Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Şubat 2006 Pazartesi

Single Loop With Counter & With Continuous Loop Counter

'Module1


Option Explicit
Dim Başla, Bitir
Sub TekDöngülüSayaç() 'Single Loop with Counter
On Error GoTo Hata
Başla = VBA.Timer
Do
VBA.DoEvents
Bitir = VBA.Timer
[A1] = VBA.Format(Bitir - Başla, "00")
Loop While ((Bitir - Başla) <= 60)
Exit Sub
Hata:
[A1] = ""
End Sub
Sub SürekliDöngülüSayaç() 'With continuous loop counter
On Error GoTo Hata
If [B1] = "" Then
Döngü:
Başla = VBA.Timer
Do
VBA.DoEvents
Bitir = VBA.Timer
[A1] = VBA.Format(Bitir - Başla, "00")
Loop While ((Bitir - Başla) <= 60)
GoTo Döngü
Else
[A1] = ""
End If
Exit Sub
Hata:
[A1] = ""
End Sub

10 Şubat 2006 Cuma

In This Series Voice / Silence Of Font'Module1

Option Explicit
Dim i As Single
Dim Dizi As String

Dim  Karakter As String * 1
Dim  Sessiz As String
Dim  Sesli As String
Sub DizidekiSesliSessizYazıKarakterleri() '[In this series Voice / Silence of Font]
On Error GoTo Hata
Dizi = Range("A1").Value
For i = 1 To Len(Dizi)
Karakter = VBA.Mid(Dizi, i, 1)
Select Case VBA.LCase(Karakter)

Case "a", "e", "ı", "i", "o", "ö", "u", "ü"
Sesli = Sesli & Karakter
Case Else
Sessiz = Sessiz + Karakter
End Select
Next i
Range("A2") = Sessiz
Range("A3") = Sesli
Exit Sub
Hata:
Range("A2") = ""
Range("A3") = ""
End Sub

1 Şubat 2006 Çarşamba

Self-Timer Message Types

'UserForm1

Option Explicit
Dim No As Double
Dim i As Single

Private Sub UserForm_Initialize()
On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD® Self-Timer Message Types...]"
Application.Visible = False
Call MesajTipiTanımı
Call EkranDüzenle
End Sub
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
On Error Resume Next
Application.Visible = True
End Sub
Private Sub ListBox1_Click()
On Error GoTo Hata
No = ListBox1.ListIndex + 1
Mesaj = "Dört Saniye Süreli Mesaj Örneğidir" & Application.WorksheetFunction.Rept(vbCrLf, 6) & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com"
MesajSüresi = 4
Başlık = "[PBİD®]Süreli Mesaj Kutusu"
Set MesajKutusu = VBA.CreateObject("WScript.Shell")
Cevap = MesajKutusu.PopUp(Mesaj, MesajSüresi, Başlık, MesajTipi(No))
If Cevap = vbOK Then
'1:Tamam
Düğmele 1
ElseIf Cevap = vbCancel Then '2:İptal
Düğmele 2
ElseIf Cevap = vbAbort Then '3:Durdur
Düğmele 3
ElseIf Cevap = vbRetry Then '4:Yeniden Dene
Düğmele 4
ElseIf Cevap = vbIgnore Then '5:Yoksay
Düğmele 5
ElseIf Cevap = vbYes Then '6:Evet
Düğmele 6
ElseIf Cevap = vbNo Then '7:Hayır
Düğmele 7
Else'Yanıtsız
Düğmele 8
End If
Hata:
Err.Clear
End Sub
Sub EkranDüzenle()
On Error Resume Next
With ListBox1
.ColumnCount = 2
.ColumnWidths = "60;192"
.AddItem "MesajTipi1": .List(0, 1) = "vbAbortRetryIgnore"
.AddItem "MesajTipi2": .List(1, 1) = "vbApplicationModal"
.AddItem "MesajTipi3": .List(2, 1) = "vbCritical"
.AddItem "MesajTipi4": .List(3, 1) = "vbDefaultButton1"
.AddItem "MesajTipi5": .List(4, 1) = "vbDefaultButton1"
.AddItem "MesajTipi6": .List(5, 1) = "vbDefaultButton1"
.AddItem "MesajTipi7": .List(6, 1) = "vbDefaultButton1"
.AddItem "MesajTipi8": .List(7, 1) = "vbDefaultButton1"
.AddItem "MesajTipi9": .List(8, 1) = "vbExclamation"
.AddItem "MesajTipi10": .List(9, 1) = "vbInformation"
.AddItem "MesajTipi11": .List(10, 1) = "vbMsgBoxHelpButton"
.AddItem "MesajTipi12": .List(11, 1) = "vbMsgBoxRight"
.AddItem "MesajTipi13": .List(12, 1) = "vbMsgBoxRtlReading"
.AddItem "MesajTipi14": .List(13, 1) = "vbMsgBoxSetForeground"
.AddItem "MesajTipi15": .List(14, 1) = "vbOKCancel"
.AddItem "MesajTipi16": .List(15, 1) = "vbOKOnly"
.AddItem "MesajTipi17": .List(16, 1) = "vbQuestion"
.AddItem "MesajTipi18": .List(17, 1) = "vbRetryCancel"
.AddItem "MesajTipi19": .List(18, 1) = "vbSystemModal"
.AddItem "MesajTipi20": .List(19, 1) = "vbYesNo"
.AddItem "MesajTipi21": .List(20, 1) = "vbYesNoCancel"
.SetFocus
End With
End Sub
Private Function Düğmele(ByVal DüğmeNo As Double)
On Error Resume Next
For i = 1 To 8
If i = DüğmeNo Then
Me("OptionButton" & i) = True
Me("OptionButton" & i).BackColor = vbWhite
Else
Me("OptionButton" & i) = False
Me("OptionButton" & i).BackColor = &H8000000F
End If
Next i
End Function

'Module1

Option Explicit
Public Cevap As Variant
Public MesajKutusu As Object
Public Mesaj As String, Başlık As String
Public MesajSüresi As Double
Public MesajTipi(21) As Variant

Sub MesajTipiTanımı()
On Error Resume Next
MesajTipi(1) = vbAbortRetryIgnore
MesajTipi(2) = vbApplicationModal
MesajTipi(3) = vbCritical
MesajTipi(4) = vbDefaultButton1
MesajTipi(5) = vbDefaultButton1
MesajTipi(6) = vbDefaultButton1
MesajTipi(7) = vbDefaultButton1
MesajTipi(8) = vbDefaultButton1
MesajTipi(9) = vbExclamation
MesajTipi(10) = vbInformation
MesajTipi(11) = vbMsgBoxHelpButton
MesajTipi(12) = vbMsgBoxRight
MesajTipi(13) = vbMsgBoxRtlReading
MesajTipi(14) = vbMsgBoxSetForeground
MesajTipi(15) = vbOKCancel
MesajTipi(16) = vbOKOnly
MesajTipi(17) = vbQuestion
MesajTipi(18) = vbRetryCancel
MesajTipi(19) = vbSystemModal
MesajTipi(20) = vbYesNo
MesajTipi(21) = vbYesNoCancel
End Sub

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi