Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Aralık 2003 Cumartesi

Data Base Control on UserForm'UserForm1

Option Explicit
Dim Bakılan As Range
Dim No As Double
Dim VeriTabanı, SatırSayısı, SonSatır

Private Sub UserForm_Initialize()
On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®] Data Base Control on UserForm..."
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
On Error Resume Next
Set VeriTabanı = Application.Cells(1, 1).CurrentRegion: Label1.Caption = " " & VeriTabanı.Address
SatırSayısı = VeriTabanı.Rows.Count: Label2.Caption = " " & SatırSayısı
SonSatır = SatırSayısı + 1: Label3.Caption = " " & SonSatır
Call DoluBoşKayıtBilgisi
Cells(SonSatır, 1).Select
End Sub
Private Sub DoluBoşKayıtBilgisi()
On Error Resume Next
No = 0
For Each Bakılan In VeriTabanı
If IsEmpty(Bakılan) Then
No = No + 1
ComboBox1.AddItem Bakılan.Address
End If
If Not IsEmpty(Bakılan) Then
'No = No + 1
'ComboBox1.AddItem Bakılan.Address
End If
Next Bakılan
Label4.Caption = " " & No
End Sub

10 Aralık 2003 Çarşamba

Sheet PopUp [Page Select] Menu'Module1

Option Explicit
Dim CB As CommandBar, i As Integer
Dim CBB As CommandBarButton

Sub Auto_Open()
On Error Resume Next
PopUpMenu
End Sub
Sub PopUpMenu()
On Error Resume Next
Set CB = Application.CommandBars("Cell")
For i = CB.Controls.Count To 0 Step -1
CB.Controls(i).Delete
Next i
With CB
For i = 1 To Sheets.Count
With .Controls.Add(Type:=msoControlButton)
.OnAction = "SayfaGoster"
.FaceId = 230
.Caption = Sheets(i).Name
End With
Next i
End With
Set CB = Nothing
End Sub
Sub SayfaGoster()
On Error Resume Next
Set CBB = Application.CommandBars.ActionControl
Sheets(CBB.Caption).Select
Set CBB = Nothing
End Sub
Sub Auto_Close()
On Error Resume Next
Application.CommandBars("Cell").Reset
End Sub

1 Aralık 2003 Pazartesi

Multi Line Select on Sheet'Module1

Option Explicit
Dim i As Integer
Dim İlk, Son As Double
Dim Satır As Variant

Sub ÇokluSatırSeç()
On Error Resume Next
İlk = InputBox("İlk Satır No:", "[PBİD®]Çoklu Satır Seçimi")
Son = InputBox("Son Satır No:", "[PBİD®]Çoklu Satır Seçimi")
Satır = ""
For i = İlk To Son Step 2
Satır = Satır + Trim(Str(i)) + ":" + Trim(Str(i)) + ","
Next i
Satır = Left(Satır, Len(Satır) - 1)
Range(Satır).Select
End Sub

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi