout :1169
&Quad Arrow Callout :1170
&Circular Arrow :1158
Stars & Banners
&Explosion 1 :1188
&Explosion 2 :1189
&4-Point Star :2638
&5-Point Star :1183
&8-Point Star :1184
&16-Point Star :1185
&24-Point Star :1186
&32-Point Star :1187
&Up Ribbon :1180
&Down Ribbon :1179
&Curved Up Ribbon :1182
&Curved Down Ribbon :1181
&Vertical Scroll :1127
&Horizontal Scroll :1128
&Wave :1125
&Double Wave :2639
Callouts
&Rectangular Callout :1172
&Rounded Rectangular Callout :1173
&Oval Callout :1174
&Cloud Callout :1175
&Line Callout 1 :1219
&Line Callout 2 :1176
&Line Callout 3 :1177
&Line Callout 4 :1178
&Line Callout 1 (Accent Bar) :1220
&Line Callout 2 (Accent Bar) :1221
&Line Callout 3 (Accent Bar) :1222
&Line Callout 4 (Accent Bar) :1223
&Line Callout 1 (No Border) :1224
&Line Callout 2 (No Border) :1225
&Line Callout 3 (No Border) :1226
&Line Callout 4 (No Border) :1227
&Line Callout 1 (Border and Accent Bar) :1228
&Line Callout 2 (Border and Accent Bar) :1229
&Line Callout 3 (Border and Accent Bar) :1230
&Line Callout 4(Border and Accccent Bar) :1110
Draw Menu on Drawing Toolbar
Order
Bring to Fron&t :166
Send to Bac&k :167
Bring &Forward :170
Send &Backward :171
Nudge
&Up :1035
&Down :1036
&Left :1037
&Right :1038
Align or Distribute
Align &Left :664
Align &Center :668
Align &Right :665
Align &Top :666
Align &Middle :669
Align &Bottom :667
Distribute &Horizontally :408
Distribute &Vertically :465
Rotate or Flip
Free Ro&tate :688
Rotate &Left :199
Rotate &Right :198
Flip &Horizontal :196
Flip &Vertical :197

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi