Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Mart 2006 Pazartesi

Coordinate Basis Cell Identification

'Module1

Option Explicit

Sub GöreceliHücreTanımı() '[Coordinate Basis Cell Identification]
On Error GoTo Hata
Sheets("Sayfa1").Select
[B2].Select: Application.Goto "R[0]C[0]" '[B2]
[B2].Select: Application.Goto "R[0]C[-1]" '[A2]
[B2].Select: Application.Goto "R[0]C[1]" '[C2]

[B2].Select: Application.Goto "R[-1]C[0]" '[B1]
[B2].Select: Application.Goto "R[1]C[0]" '[B3]

[B2].Select: Application.Goto "R[-1]C[-1]" '[A1]
[B2].Select: Application.Goto "R[-1]C[1]" '[C1]
[B2].Select: Application.Goto "R[1]C[-1]" '[A3]

[B2].Select: Application.Goto "R[1]C[1]" '[C3]
'Daha önce [B2] seçildiğinden bu durum Sayfa2 de de aynı olacaktır.
Application.Goto "Sayfa2!R[0]C[0]" '[B2]

Application.Goto "Sayfa2!R[0]C[-1]" '[A2]
Application.Goto "Sayfa2!R[0]C[1]" '[C2]
Application.Goto "Sayfa2!R[-1]C[0]" '[B1]

Application.Goto "Sayfa2!R[1]C[0]" '[B3]
Application.Goto "Sayfa2!R[-1]C[-1]" '[A1]

Application.Goto "Sayfa2!R[-1]C[1]" '[C1]
Application.Goto "Sayfa2!R[1]C[-1]" '[A3]
Application.Goto "Sayfa2!R[1]C[1]" '[C3]
Exit Sub
Hata:
End Sub

10 Mart 2006 Cuma

Column Position Of The Line In

'Module1

Option Explicit
Dim i As Single

Sub SatırınKolonlardakiPozisyonu() '[Column position of the line in]
On Error GoTo Hata
'Cells(1, "c") = Range("C1")
'Cells(1, "a") = Range("A1")
'End(4)= xlDown
'End(2)= xlRight
'End(3)= xlUp
'End(1)= xlLeft

For i = [C65536].End(3).Row To 1 Step -1
If Cells(i, "C") = Cells(i, "A") Then Rows(i).Delete
Next i
Exit Sub
Hata:
End Sub

1 Mart 2006 Çarşamba

ActiveX Control Library
'A) MS Windows XP ® işletim sistemi ve MS Office 2003 ® geliştirme platformlarının normal kurulum koşullarında Excel ® VBA kodları aracılığıyla (Run Time) oluşturulacak arayüz araçlarının bazı makro örnekleri aşağıdaki gibidir.

'[00] vsFlexArray1 [VSFLEX.vsFlexArrayCtrl.1]
'[01] vsFlexString1 [VSFLEX.vsFlexStringCtrl.1]
'[02] DHTMLEdit1 [DHTMLEdit.DHTMLEdit.1]
'[03] DHTMLSafe1 [DHTMLSafe.DHTMLSafe.1]
'[04] Knob1 [AUDIOCONTROL.KnobCtrl.1]
'[05] LevelSlider1 [AUDIOCONTROL.LevelSliderCtrl.1]
'[06] ListPad1 [ListPad.ListPad.1]
'[07] Agent1 [Agent.Control.2]
'[08] CheckBox1 [Forms.CheckBox.1]
'[09] ComboBox1 [Forms.ComboBox.1]
'[10] CommandButton1 [Forms.CommandButton.1]
'[11] Frame1 [Forms.Frame.1]
'[12] Image1 [Forms.Image.1]
'[13] Label1 [Forms.Label.1]
'[14] ListBox1 [Forms.ListBox.1]
'[15] MultiPage2 [Forms.MultiPage.1]
'[16] OptionButton1 [Forms.OptionButton.1]
'[17] ScrollBar1 [Forms.ScrollBar.1]
'[18] SpinButton1 [Forms.SpinButton.1]
'[19] TabStrip1 [Forms.TabStrip.1]
'[20] TextBox1 [Forms.TextBox.1]
'[21] ToggleButton1 [Forms.ToggleButton.1]
'[22] ImageCombo1 [MSComctlLib.ImageComboCtl.2]
'[23] ImageList1 [MSComctlLib.ImageListCtrl.2]
'[24] InkEdit1 [InkEd.InkEdit.1]
'[25] InkPicture1 [msinkaut.InkPicture.1]
'[26] ListView1 [MSComctlLib.ListViewCtrl.2]
'[27] ChartSpace1 [OWC10.ChartSpace.10]
'[28] ChartSpace2 [OWC11.ChartSpace.11]
'[29] DataSourceControl1 [OWC10.DataSourceControl.10]
'[30] DataSourceControl2 [OWC11.DataSourceControl.11]
'[31] ViewCtl1 [OVCtl.OVCtl.1]
'[32] PivotTable1 [OWC10.PivotTable.10]
'[33] PivotTable2 [OWC11.PivotTable.11]
'[34] RecordNavigationControl1 [OWC10.RecordNavigationControl.10]
'[35] RecordNavigationControl2 [OWC11.RecordNavigationControl.11]
'[36] Spreadsheet1 [OWC10.Spreadsheet.10]
'[37] Spreadsheet2 [OWC11.Spreadsheet.11]
'[38] ProgressBar1 [MSComctlLib.ProgCtrl.2]
'[39] Slider1 [MSComctlLib.Slider.2]
'[40] StatusBar1 [MSComctlLib.SBarCtrl.2]
'[41] TabStrip2 [MSComctlLib.TabStrip.2]
'[42] Toolbar1 [MSComctlLib.Toolbar.2]
'[43] TreeView1 [MSComctlLib.TreeCtrl.2]
'[44] WebBrowser1 [Shell.Explorer.2]
'[45] MSVidCtl1 [MSVidCtl.MSVidCtl.1]
'[46] Msie1 [MSIE.MsieCtrl.1]
'[47] AMSREdit1 [Msrtedit.AAMSREdit.1]
'[48] MSWebDVD1 [MSWebDVD.MSWebDVD.1]
'[49] OleInstall1 [OlePrn.OleInstall.1]
'[50] OWSPostData1 [OWS.PostData.1]
'[51] Preview1 [Preview.Preview.1]
'[52] ShockwaveFlash1 [ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10]
'[53] SVGCtl1 [Adobe.SVGCtl.2]
'[54] SysColorCtrl1 [SysColorCtrl.SysColorCtrl.1]
'[55] MSInfo1 [Msinfo32.MSInfo.1]
'[56] SystemMonitor1 [Sysmon.3]
'[57] Calendar1 [MSCAL.Calendar.7]
'[58] Control1 [TrialEnd.TrialEnd.1]
'[59] WindowsMediaPlayer1 [WMPlayer.OCX.7]

'B) Aşağıdaki uygulama örneği çalışırken; yüklü olmayan MS Office® bileşenlerinin yüklenmesini sağlamak gerekir.

'UserForm1

Option Explicit
Private i As Single
Private ActiveX(100) As Control
Private ActiveXKontrol(100) As String

Private Sub UserForm_Activate()
On Error Resume Next
Set ActiveX(1) = Me.Controls.Add("Forms.MultiPage.1")
With ActiveX(1)
.TabOrientation = 0
.Left = 6
.Top = 6
.Width = 504
.Height = 270
For i = 1 To 58
.Pages.Add
Next i
End With
ActiveXKontrol(2) = "VSFLEX.vsFlexArrayCtrl.1"
Set ActiveX(2) = ActiveX(1).Pages(0).Controls.Add(ActiveXKontrol(2))
With ActiveX(2)
ActiveX(1).Pages(0).Caption = "[00] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 12
.Height = ActiveX(1).Height - 12
ActiveX(1).Value = 0
End With
ActiveXKontrol(3) = "VSFLEX.vsFlexStringCtrl.1"
Set ActiveX(3) = ActiveX(1).Pages(1).Controls.Add(ActiveXKontrol(3))
With ActiveX(3)
ActiveX(1).Pages(1).Caption = "[01] " & .Name
ActiveX(1).Value = 1
End With
ActiveXKontrol(4) = "DHTMLEdit.DHTMLEdit.1"
Set ActiveX(4) = ActiveX(1).Pages(2).Controls.Add(ActiveXKontrol(4))
With ActiveX(4)
ActiveX(1).Pages(2).Caption = "[02] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 96
.Height = 96
ActiveX(1).Value = 2
End With
ActiveXKontrol(5) = "DHTMLSafe.DHTMLSafe.1"
Set ActiveX(5) = ActiveX(1).Pages(3).Controls.Add(ActiveXKontrol(5))
With ActiveX(5)
ActiveX(1).Pages(3).Caption = "[03] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 18
.Height = 18
ActiveX(1).Value = 3
End With
ActiveXKontrol(6) = "AUDIOCONTROL.KnobCtrl.1"
Set ActiveX(6) = ActiveX(1).Pages(4).Controls.Add(ActiveXKontrol(6))
With ActiveX(6)
ActiveX(1).Pages(4).Caption = "[04] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 24
.Height = 24
ActiveX(1).Value = 4
End With
ActiveXKontrol(7) = "AUDIOCONTROL.LevelSliderCtrl.1"
Set ActiveX(7) = ActiveX(1).Pages(5).Controls.Add(ActiveXKontrol(7))
With ActiveX(7)
ActiveX(1).Pages(5).Caption = "[05] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 36
.Height = 72
ActiveX(1).Value = 5
End With
ActiveXKontrol(8) = "ListPad.ListPad.1"
Set ActiveX(8) = ActiveX(1).Pages(6).Controls.Add(ActiveXKontrol(8))
With ActiveX(8)
ActiveX(1).Pages(6).Caption = "[06] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 24
.Height = 24
ActiveX(1).Value = 6
End With
ActiveXKontrol(9) = "Agent.Control.2"
Set ActiveX(9) = ActiveX(1).Pages(7).Controls.Add(ActiveXKontrol(9))
With ActiveX(9)
ActiveX(1).Pages(7).Caption = "[07] " & .Name
ActiveX(1).Value = 7
End With
ActiveXKontrol(10) = "Forms.CheckBox.1"
Set ActiveX(10) = ActiveX(1).Pages(8).Controls.Add(ActiveXKontrol(10))
With ActiveX(10)
ActiveX(1).Pages(8).Caption = "[08] " & .Name
.Caption = .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 18
ActiveX(1).Value = 8
End With
ActiveXKontrol(11) = "Forms.ComboBox.1"
Set ActiveX(11) = ActiveX(1).Pages(9).Controls.Add(ActiveXKontrol(11))
With ActiveX(11)
ActiveX(1).Pages(9).Caption = "[09] " & .Name
.Value = .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 18
ActiveX(1).Value = 9
End With
ActiveXKontrol(12) = "Forms.CommandButton.1"
Set ActiveX(12) = ActiveX(1).Pages(10).Controls.Add(ActiveXKontrol(12))
With ActiveX(12)
ActiveX(1).Pages(10).Caption = "[10] " & .Name
.Caption = .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 18
ActiveX(1).Value = 10
End With
ActiveXKontrol(13) = "Forms.Frame.1"
Set ActiveX(13) = ActiveX(1).Pages(11).Controls.Add(ActiveXKontrol(13))
With ActiveX(13)
ActiveX(1).Pages(11).Caption = "[11] " & .Name
.Caption = .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 18
ActiveX(1).Value = 11
End With
ActiveXKontrol(14) = "Forms.Image.1"
Set ActiveX(14) = ActiveX(1).Pages(12).Controls.Add(ActiveXKontrol(14))
With ActiveX(14)
ActiveX(1).Pages(12).Caption = "[12] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 84
ActiveX(1).Value = 12
End With
ActiveXKontrol(15) = "Forms.Label.1"
Set ActiveX(15) = ActiveX(1).Pages(13).Controls.Add(ActiveXKontrol(15))
With ActiveX(15)
ActiveX(1).Pages(13).Caption = "[13] " & .Name
.Caption = .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 18
ActiveX(1).Value = 13
End With
ActiveXKontrol(16) = "Forms.ListBox.1"
Set ActiveX(16) = ActiveX(1).Pages(14).Controls.Add(ActiveXKontrol(16))
With ActiveX(16)
ActiveX(1).Pages(14).Caption = "[14] " & .Name
For i = 1 To 24
.AddItem .Name & " Kayıt" & i
Next i
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 168
ActiveX(1).Value = 14
End With
ActiveXKontrol(17) = "Forms.MultiPage.1"
Set ActiveX(17) = ActiveX(1).Pages(15).Controls.Add(ActiveXKontrol(17))
With ActiveX(17)
ActiveX(1).Pages(15).Caption = "[15] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 168
.Height = 84
ActiveX(1).Value = 15
End With
ActiveXKontrol(18) = "Forms.OptionButton.1"
Set ActiveX(18) = ActiveX(1).Pages(16).Controls.Add(ActiveXKontrol(18))
With ActiveX(18)
ActiveX(1).Pages(16).Caption = "[16] " & .Name
.Caption = .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 18
ActiveX(1).Value = 16
End With
ActiveXKontrol(19) = "Forms.ScrollBar.1"
Set ActiveX(19) = ActiveX(1).Pages(17).Controls.Add(ActiveXKontrol(19))
With ActiveX(19)
ActiveX(1).Pages(17).Caption = "[17] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 12
ActiveX(1).Value = 17
End With
ActiveXKontrol(20) = "Forms.SpinButton.1"
Set ActiveX(20) = ActiveX(1).Pages(18).Controls.Add(ActiveXKontrol(20))
With ActiveX(20)
ActiveX(1).Pages(18).Caption = "[18] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 36
.Height = 18
ActiveX(1).Value = 18
End With
ActiveXKontrol(21) = "Forms.TabStrip.1"
Set ActiveX(21) = ActiveX(1).Pages(19).Controls.Add(ActiveXKontrol(21))
With ActiveX(21)
ActiveX(1).Pages(19).Caption = "[19] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 24
ActiveX(1).Value = 19
End With
ActiveXKontrol(22) = "Forms.TextBox.1"
Set ActiveX(22) = ActiveX(1).Pages(20).Controls.Add(ActiveXKontrol(22))
With ActiveX(22)
ActiveX(1).Pages(20).Caption = "[20] " & .Name
.Text = .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 18
ActiveX(1).Value = 20
End With
ActiveXKontrol(23) = "Forms.ToggleButton.1"
Set ActiveX(23) = ActiveX(1).Pages(21).Controls.Add(ActiveXKontrol(23))
With ActiveX(23)
ActiveX(1).Pages(21).Caption = "[21] " & .Name
.Caption = .Name
.Value = 1
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 18
ActiveX(1).Value = 21
End With
ActiveXKontrol(24) = "MSComctlLib.ImageComboCtl.2"
Set ActiveX(24) = ActiveX(1).Pages(22).Controls.Add(ActiveXKontrol(24))
With ActiveX(24)
ActiveX(1).Pages(22).Caption = "[22] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 42
ActiveX(1).Value = 22
End With
ActiveXKontrol(25) = "MSComctlLib.ImageListCtrl.2"
Set ActiveX(25) = ActiveX(1).Pages(23).Controls.Add(ActiveXKontrol(25))
With ActiveX(25)
ActiveX(1).Pages(23).Caption = "[23] " & .Name
ActiveX(1).Value = 23
End With
ActiveXKontrol(26) = "InkEd.InkEdit.1"
Set ActiveX(26) = ActiveX(1).Pages(24).Controls.Add(ActiveXKontrol(26))
With ActiveX(26)
ActiveX(1).Pages(24).Caption = "[24] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 36
ActiveX(1).Value = 24
End With
ActiveXKontrol(27) = "msinkaut.InkPicture.1"
Set ActiveX(27) = ActiveX(1).Pages(25).Controls.Add(ActiveXKontrol(27))
With ActiveX(27)
ActiveX(1).Pages(25).Caption = "[25] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 36
.Height = 36
ActiveX(1).Value = 25
End With
ActiveXKontrol(28) = "MSComctlLib.ListViewCtrl.2"
Set ActiveX(28) = ActiveX(1).Pages(26).Controls.Add(ActiveXKontrol(28))
With ActiveX(28)
ActiveX(1).Pages(26).Caption = "[26] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 84
.Height = 84
ActiveX(1).Value = 26
End With
ActiveXKontrol(29) = "OWC10.ChartSpace.10"
Set ActiveX(29) = ActiveX(1).Pages(27).Controls.Add(ActiveXKontrol(29))
With ActiveX(29)
ActiveX(1).Pages(27).Caption = "[27] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 18
.Height = ActiveX(1).Height - 30
ActiveX(1).Value = 27
End With
ActiveXKontrol(30) = "OWC11.ChartSpace.11"
Set ActiveX(30) = ActiveX(1).Pages(28).Controls.Add(ActiveXKontrol(30))
With ActiveX(30)
ActiveX(1).Pages(28).Caption = "[28] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 18
.Height = ActiveX(1).Height - 30
ActiveX(1).Value = 28
End With
ActiveXKontrol(31) = "OWC10.DataSourceControl.10"
Set ActiveX(31) = ActiveX(1).Pages(29).Controls.Add(ActiveXKontrol(31))
With ActiveX(31)
ActiveX(1).Pages(29).Caption = "[29] " & .Name
ActiveX(1).Value = 29
End With
ActiveXKontrol(32) = "OWC11.DataSourceControl.11"
Set ActiveX(32) = ActiveX(1).Pages(30).Controls.Add(ActiveXKontrol(32))
With ActiveX(32)
ActiveX(1).Pages(30).Caption = "[30] " & .Name
ActiveX(1).Value = 30
End With
ActiveXKontrol(33) = "OVCtl.OVCtl.1"
Set ActiveX(33) = ActiveX(1).Pages(31).Controls.Add(ActiveXKontrol(33))
With ActiveX(33)
ActiveX(1).Pages(31).Caption = "[31] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 18
.Height = ActiveX(1).Height - 30
ActiveX(1).Value = 31
End With
ActiveXKontrol(34) = "OWC10.PivotTable.10"
Set ActiveX(34) = ActiveX(1).Pages(32).Controls.Add(ActiveXKontrol(34))
With ActiveX(34)
ActiveX(1).Pages(32).Caption = "[32] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 32
End With
ActiveXKontrol(35) = "OWC11.PivotTable.11"
Set ActiveX(35) = ActiveX(1).Pages(33).Controls.Add(ActiveXKontrol(35))
With ActiveX(35)
ActiveX(1).Pages(33).Caption = "[33] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 33
End With
ActiveXKontrol(36) = "OWC10.RecordNavigationControl.10"
Set ActiveX(36) = ActiveX(1).Pages(34).Controls.Add(ActiveXKontrol(36))
With ActiveX(36)
ActiveX(1).Pages(34).Caption = "[34] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 34
End With
ActiveXKontrol(37) = "OWC11.RecordNavigationControl.11"
Set ActiveX(37) = ActiveX(1).Pages(35).Controls.Add(ActiveXKontrol(37))
With ActiveX(37)

ActiveX(1).Pages(35).Caption = "[35] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 35
End With
ActiveXKontrol(38) = "OWC10.Spreadsheet.10"
Set ActiveX(38) = ActiveX(1).Pages(36).Controls.Add(ActiveXKontrol(38))
With ActiveX(38)
ActiveX(1).Pages(36).Caption = "[36] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 18
.Height = ActiveX(1).Height - 30
ActiveX(1).Value = 36
End With
ActiveXKontrol(39) = "OWC11.Spreadsheet.11"
Set ActiveX(39) = ActiveX(1).Pages(37).Controls.Add(ActiveXKontrol(39))
With ActiveX(39)
ActiveX(1).Pages(37).Caption = "[37] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 18
.Height = ActiveX(1).Height - 30
ActiveX(1).Value = 37
End With
ActiveXKontrol(40) = "MSComctlLib.ProgCtrl.2"
Set ActiveX(40) = ActiveX(1).Pages(38).Controls.Add(ActiveXKontrol(40))
With ActiveX(40)
ActiveX(1).Pages(38).Caption = "[38] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 38
End With
ActiveXKontrol(41) = "MSComctlLib.Slider.2"
Set ActiveX(41) = ActiveX(1).Pages(39).Controls.Add(ActiveXKontrol(41))
With ActiveX(41)
ActiveX(1).Pages(39).Caption = "[39] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 39
End With
ActiveXKontrol(42) = "MSComctlLib.SBarCtrl.2"
Set ActiveX(42) = ActiveX(1).Pages(40).Controls.Add(ActiveXKontrol(42))
With ActiveX(42)
ActiveX(1).Pages(40).Caption = "[40] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 40
End With
ActiveXKontrol(43) = "MSComctlLib.TabStrip.2"
Set ActiveX(43) = ActiveX(1).Pages(41).Controls.Add(ActiveXKontrol(43))
With ActiveX(43)
ActiveX(1).Pages(41).Caption = "[41] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 41
End With
ActiveXKontrol(44) = "MSComctlLib.Toolbar.2"
Set ActiveX(44) = ActiveX(1).Pages(42).Controls.Add(ActiveXKontrol(44))
With ActiveX(44)
ActiveX(1).Pages(42).Caption = "[42] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 42
End With
ActiveXKontrol(45) = "MSComctlLib.TreeCtrl.2"
Set ActiveX(45) = ActiveX(1).Pages(43).Controls.Add(ActiveXKontrol(45))
With ActiveX(45)
ActiveX(1).Pages(43).Caption = "[43] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = 120
.Height = 180
ActiveX(1).Value = 43
.Nodes.Add , , , "GrantParent"
.Nodes.Add 1, 4, , "Parent1"
.Nodes.Add 1, 4, , "Parent2"
.Nodes.Add 3, 4, , "Children2"
.LineStyle = 1
.Nodes.Item(1).Expanded = True
.Nodes.Item(3).Expanded = True
End With
ActiveXKontrol(46) = "Shell.Explorer.2"
Set ActiveX(46) = ActiveX(1).Pages(44).Controls.Add(ActiveXKontrol(46))
With ActiveX(46)
ActiveX(1).Pages(44).Caption = "[44] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 44
End With
ActiveXKontrol(47) = "MSVidCtl.MSVidCtl.1"
Set ActiveX(47) = ActiveX(1).Pages(45).Controls.Add(ActiveXKontrol(47))
With ActiveX(47)
ActiveX(1).Pages(45).Caption = "[45] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 18
.Height = ActiveX(1).Height - 30
ActiveX(1).Value = 45
End With
ActiveXKontrol(48) = "MSIE.MsieCtrl.1"
Set ActiveX(48) = ActiveX(1).Pages(46).Controls.Add(ActiveXKontrol(48))
With ActiveX(48)
ActiveX(1).Pages(46).Caption = "[46] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 46
End With
ActiveXKontrol(49) = "Msrtedit.AAMSREdit.1"
Set ActiveX(49) = ActiveX(1).Pages(47).Controls.Add(ActiveXKontrol(49))
With ActiveX(49)
ActiveX(1).Pages(47).Caption = "[47] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 47
End With
ActiveXKontrol(50) = "MSWebDVD.MSWebDVD.1"
Set ActiveX(50) = ActiveX(1).Pages(48).Controls.Add(ActiveXKontrol(50))
With ActiveX(50)
ActiveX(1).Pages(48).Caption = "[48] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 18
.Height = ActiveX(1).Height - 30
ActiveX(1).Value = 48
End With
ActiveXKontrol(51) = "OlePrn.OleInstall.1"
Set ActiveX(51) = ActiveX(1).Pages(49).Controls.Add(ActiveXKontrol(51))
With ActiveX(51)
ActiveX(1).Pages(49).Caption = "[49] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 49
End With
ActiveXKontrol(52) = "OWS.PostData.1"
Set ActiveX(52) = ActiveX(1).Pages(50).Controls.Add(ActiveXKontrol(52))
With ActiveX(52)
ActiveX(1).Pages(50).Caption = "[50] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 50
End With
ActiveXKontrol(53) = "Preview.Preview.1"
Set ActiveX(53) = ActiveX(1).Pages(51).Controls.Add(ActiveXKontrol(53))
With ActiveX(53)
ActiveX(1).Pages(51).Caption = "[51] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 18
.Height = ActiveX(1).Height - 30
ActiveX(1).Value = 51
End With
ActiveXKontrol(54) = "ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"
Set ActiveX(54) = ActiveX(1).Pages(52).Controls.Add(ActiveXKontrol(54))
With ActiveX(54)
ActiveX(1).Pages(52).Caption = "[52] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 52
End With
ActiveXKontrol(55) = "Adobe.SVGCtl.2"
Set ActiveX(55) = ActiveX(1).Pages(53).Controls.Add(ActiveXKontrol(55))
With ActiveX(55)
ActiveX(1).Pages(53).Caption = "[53] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 18
.Height = ActiveX(1).Height - 30
ActiveX(1).Value = 53
End With
ActiveXKontrol(56) = "SysColorCtrl.SysColorCtrl.1"
Set ActiveX(56) = ActiveX(1).Pages(54).Controls.Add(ActiveXKontrol(56))
With ActiveX(56)
ActiveX(1).Pages(54).Caption = "[54] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 54
End With
ActiveXKontrol(57) = "Msinfo32.MSInfo.1"
Set ActiveX(57) = ActiveX(1).Pages(55).Controls.Add(ActiveXKontrol(57))
With ActiveX(57)
ActiveX(1).Pages(55).Caption = "[55] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 55
End With
ActiveXKontrol(58) = "Sysmon.3"
Set ActiveX(58) = ActiveX(1).Pages(56).Controls.Add(ActiveXKontrol(58))
With ActiveX(58)
ActiveX(1).Pages(56).Caption = "[56] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 18
.Height = ActiveX(1).Height - 30
ActiveX(1).Value = 56
End With
ActiveXKontrol(59) = "MSCAL.Calendar.7"
Set ActiveX(59) = ActiveX(1).Pages(57).Controls.Add(ActiveXKontrol(59))
With ActiveX(59)
ActiveX(1).Pages(57).Caption = "[57] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 57
End With
ActiveXKontrol(60) = "TrialEnd.TrialEnd.1"
Set ActiveX(60) = ActiveX(1).Pages(58).Controls.Add(ActiveXKontrol(60))
With ActiveX(60)
ActiveX(1).Pages(58).Caption = "[58] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
ActiveX(1).Value = 58
End With
ActiveXKontrol(61) = "WMPlayer.OCX.7"
Set ActiveX(61) = ActiveX(1).Pages(59).Controls.Add(ActiveXKontrol(61))
With ActiveX(61)
ActiveX(1).Pages(59).Caption = "[59] " & .Name
.Top = 6
.Left = 6
.Width = ActiveX(1).Width - 18
.Height = ActiveX(1).Height - 30
ActiveX(1).Value = 59
End With
For i = 1 To ActiveX(1).Pages.Count
ActiveSheet.Cells(i, 1) = ActiveX(1).Pages(i - 1).Caption & " [" & ActiveXKontrol(i + 1) & "]"
Next i
With Me
.Caption = "PBİD ® Mustafa ULUSARAÇ"
.Width = 522
.Height = 306
.Top = (Application.Height - Me.Height) / 2
.Left = (Application.Width - Me.Width) / 2
End With
End Sub

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi